oude meuk

Onderwerp

subsidies (58 nieuwsberichten)

 • In het vandaag verschenen advies van de Raad voor Cultuur voor de periode 2009-2012 zijn geen grote verschuivingen voorgesteld. Het advies is de invulling van de zogenaamde Basisinfrastructuur, en binnen de theatersector zijn de posten volgens verwachting verdeeld. De Raad zegt echter dat er 26,6 miljoen euro extra nodig is om de Basisinfrastructuur adequaat te kunnen laten functioneren. Minister Plasterk van cultuur heeft al direct bij de presentatie van het advies gezegd dat er geen extra geld is en dat hij van de Raad op 15 juni een nieuw advies verlangt dat binnen het budget van 244,5 miljoen blijft.
  Binnen de theatersector wordt een goed deel van de extra middelen verdeeld. Wel opvallend is dat de raad gezelschappen van met dezelfde functies ook ongeveer gelijke budgetten geeft. Toneelgroep Amsterdam, Het Nationale Toneel en het Ro Theater krijgen ieder vijf ? zes miljoen euro (vooral voor het Ro een flinke verhoging). De regiogezelschappen Noord Nederlands Toneel, Oostpool en Het Zuidelijk Toneel krijgen ieder zo'n 2,5 miljoen, vooral voor HZT een aderlating. De 'nieuwe' regiogezelschappen (rondom de Paardenkathedraal in Utrecht en de fusie van Het Vervolg en Els Inc. in Maastricht) moeten de komende vier jaar gaan groeien en krijgen 1,7 miljoen, net zoals Tryater. De Raad is overigens niet tevreden met de aanvraag van Het Vervolg, en wil een nieuw plan zien.
  Bij de productiehuizen is er geen sprake van budgettaire gelijkschakeling, maar vrijwel alle in de Basisinfrastructuur opgenomen huizen krijgen een flinke budgetverhoging, vooral om te compenseren dat zij geen projectgelden meer kunnen aanvragen bij het nieuwe Superfonds. Ook het Theater Instituut Nederland krijgt een miljoen extra, met name voor de internationale activiteiten. (Redactie, 15/5/08)

 • De Amsterdamse Kunstraad heeft haar adviezen bekend gemaakt over de aavragen voor meerjarige subsidie bij de gemeente Amsterdam. In het Kunstenplan 2009-2012 is er op theatergebied wat de Raad betreft geen ruimte meer voor Over het IJ, het Rozentheater, Danswerkplaats Amsterdam, Felix Meritis en Carr? (opnieuw). ZEP, PIPS:lab, The Glasshouse en het ITS moeten in het Kunstenplan worden opgenomen. Ook Maatschappij Discordia krijgt een positief advies, maar financiering is afhankelijk van het beschikbaar komen van twee miljoen euro extra budget.
  Dood Paard, de Stadsschouwburg (voor buitenlandse programmering), de Engelenbak en Theater het Amsterdamse Bos krijgen meer te besteden, terwijl het Uitburo en de fusie van Gasthuis en Frascati minder geld krijgen. De raad is positief over de aanvraag van de Theatercompagnie (die in de huidige periode geen subsidie van de gemeente ontvangt), maar heeft grote moeite met de functie van tweede stadsgezelschap die de groep zichzelf toebedeeld.
  De festivals in de hoofdstad krijgen het zwaar te verduren. De raad is uiterst kritisch over het Holland Festival en het Amsterdam Roots Festival krijgt een drastische korting. In het algemeen maakt de raad zich zorgen over de bouwwoede van de kunstsector: er komen veel nieuwe gebouwen bij (Muziekgebouw aan het IJ, Stedelijk Museum, Filmmuseum, ea.) maar de exploitatie van al die gebouwen gaat de gemeente 19 miljoen per jaar extra kosten.
  In totaal vroegen 259 instellingen zo'n 132 miljoen euro aan. Het beschikbare budget is nu bijna 75 miljoen. (Het Parool, 18/4/08)

 • De Rekenkamer Amsterdam gaat het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam doorlichten. Aanleiding is onder meer de ophef over subsidies aan Cosmic (kreeg 2,5 miljoen extra terwijl de gemeente niet wist dat er interne problemen waren) en Carré (in de schulden na dure renovatie en tegenvallende bezoekcijfers). Dit geeft volgens de Rekenkamer te denken "over de wijze waarop Amsterdam uitvoering geeft aan het kunstbeleid".
  De Rekenkamer zal specifiek de grote nieuwbouw- en verbouwprojecten van de laatste jaren onderzoeken. Veel grote gebouwen zijn neergezet of verbeterd, maar kampen nu met exploitatietekorten. Daarnaast worden steekproefsgewijs dertig culturele instellingen beoordeeld op de doelmatigheid van de subsidiebesteding. Vier instellingen -de Kleine Komedie, FOAM, Frascati/Nestheaters, en het Muziekgebouw aan 't IJ- worden uitgebreider onderzocht.
  De gemeente Amsterdam subsidieert 121 instellingen jaarlijks met 76 miljoen euro uit het Kunstenplan. Op 18 april zal de Amsterdamse Kunstraad met haar inhoudelijke adviezen over deze instellingen komen. De resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer worden in september gepresenteerd. (Volkskrant, 8/4/08)


 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst krijgt een subsidieregeling met supersnelle beoordeling. "Professionele kunstenaars, initiatiefnemers van kunstprojecten en amateurkunstenaars krijgen de gelegenheid om in een half uur een aanvraag toe te lichten. Al de volgende dag krijgt de aanvrager de uitslag over de gevraagde bijdrage en wordt het bedrag beschikbaar gesteld. Hiermee wil het Fonds vooral jonge en nieuwe Amsterdammers actief bij de kunsten betrekken", aldus een woordvoerster. Een ander doel is het beter kunnen inspelen op de actualiteit. De regeling staat open voor projecten waarvoor een bijdrage van maximaal 3.000 euro wordt gevraagd. (Volkskrant, 19/9/07)
  zie ook: website AFK


 • Bert Holvast, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen (FvKv) bepleit de oprichting van een nieuw Fonds voor de Muziek, dat een deel van de taken van het FAPK en het FPPM moet overnemen. Het nieuwe fonds zou 12 tot 15 miljoen euro per jaar moeten gaan verdelen. Dit geld moet uit de budgetten van de huidige fondsen gehaald worden. Het Fonds voor Scheppende Toonkunst moet worden opgenomen in het nieuwe fonds. Wat overblijft van het FAPK en FPPM moet worden samengevoegd tot een Fonds voor Theater en Dans
  Holvast doet deze suggestie in een advies aan staatssecretaris Van der Laan dat oorspronkelijk bedoeld was voor het komen tot een nieuwe methode voor het ‘subsidiëren van componeeractiviteiten’. Holvast vindt echter dat een herverkaveling van het fondsenlandschap nodig is voor het voorkomen van onnodige bureaucratie. Bovendien waarschuwt hij voor een groot FAPK, dat dreigt een 'buitenministerie' te worden. (Volkskrant & NRC, 29/4/06)


 • De leden van de VVD hebben niet ingestemd met het voorstel om de één-procents-regeling op te nemen in het partijprogramma. Dit voorstel houdt in dat 1 procent van de rijksbegroting wordt besteed aan kunst en cultuur. In het Liberaal Manifest, het nieuwe partijprogramma, wordt nu gesteld dat "een substantieel bedrag" aan kunst moet worden bijgedragen. Geert Dales, een van de pleitbezorgers voor de één-procents-regeling, is toch verheugd met de ruime aandacht die kunst en cultuur krijgen in het manifest. De PvdA, GroenLinks, de SP en D66 beijveren zich wel voor 1 procent voor cultuur. (NRC, 30/5/05)


 • De Amsterdamse Kunstraad (AKR) heeft haar adviezen voor de structurele subsidies van de gemeente Amsterdam bekend gemaakt. De individuele adviezen waren al eerder via de instellingen bekend geworden: De Theatercompagnie, Het Theaterfestival, DNA, Carré en het ITs moeten volgens de Kunstraad geen subsidie meer krijgen. In totaal adviseert de Raad negatief over 23 bestaande instellingen. Bijna veertig nieuwe instellingen komen volgens de Raad nu in aanmerking voor structurele subsidie. Hieronder bevinden zich Urban Myth, Toetssteen en Bekijk 't.
  Opmerkelijk is dat de wethouder Hannah Belliot nog vier miljoen extra wil bezuinigen op de stedelijke cultuurnota 2005-2008, bovenop de eerder aangekondigde vier miljoen. Belliot wil dit geld gebruiken voor haar eigen nieuwe beleid. Deze extra korting staat wel in de adviesaanvraag, maar verhuld in "woordkunst en cijferkunst", vindt de AKR. Zowel de AKR als de gemeenteraad als de kunstinstellingen hebben er overheen gelezen. De AKR is ontstemd en is er bovendien op tegen dat er met dit 'potje van Belliot' een derde geldstroom ontstaat, naast de structurele subsidies en projectsubsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). De AKR adviseert dan ook om het AFK 1,9 miljoen euro minder te geven, omdat het fonds "dezelfde speerpunten" hanteert als de wethouder. Belliot beroept zich op haar macht: "De kunstraad heeft geen alleenrecht op het cultuurbudget." (ANP, NRC, Volkskrant, 11/5/04)

 • Het festival 'De stad als theater' in Zwolle heeft de aankomende editie geannuleerd. Het festival kwam vorig jaar in de problemen toen de gemeente vergat 68.000 euro subsidie te verstrekken. Vorig jaar trok het festival 30.000 bezoekers. De organisatie wil in 2005 wel weer een festival houden. (NRC, Redactie, 30/4/04)

 • Het Toneel Speelt speelt het hard. Ronald Klamer meldt dat het gezelschap zich zal opheffen als er niet meer geld komt. "Met het huidige cultuurnota-advies is het op zeer korte termijn einde oefening", aldus Klamer. Het Toneel Speelt zegt minstens vijf ton nodig te hebben om voort te blijven bestaan, de ambitieuze uitbreidingsplannen zijn dan al van de baan. (ANP, 22/4/04)

 • Het advies van de Raad voor Cultuur biedt vooral behoud: een zeer groot aantal instellingen krijgen net zoveel als in de huidige cultuurnotaperiode. Zo'n 100 instellingen vliegen eruit en zo'n 70 nieuwe aanvragers komen erin. In totaal adviseert de Raad om het beschikbare budget van 392,5 miljoen te verdelen over 422 instellingen. Daarnaast vindt de Raad subsidie wenselijk voor 13 instellingen, mits daar extra geld voor komt.
  Onder de afvallers bevinden zich Het Theaterfestival, Carver, Kas en de Wolf, ZEP, Carina Molier, het Volksbuurtmuseum en het ITs. De Theatercompagnie, ZT Hollandia, Dogtroep en Alex d'Electrique moeten flink inleveren. De Raad heeft nog ruimte gevonden voor nieuwe aanvragers: Bambie, Els Inc., Generale Oost, De Berenkuil en Kassys. De Appel maakt na vier jaar zijn rentree. Meer geld is er voor Het Gasthuis, Golden Palace, het Veemtheater, Het Toneel Speelt en Hotel Modern.
  De Raad zegt geschrokken te zijn door de slechte kwaliteit van de beleidsplannen van Het Nationale Toneel en Toneelgroep Amsterdam. Bij beide gezelschappen vindt de Raad dat de positie, taken en verantwoordelijkheden niet helder worden verwoord. Het advies luidt om beide instellingen slechts twee jaar te ondersteunen, en daarna opnieuw te beoordelen op basis van een nieuw beleidsplan.
  De Raad is positief over bijdrage van de Zomerfestivals aan het culturele klimaat. Oerol, Boulevard en Noorderzon krijgen meer geld. Daarnaast is er een nieuwe categorie 'Beeldend locatietheater' toegevoegd en in dat genre krijgen Peergroup (van Sjoerd Wagenaar) en The Lunatics nu geld. Daar staat tegenover dat de Raad minder geld geeft aan Vis à Vis en de Dogtroep. (Redactie, 19/4/04)

 • Oerol op Terschelling krijgt de komende jaren extra subsidie van de provincie Friesland. De jaarlijkse bijdrage gaat van 30.000 naar 90.000 euro. Oerol is blij maar nog niet uit de brand; voor dit jaar moet de organisatie de reserve kas voor 150.000 euro plunderen. (ANP, 15/4/04)

  meer over: Friesland, Oerol


 • De commissie die in opdracht van de gemeente Utrecht de aanvragen voor structurele subsidie van de gemeente beoordeeld adviseert negatief over de aanvraag van Growing up in Public. Ook de community-theatre groep STUT wordt niet subsidiabel geacht. De andere Utrechtse groepen -'t Barre Land, Aluin, De Paardenkathedraal, De Berenkuil, Het Filiaal en DOX- krijgen een positief advies.
  De commissie is kritisch over Tweetakt en Huis a/d Werf. Het jeugdtheaterfestival wil zelf gaan produceren, maar de commissie wil daar geen geld voor geven. Het beleid van Huis a/d Werf moet na twee jaar geëvalueerd worden. Nieuwe directeur Yvonne Franquinet heeft geen plan voorgelegd dat volledig kon overtuigen, maar de commissie heeft begrip voor de korte tijd waarin zij haar stempel moest zetten. (Redactie, 13/4/04)

 • Samenwerking tussen kleine podia verdwijnt als onwrikbare eis voor het verkrijgen van subsidie van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM), aldus staatssecretaris Medy van der Laan bij het tweejarig jubileum van het fonds. In de nieuwe cultuurnotaperiode zal een deel van het geld van het FPPM geoormerkt worden voor de kleine podia. (ANP, 5/4/04)

 • De staatssecretarissen Van der Laan (Cultuur) en Nicolaï (Buitenlandse Zaken) hebben de HGIS gelden (in totaal zo'n 740.000 euro) verdeeld. De gelden van de Homogene Groep Internationale Samenwerking zijn bedoeld voor het internationaal profileren van Nederlandse cultuur. Podiumkunsten krijgen een grote punt van de taart. De Dogtroep krijgt 150.000 euro voor een project in Tsjechië, de Stichting Gaudeamus ontvangt 200.000 euro voor een serie voorstellingen in diverse (nieuwe) EU-staten en het Groninger Museum krijgt 150.000 euro voor het te organiseren Diaghilev Festival. (ANP, 5/4/04)

 • Uit een 'pre-advies' blijkt dat de Amsterdamse Kunstraad negatief gaat adviseren over structurele subsidie voor een aantal gerenommeerde Amsterdamse theaterinstellingen. Zo dreigen de Theatercompagnie, Het Theaterfestival, De Nieuw Amsterdam (DNA) en het ITs hun gemeentelijke subsidie te verliezen. Daarnaast adviseert de Kunstraad flinke kortingen op de subsidies voor een aantal theaters, zoals Carré en het Rozentheater. De Theatercompagnie is het tweede gezelschap in Amsterdam, na Toneelgroep Amsterdam en krijgt nu 680 duizend euro subsidie van de stad, naast 1,8 miljoen van het rijk. Daarbij zit de subsidie voor het Rozentheater inbegrepen. Ook DNA en Het Theaterfestival krijgen geld van het rijk naast gemeentelijke subsidie.
  Directeur Jacqueline van Benthem van het ITs laat het er niet bij zitten: "Er staan zoveel feitelijke onjuistheden in het advies. De commissie zegt dat wij een nieuw festival zijn. We bestaan al jaren. Ons werd verweten dat we geen selectie maken binnen de voorstellingen. Ook onzin. Ik vertrouw volledig op Hannah Belliot."
  Naast de verliezers zijn er ook instellingen met een gunstiger beoordeling: Cosmic krijgt meer geld, net als Het Syndicaat. De commissies zijn positief over het werk van de Nestheaters en het Gasthuis. Nieuwe aanvrager Urban Myth krijgt een positief advies.
  De Amsterdamse Kunstraad adviseert wethouder Hannah Belliot over de besteding van 80 miljoen euro in het kader van het Kunstenplan 2005-2008 van de hoofdstad. Het definitieve advies komt uit op 10 mei. (Volkskrant, Parool & redactie, 3/4/04)

 • Staatssecretaris Medy van der Laan stelt 500.000 euro beschikbaar om ID-ers in de culturele sector aan een vast dienstverband te helpen. De mensen moeten dan wel voor 1 juli dit jaar aangenomen zijn, het gaat om ongeveer 2500 banen. (ANP, 27/1/04)

 • Het Toneel Speelt wil zich gaan ontwikkelen tot een groot gezelschap met een eigen acteursensemble. Dit staat in de aanvraag die het gezelschap heeft gedaan voor subsidie in het kader van de Cultuurnota 2005-2008. Het daarvoor benodigde budget bedraagt volgens artistiek leider Ronald Klamer 1,7 miljoen euro per jaar, een vertienvoudiging van de huidige subsidie.
  Klamer zegt dat het toneelbestel de afgelopen jaren zodanig is veranderd dat de huidige subsidie (150.000 euro) niet meer toereikend is. "In de grote zalen is overaanbod ontstaan, waardoor schouwburgen vaker nee zeggen. Je kunt je voorstelling, al loopt die nog zo goed, lang niet zo vaak verkopen als je wel zou willen."
  In 2005 vertrekt vaste regisseur Hans Croiset. Klamer wil dan doorgaan met Willem van de Sande Bakhuyzen, Mark Rietman, Ariane Schluter, Betty Schuurman en Jaap Spijkers. (Volkskrant, 4/12/03)


 • Kunst en Zaken heeft aan Medy van der Laan de handleiding 'Vrijwillig niet vrijblijvend' aangeboden, een handleiding voor goed bestuur voor kunstinstellingen. Jop Pollman van Kunst en Zaken ziet deze 23 aanbevelingen het liefst binnen vier jaar harde voorwaarden worden om in aanmerking te komen voor rijkssubsidie. Medy van der Laan wijst dat af; "Dat is gewoon mijn stijl niet". (Volkskrant, 2/9/03)


 • Kunstinstellingen verzetten zich tegen plannen van staatssecretaris Van Leeuwen om de Cultuurnota minder toegankelijk te maken. De plannen vormen een ingrijpende wijziging van het huidige subsidiesysteem: werkplaatsen, productiehuizen, festivals, podia en muziekensembles zouden hun aanvraag voortaan moeten richten aan het Fonds voor Podiumkunsten en Amateurkunst (FAPK) en het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM). Deze vijf categorieën instellingen vormen nu 22 procent van de totaal 450 instellingen die via de Cultuurnota gesubsidieerd worden. Ze nemen 5 procent van het budget in.
  Het voornaamste argument voor deze wijziging is de overbelasting van de Raad voor Cultuur tijdens de vorige beoordelingsronde, in 2000. Toen kreeg de Raad veel kritiek van aanvragers vanwege de onduidelijke motivering van de toe- en afwijzingen. De Raad voor Cultuur heeft echter al van Rick meer middelen gekregen om de beoordeling soepeler te laten verlopen. Volgens Bert Holvast, directeur van de Federaties van Kunstenaarsverenigingen (FVKV) is daarmee het probleem opgelost: "Waarom moet het systeem dan nog op de helling?". Bovendien vrezen de instellingen gevaar voor de vernieuwende en experimentele kunstvormen, die juist vaak gemaakt wordt bij de werkplaatsen en productiehuizen. Deze 'integrale advisering', waarbij de Raad voor Cultuur het hele veld bij betrekt, is ook voor de Raad zelf reden om haar zorgen uit te spreken over dit plan. (Volkskrant, 27/2/03)

 • De Raad voor Cultuur is bang dat er de komende jaren in het hele land minder optredens op de kleine podia te beleven zijn. Ook is zij bezorgd dat de spreiding van dans, muziek en theater over Nederland verminderd. De kleine podia hebben te weinig tijd om in te spelen op de veranderende situatie, die is ontstaan nadat begin dit jaar het nieuwe Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) werd opgericht. De Raad schrijft dit in een brief aan staatssecretaris Van Leeuwen van Cultuur. Eerder gaven het Nederlands Impresariaat, Muziek en Theater Netwerk, Gaudeamus en het Nationaal Pop Instituut financiële ondersteuning aan de kleine podia. Er zijn wel overgangsregelingen, die ervoor zorgen dat de theaters tot het begin van het volgend seizoen een bijdrage op het oude niveau krijgen, maar die regelingen lopen tot 2003. De Raad vindt dat deze verlengd moeten worden tot 2005. De poppodia hebben al tot 2005 respijt hebben. (ANP, 14/11/02)

 • Na een hoop onrust lijkt het allemaal wel mee te vallen, daar in Rotterdam. Kunst en cultuur heeft volgend jaar 1,2 procent minder te besteden en dit percentage loopt op tot 5 procent in 2006. Dat is ongeveer evenredig met bezuinigigingen op andere gemeentelijke portefeuilles. Eerder had men uit het stadhuis geluiden vernomen over forse bezuinigingen. Ook hadden raadsleden van Leefbaar Rotterdam kenbaar gemaakt dat ze de uitgaven voor kunst en cultuur te hoog vonden. Naar aanleiding daarvan hadden vier belangrijke zakenlieden uit de stad (tevens bestuursleden van de grote Rotterdamse kunstinstellingen) via een brief hun ongerustheid uitgesproken. Ook staatssecretaris Cees van Leeuwen had zich kritisch uitgelaten over de bezuinigingen. Het is nog niet duidelijk op welke subsidies gaat worden bezuinigd, over anderhalve week wordt de begroting gepresenteerd. (NRC, 27/9/02)


 • Nieuw onderzoek heeft weer eens uitgewezen dat er meer geld in de kunstensector moet, in dit geval 650.000 euro extra. Dat bedrag is volgens onderzoeksbureau Cap Gemini nodig om achterstanden in de salarissen te repareren. (Parool, 20/7/02)


 • Het is maar een onduidelijk toestand rond het Holland Festival. In juli adviseerde de commissie Sorgdrager het budget van het festival geleidelijk uit te breiden naar 10 miljoen gulden in 2004. Het ministerie van OC&W zegde informeel toe dat het voor 6 ton extra zou zorgen, en de gemeente Amsterdam geeft ook 4 ton meer. Het festival zegt echter dat de het extra geld wegvalt tegen een beëindigde rijkssubsidie en dat de totale bijdrage van gemeente en rijk niet boven het huidige niveau van 4 miljoen gulden uitkomt. Het festival wil voor de aankomende editie 5,8 miljoen gulden.
  Er onstaat nu ruzie over wat er nu eerst moet gebeuren: een nieuw plan (dat zou het derde zijn) voor inhoudelijke verbetering, zoals het ministerie wil; of duidelijkheid over de hoeveelheid subsidie. "Een festival als dit moet twee jaar van tevoren al in de steigers. Door de onzekerheid kunnen we geen financiële verplichtingen aangaan en worden we in het buitenland als partner niet serieus genomen. Dat is fnuikend voor de artistieke waarde", aldus een woordvoerder van het festival.
  Overigens staat op het ministerie het bestaansrecht van het festival niet ter discussie. Ook van de festivalleiding zijn nog geen geluiden gehoord dat het festival volgend jaar niet doorgaat. (NRC, 30/10/01)

  meer over: Holland Festival


 • Staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur heeft 3,25 miljoen gulden per jaar extra toegezegd voor een nieuw landelijke Fonds voor Programmering- en Marketingondersteuning. Dat deed hij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het fonds moet podia ertoe bewegen spannender te programmeren en tegelijk meer publiek binnen te halen. Het totaal beschikbare budget komt op 18 miljoen gulden, waarvan 16,6 miljoen gulden rechtstreeks uit de rijkskas. De rest hangt af van de medewerking van de provincies. Het Fonds komt waarschijnlijk in Den Haag, met consulenten in verschillende delen van het land. (ANP, 4/10/01)

 • Het Holland Festival moet blijven bestaan en moet 10 miljoen gulden per jaar krijgen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de commissie Sorgdrager, een gezamenlijke commissie van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad. De commissie meent dat het festival zijn rol als internationaal podiumkunstenfestival moet kunnen blijven waarmaken. Het budget moet de komende jaren stapsgewijs worden verhoogd van de huidige 3,2 miljoen gulden tot tien miljoen gulden. Er is ook kritiek: de dans en muziek zijn de laatste jaren achtergesteld ten gunste van (internationaal) theater en de festivalleiding moet expertise op die gebieden in huis halen. Dit is opmerkelijk, omdat het Holland Festival vier jaar geleden van de Raad voor Cultuur meer aan theater moest gaan doen en onder andere om die reden Ivo van Hove aantrok als directeur.
  Het Ministerie van OC&W en de gemeente Amsterdam kunnen nog niet zeggen of ze de wensen van de commissie Sorgdrager zullen honoreren. Zakelijk leider van het festival Jacques van Veen is blij met het advies: "Ik ben vooral blij dat de commissie erkent dat een indeling in korte subsidieperiodes voor een groot festival als het onze een moeizame is. Als dit advies wordt overgenomen, kunnen we onze ambities op de lange termijn waarmaken."
  Herman Tjeenk Willink, voorzitter van het bestuur van het Holland Festival: "Dit is voor ons een serieus te nemen advies; dat geldt voor zowel zijn negatieve als zijn positieve kanten. Ik ben blij dat wordt erkend dat er een plaats is voor het Holland Festival, dat onze keuzes worden ondersteund. Dit advies is een ook een goede steun in de rug om sponsors te zoeken. Alleen, enerzijds wordt ons gevraagd meer sponsors te zoeken, anderszijds moeten we vernieuwend zijn. Maar experimenten zijn niet interessant voor sponsors, daar kunnen ze hun relaties niet mee naar toe nemen. We leven van jaar tot jaar, met eindeloos veel compromissen. Het is toch vreselijk dat we altijd maar zitten te donderjagen over een paar ton. Ik ben blij dat daar nu een einde aan komt." (NRC, 6/7/01)

  meer over: Holland Festival


 • De Raad voor Cultuur waarschuwt voor een te snelle invoering van het nieuwe fonds voor de programmering van podiumkunsten. In een advies aan staatssecretaris Van der Ploeg heeft de raad ruim tien punten van kritiek op de plannen. Het fonds moet in de plaats komen van de veelheid aan aparte subsidieregelingen. Podia kunnen er terecht voor aanvullende subsidies voor bijvoorbeeld minder toegankelijke producties en risicovolle evenementen.
  De staatssecretaris concludeerde dat 'het veld' de komst van een fonds wel ziet zitten en stelde een overgangsregeling van een jaar voor. Dat is in de ogen van de Raad te kort. De Raad vreest dat de sector "voortijdig schade oploopt". Dat het fonds al per 1 september dit jaar actief zou zijn, noemt de raad een "weinig realistisch perspectief". De Raad zet onder andere vraagtekens bij de eis dat kleinschalige podia met elkaar moeten samenwerken om in aanmerking te komen voor geld van het fonds. De eis is volgens de raad "ver buiten de mogelijkheden" van veel van de podia. Het nieuwe fonds zal onder andere de financiën beheren die nu door organisaties als het Nederlands Impresariaat en het Muziek en Theater Netwerk worden beheerd. Vooral het voorgestelde opheffen van het netwerk baart het adviescollege zorgen. (ANP, 4/7/01)

 • Annemarie Jorritsma vindt de discussie rond het kunstenplan maar raar. "De Raad van Cultuur geeft advies, maar in de praktijk geldt dat als bijna bindend. Waarom zo half, zo schimmig? Méér afwijken, zou ik tegen Rick van der Ploeg zeggen. De politiek beslist. Want het is wél belastinggeld. " De vice-premier is het dan ook niet eens met het plan van Melkert om een groot Fonds voor de Kunsten de beslissingen te laten nemen. Eigenlijk wil ze van alle subsidies af. "Geef mensen vouchers. Daarmee kunnen ze naar evenementen, musea noem maar op." De culturele instellingen krijgen dan een bepaald bedrag bij inlevering van de door hen ontvangen vouchers. "Puur de keuze van de burger zelf - dat lijkt mij héél interessant." (Volkskrant Magazine, 3/2/01)


 • De plannen van Ad Melkert zijn door de kunstwereld met grote scepsis ontvangen. De bezwaren komen grotendeels op hetzelfde neer: lagere overheden zullen kunst en cultuur een lage prioriteit geven. "We worden dan heel gemakkelijk ingeruild voor een extra lantaarnpaal", zegt Jan Nijsten van Opera Zuid; "Ze hebben liever een politieman erbij dan een violist.", aldus Stan Paardekooper van het Noordhollands Philharmonisch Orkest; kortom: "Gemeenten denken vaak meer in stenen dan in mensen.", vat Alex Kühne, zakelijk leider van Oostpool, samen.
  De drie vrezen een terugkeer naar de tijden van voor de Kunstenplansystematiek, toen lokale overheden de kunstpolitiek bepaalden. Kühne: "Vroeger zat hier in Arnhem Toneelgroep Theater met wel twaalf lokale subsidiënten. Die sprokkelde bij alle omringende gemeentes geld bij elkaar." Dennis Molendijk, zakelijk coördinator van het Noord Nederland Toneel, denkt ook dat Melkerts plan de subsidiestroom kwetsbaarder zou maken: "Wij krijgen nu alleen subsidie van het rijk en dat bevalt goed. We praten met één partner, dat geeft helderheid en continuïteit. Melkerts plannen lossen niets op. Je blijft met die hectische vierjaarlijkse kermis zitten. Het verandert zo alleen in een stadskermis." (NRC, 9/1/01)


 • De manier waarop nu de subsidies aan de kunstwereld worden toegekend, moet op de helling. Een meerderheid in de Tweede Kamer bleek daar maandag voor tijdens de behandeling van de Cultuurnota 2001-2004. De Raad voor Cultuur heeft door gebrek aan tijd en middelen niet altijd goede adviezen kunnen gegeven. Een deel van de Kamer vraagt zich daarom af of besluiten om subsidie in te trekken of te korten wel kunnen worden doorgevoerd.
  VVD, GroenLinks en Socialistische Partij willen daarbij dat negatieve beoordelingen opnieuw worden bekeken. GroenLinks stelt een bevriezingsperiode van een half jaar voor waarin de gezelschappen kunnen blijven bestaan. De VVD wil dat een commissie de "ergste gevallen" uit de Cultuurnota gaat heroverwegen. Woordvoerder Nicolaï denkt dan bij voorbeeld aan gezelschappen als De Appel en Orkater, die volgens het nieuwe Kunstenplan respectievelijk geen of aanzienlijke minder subsidie krijgen van het Rijk. Die commissie zou vergelijkbaar moeten zijn met die voor de muziek, die de gevolgen van de opheffing van drie orkesten bestudeert. De commissie voor "ergste gevallen" zou voor de zomer moeten adviseren. Nicolaï bestreed berichten dat er een motie in de maak zou zijn om het hele Kunstenplan te herzien.
  De PvdA wil het hele proces van beoordeling omdraaien en bij de lagere overheden beginnen, omdat ,"veel initiatieven van onderop ontstaan". Volgens Judith Belinfante moeten eerst de lagere overheden oordelen, dan de landsdelen en dan de Rijksoverheid, die wel de regie houdt. Met dit systeem kan volgens haar worden voorkomen dat de landelijke culturele infrastructuur gaten krijgt, met andere woorden: er lokaal belangwekkende gezelschappen wegvallen zonder dat er iets voor in de plaats komt. (ANP, 13/11/00)

 • Bonheur blijft! Door 1,5 ton extra van Rotterdam en projectsubsidies kan het gezelschap blijven draaien. Wethouder Kombrink van Kunstzaken vindt Bonheur van grote betekenis voor het Rotterdamse kunstklimaat. Fact heeft daarintegen een landelijke uitstraling en krijgt daarom geen extra geld: "Wij gaan niet de gaten in de Rijksbegroting dichten", aldus de wethouder. Rotterdam heeft meer geld voor cultuur dan voorheen; de gemeente krijgt vanaf volgend jaar 11 miljoen extra. Zelf doet het College daar nog eens 4,7 miljoen bij. "Dat doet Amsterdam ons niet na", constateert Kombrink tevreden. Het extra geld komt ten goede aan onder andere het Gergjev festival, de R' Uitmarkt, en het Internationale Productiehuis, een project van de Rotterdamse Schouwburg, V2, Museum Boijmans van Beuningen en het Internationale Filmfestival voor interdisciplinaire projecten. De plannen moeten nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. (AD, 26/9/00)

  meer over: FACT, Rotterdam


 • Een meerderheid in de Tweede Kamer wil structureel 40 miljoen extra uittrekken voor cultuur. Een motie met deze inhoud is gisteravond ingediend door D66 fractievoorzitter Thom de Graaf en wordt gesteund door PvdA en VVD. Staatssecretaris Van der Ploeg moet het geld zelf verdelen en daartoe een plan indienen bij de Kamer.
  Op de lange termijn wil de PvdA de uitgaven voor kunst en cultuur verhogen tot één procent van de rijksbegroting. Dat zou nu neerkomen op ongeveer twee miljard gulden en dat is flink wat meer dan de 1,3 miljard die nu op de begroting staat. Daarnaast wil de partij fiscale voordelen voor mensen die investeren in kunst, net als bij milieuvriendelijk beleggen. D66 steunt dit plan.
  Of de kunstenaars-organisaties akkoord gaan met dit extra geld is nog niet bekend. Zij hadden 150 miljoen geëist. (NRC, 22/9/00)

 • D66 springt op de bres voor kunst en cultuur. Nog voor het uitkomen van de Cultuurnota eist de partij 25 miljoen extra per jaar op de begroting van kunst en cultuur. Volgens partijleider Thom de Graaf wil D66 voorkomen dat er te rigoureus wordt gesneden in de subsidies voor een aantal gezelschappen. Ook constateert De Graaf dat draagvlak voor het advies van de Raad voor Cultuur "ver te zoeken" is. "Juist in deze tijden van economische voorspoed zou er meer ruimte moeten komen voor de cultuursector", aldus De Graaf. En zoveel is die 25 miljoen per jaar niet, "het moet toch ergens te vinden zijn in de plooien van de jas van het kabinet". Ook de PvdA wil meer geld voor kunst en cultuur. Deze fractie vindt de eis van 25 miljoen "aan de lage kant". (Volkskrant, 13/9/00)

  meer over: Tweede Kamer


 • Staatssecretaris Van der Ploeg is van Cultuur is bereid water bij de wijn te doen met betrekking tot het Theater van het Oosten/De Federatie. Het nieuwe gezelschap zou het ondanks een voorzichtig positief advies van de Raad voor Cultuur over het artistieke beleid vanaf 2001 met ruim een miljoen minder moeten doen. De bewindsman lijkt bereid dat besluit grotendeels terug te draaien. Dit gebeurde nadat de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincies Overijssel en Gelderland dreigden weg te lopen uit het convenantenoverleg. De gemeente Arnhem voelde er weinig voor om met Van der Ploeg te praten over de subsidiëring van de verschillende kunstinstellingen als er geen enkele onderhandelingsmarge is.
  Deze taktiek heeft zijn vruchten afgeworpen: de toekomst van een theaterwerkplaats in Gelderland (nu InDependance) en het jeugdtheater in die provincie (nu Teneeter) lijkt gegarandeerd, al zal er wel sprake moeten zijn van een andere artistieke invulling en een bescheidener subsidie. Een nieuwe theaterwerkplaats zal nauwer dan InDependance moeten samenwerken met de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en gezelschappen uit de regio (Arnhemse Courant & Gelderlander, 29/8/00)

 • De gemeente Den Haag geeft De Appel drie miljoen gulden per jaar. Volgens artistiek leider Aus Greidanus zou dat betekenen dat er 10 tot 12 ontslagen vallen en dat er geen reisvoorstellingen meer gemaakt kunnen worden. Het gezelschap is dan echter wel gered. "Maar we gaan er nog steeds van uit dat de staatssecretaris het advies naast zich neerlegt", aldus Greidanus. Ook theater PePijn is uit de brand. De gemeente geeft 280.000 gulden, ondanks een negatief advies van de Haagse cultuurcommissie. (AD, 5/7/00)

  meer over: De Appel, Den Haag, Pepijn


 • Het Prins Bernhardfonds heeft in 1999 31 miljoen gulden uitgekeerd. Dat is een record. Het meeste geld ging naar projecten in de categorieën Muziek (7 miljoen) en Beeldende Kunst (6 miljoen). (AD, 26/6/00)

 • Er komt 2,4 miljoen gulden extra rijkssubsidie voor twaalf internationaal gerichte cultuurprojecten, zoals het Holland Festival, Oerol en het TIN. Voorwaarde is wel dat dat die instellingen iets toevoegen aan de profilering van Nederlandse cultuur. (AD, 9/6/00)

 • Het ministerie van Financiën incasseert de ene meevaller na de andere, maar voor kunst en cultuur is slechts 40 miljoen gulden extra beschikbaar. En dat terwijl uit de voorjaarsnota 2000 blijkt dat er 5,6 miljard extra te besteden is. Die 40 miljoen voor cultuur gaat overigens naar het Nationaal Restauratiefonds voor de restauratie van enkele grote monumenten. De Federatie van Kunstenaarsverenigingen en FNV Kiem zijn "bijzonder teleurgesteld" over het gebrek aan geld, omdat de Raad voor Cultuur al in januari om extra ruimte op de begroting heeft gevraagd. De Federatie en de vakbond verwijten Rick van der Ploeg dat hij het initiatief van de Raad "volstrekt onvoldoende heeft opgepakt". (NRC, 10/5/00)

 • De Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten het jaarbudget voor cultuur structureel te verhogen met 6 miljoen gulden. De verhoging komt voort uit een aantal financiële meevallers voor Amsterdam die samen honderden miljoenen guldens opleveren. (Parool, 8/4/00)

  meer over: Amsterdam


 • De Appel leeft zich uit in hun nieuwste reclamecampagne: in de kranten staan korte briefjes aan bekende personen ("Beste Rick van der Ploeg. Daar vraag je wat: je richten op jongeren...") die vervolgens uitgenodigd worden voor de nieuwste Appel-voorstelling. Klinkt als een geniaal idee van een enorm duur reclamebureau, maar nee, dat kan De Appel niet betalen. Artistiek leider Aus Greidanus: "Je identiteit kan je het best zelf bepalen. Het is gewoon hier binnen het gezelschap verzonnen". In het briefje aan Rick van der Ploeg heeft de groep zo vlak voor de verdeling van de subsidies niet willen sarren. Men heeft alleen de vraag willen stellen op wie je je als gezelschap nu moet richten. Nu zijn dat jongeren en allochtonen, "bij het kunstenplan 2004 worden dat misschien wel weer de ouderen". De voorlichter van Rick: "Een uitnodiging per brief met postzegel was goedkoper geweest". (Volkskrant, 6/4/00)

 • Het Burgtheater in Wenen is het centrum geworden van acties tegen de nieuwe Oostenrijkse regering. De angst voor de FPÖ is groot. De partij heeft in haar partijprogramma staan dat ze streeft naar een zuiver Oostenrijkse kunst. Daarnaast beschouwt de partij kunst als een privé-aangelegenheid en schaft ze het liefst alle subsidies af.
  Schrijfster Elfriede Jellinek reageerde als eerste kunstenares op de nieuwe regering door te verbieden dat haar toneelstukken nog langer in Oostenrijk worden opgevoerd. Ook overweegt ze te emigreren. Jellinek heeft vanaf het begin gestreden tegen de partij van Jörg Haider, samen met toenmalig Burgtheaterdirecteur Claus Peymann en toneelschrijver Peter Turrini.
  De meeste kunstenaars willen echter blijven en verzet bieden. Kleinere theatergroepen hebben hun repertoire omgegooid en het publiek verwacht hetzelfde van het enorme Wiener Burgtheater. Dat maakten ze anderhalve week geleden duidelijk door na een opvoering van 'Harold and Maude' het toneel te bestormen en stellingname te eisen van het gezelschap. Het Burgtheater heeft van oudsher de functie van bolwerk van de intelectuele oppositie en directeur Klaus Bachler riep diezelfde avond het theater uit tot actiecentrum. Nu zijn er 's avonds actie- en discussiebijeenkomsten.
  Er is vooral felle kritiek te horen op Franz Morak. Vroeger was jij een jonge wilde acteur, nu is hij wethouder van cultuur in Wenen voor de conservatieve ÖVP. Tot vlak voor de vorming van de coalitie zei hij op te stappen als de ÖVP samen met de FPÖ zou gaan regeren, maar nu heeft hij het vooral over "het zoeken van de dialoog."
  Toneelschrijver Gustav Ernst denkt dat de grote instituten zoals het Burgtheater en de Wiener Oper niet bang hoeven te zijn voor ingrepen van de regering. Daarvoor zijn ze te diep verankerd in de Weense samenleving. Meer gevaar ziet hij voor kleinere groepen, omdat er wellicht nieuwe criteria komen voor kunstsubsidies, en dat accenten worden verlegd. "Deze regering wil de angel uit de kunst trekken", aldus Ernst, "maar dat zal ze niet lukken. Voordat het zover is heeft zij zichzelf al dodelijk geblameerd. Daar hoeven wij niets voor te doen, dat doet deze regering zelf wel. Hoop ik. Denk ik." (AD, 19/2/00)

  meer over: Wenen


 • Het Rotterdamse college van b&w heeft een uitgangspuntenbrief geschreven voor het stedelijke cultuurplan 2001-2004 onder de titel 'Een stad met veel culturen; een stad met veel cultuur'. Subsidieaanvragers moeten rekening houden met de volgende punten: kunstinstellingen moeten van de gemeente binding zoeken met nieuwe generaties en bevolkingsgroepen; er moet meer aandacht komen voor cultuur in de wijken; het cultureel erfgoed moet open staan voor een zo breed mogelijk publiek. (AD, 29/7/99)

  meer over: Rotterdam


 • VVD, D66 en CDA hebben besloten een motie in te dienen tegen de 'Van der Ploeg-norm'. De partijen zijn tegen het plan van de staatssecretaris om culturele instellingen die niet drie procent van hun subsidie besteden aan activiteiten voor 'nieuwe groepen' (met name jongeren en allochtonen) een strafkorting van drie procent op hun subsidie op te leggen. Het debat over de kwestie in de Tweede Kamer was nogal absurd; de kamerleden interumpeerden elkaar zo vaak, dat de staatssecretaris zijn betoog moest afronden, zonder alle vragen te hebben beantwoord. Van der Ploeg vindt het raar dat de Kamer nu al wil stemmen over deze maatregel, terwijl het debat nog niet is afgerond. Hij beloofde de kamer binnen enkele maanden een gedetailleerde uitwerking van de drie-procentsregeling te sturen. De staatssecretaris gaf aan waarom hij heeft gekozen voor een strafkorting in plaats van stimuleringsmaatregelen: "Als de culturele diversiteit louter met extra subsidies gestimuleerd wordt, zullen de bestaande instellingen doorgaan op de huidige voet, terwijl nieuwe instellingen zich zullen opwerpen voor de nieuwe fondsen. Dan zou ik terecht het verwijt krijgen bezig te zijn met welzijnswerk. Ik wil juist de bestaande instellingen, de beste van Europa, erbij betrekken".
  Overigens zet de Raad voor Cultuur vraagtekens bij de termen "maatschappelijk bereik" en "subsidie per bezoek", die door staatssecretaris Rick van der Ploeg zijn voorgesteld in zijn uitgangspuntenbrief. De Raad betwijfeld of het hanteerbare toetsstenen zijn voor subsidieaanvragen en vraagt om overleg. (NRC & Volkskrant, 1/7/99)

 • Het Haagse organisatie & managementsbureau Eugenius schrijft sinds april op commerciële basis beleidsplannen voor culturele instellingen. Dit soort beleidsplannen vormen het belangrijkste deel van een subsidieaanvraag. Eugenius (drs. Eugène Gerardts) bood al eerder het maken van ondernemingsplannen en het begeleiden van privatiseringen van gesubsidieerde instellingen. De prijs voor een beleidsplan ligt tussen de 4000 en 20.000 gulden, maar er wordt geen garantie op succes gegeven. (Theatermaker, 20/6/99)


 • Theatermaker Shireen Strooker in Het Parool: "Er wordt bij de toekenning van subsidies te weinig naar kwaliteit gekeken. Allochtonentoneel is niet altijd interessant. Onkunde is het. Pijnlijk. Of er zijn teveel ruzies, zoals bij Cosmic. Zo veel premières die niet doorgingen. Opvallend was ook, dat bij onze voorstelling ['Indianenverhalen'] niemand van de gesubsidieerde gezelschappen is komen kijken, terwijl er wel veel allochtonen in de zaal zaten." (Parool, 22/5/99)

  meer over: Cosmic


 • Steeds meer kunstenaars in Nederland maken niet langer gebruik van subsidies, bijstand of speciale regelingen. Volgens Jacques Verduyn Lunel van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen hebben veel kunstenaars er genoeg van dat hun werk keer op keer door subsidiënten tegen het licht wordt gehouden: zijn ze wel vernieuwend en oorspronkelijk genoeg. "Ze moeten herhaaldelijk op auditie en dat is in de rest van de samenleving ook niet zo", aldus Verduyn Lunel. Het is echter moeilijk om de afname van het aantal kunstenaars in de bijstand met cijfers te staven. Er zitten nu zo'n 1000 tot 1500 kunstenaars in de WIK, de nieuwe Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars, maar niemand weet hoeveel van de bijstandsgerechtigden in Nederland kunstenaars zijn. Dat komt mede doordat zij dit meestal niet van de daken schreeuwen. "Het werkt natuurlijk niet als reclame voor je, als iedereen weet dat je van de bijstand afhankelijk bent." (Parool, 7/5/99)

  meer over: WIK


 • De initiatiefgroep Tussen Schip en Wal heeft een pamflet aangeboden aan Rick van der Ploeg. De meer dan tweehonderd ondertekenaars pleiten voor een Stimuleringsfonds voor Culturele Diversiteit; zeven procent van de cultuurbegroting (dat is zo'n 50 miljoen gulden) moet worden besteed aan niet-Nederlandse kunst. "Het wordt hoog tijd dat we naast de Haagse hopjes plaats inruimen voor Marokkaanse koekjes en dropveters uit IJsland" aldus een van de ondertekenaars. Op dit moment voert de overheid op multi-cultureel gebied een incidentenbeleid. Rick van der Ploeg beschouwt het pamflet als een steuntje in de rug. Zijn nota over culturele diversiteit zal over enkele weken verschijnen, maar hij beloofde nu al een 'substantieel budget'. Van der Ploeg wil echter de grote steden meer betrekken bij de plannen en bij de versterking van het budget. Bestaande fondsen en instellingen mogen een nieuw stimuleringsfonds niet gebruiken als "excuus-Truus" om zelf niets meer aan hun eigen beleid op het gebied van de culturele diversiteit te doen. (Volkskrant & AD, 26/4/99)

 • Staatssecretaris Rick van der Ploeg ziet niets in de plannen van de commissie 'Toekomst van het Toneelbestel'. Van der Ploeg maakte dit duidelijk tijdens een toespraak bij het veertigjarig bestaan van de Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen (VNT). De commissie, die in het leven is geroepen door de VNT, bepleit ondermeer de vorming twee grote nationale ensembles en het instellen van een curatorium die de subsidies over de stadsgezelschappen moet gaan verdelen. De staatssecretaris vindt eerder dat podia en programmeurs meer armslag moeten krijgen, omdat zij een goede antenne zouden hebben voor de smaak van het publiek. De voorgestelde nieuwe kwaliteitsgezelschappen kunnen volgens Van der Ploeg al snel een monopoliepositie krijgen. De vorming van een groot reisgezelschap zou stadsgezelschappen in de weg gaan zitten: "Ik ben een voorstander van de wortel in plaats van de stok. Liever reisdrang dan reisdwang." (Parool, 22/4/99)

 • Een half jaar nadat staatssecretaris Rick van der Ploeg sprak over een overheid die met culturele ondernemers danst, distantieert de Raad voor Cultuur zich van dit beeld. "Van der Ploeg beschouwt economisering als doelstelling voor het kunstbeleid. Daarvan nemen wij nadrukkelijk afstand," aldus raadsvoorzitter Jan Jessurun. Het raadslid Lieuwe Visser verwoordt het krachtiger: "Cultureel ondernemerschap, verschrikkelijk. De term alleen al deugt niet." De Raad voor Cultuur heeft een 'vooradvies' voor de Cultuurnota 2001-2004 geschreven. In juli zal Van der Ploeg namelijk de uitgangspunten voor deze nota presenteren. Het centrale thema van het vooradvies, het streven naar meer culturele diversiteit, is terug te vinden in de titel van het rapport: 'Cultuur voor culturen'. Ook wordt geadviseerd het subsidiestelsel flexibeler te maken. Net als van der Ploeg erkent de Raad dat het huidige vierjarige subsidiestelsel een statisch kunstbestel in de hand werkt. De Raad wil een voorzichtig begin maken met een 'functiebenadering', het afstemmen van beleid op de functie die een bepaalde kunstvorm vervult, in plaats van het subsidiëren van kunstinstellingen. Dit om te voorkomen dat er met subsidiegelden "tien maal hetzelfde wordt gedaan." Jan Jessurun: "Als je in één sector overaanbod hebt, allemaal van hoge kwaliteit, is dat mooi. Maar het kan toch betekenen dat je geld verschuift naar iets anders, waar de kwaliteit een tandje minder is, omwille van de variatie in het aanbod." (Parool, 20/4/99)

 • De Federatie van Kunstenaarsverenigingen en Ontwerpersverenigingen pleit ervoor dat Nederland zijn veto moet opheffen tegen de verhoging van het cultuurbudget van de Europese Unie. De Europese Commissie wil het budget verhogen met 370 miljoen gulden, maar staatssecretaris Van der Ploeg wil niet verder gaan dan 200 miljoen gulden. Het ministerie van OC&W spreekt echter niet van een veto, maar van "uitstel" in afwachting van een nieuw cultuurbeleid in het volgende millennium (NRC, 14/4/99)


 • In een rapport van vier bestuurders uit de culturele sector, met als titel 'Het moet nee kan anders' wordt gepleit voor decentralisatie van het kunstbeleid. De grote steden moeten zelf gaan uitmaken welke theatergroepen, muziekensembles en andere instellingen geld moeten krijgen. Alleen als een instelling een puur landelijke functie heeft, blijft de beslissing over subsidie bij de rijksoverheid. De grote steden moeten een zogenaamd 'task force' oprichten, om de culturele ambities van een stad te formuleren. Deze groep wordt door hen aangeduid als culturele intrapeneurs. (Volkskrant, 30/3/99)


 • Tijdens een discussiebijeenkomst op het Theater Instituut Nederland heeft Rick van der Ploeg voor het eerst concreet aangegeven wat zijn plannen zijn met de podiumkunsten in het nieuwe Kunstenplan 2001-2004. De belangrijkste punten zijn: meer nieuwe groepen in het Kunstenplan. Gearriveerde groepen worden streng beoordeeld voordat hun subsidie wordt verlengd. De rol van het publiek moet groter en zaalbezetting wordt zwaarder meegeteld bij subsidietoekenning. De gemiddelde zaalbezetting in de vlakke vloer theaters moet van 55 naar 70 procent. Grotere gezelschappen moeten meer publiek trekken in de grote zaal, terwijl experimenteel, "onderzoekend en daardoor vaak kwetsbaar" theater een aparte status moet krijgen, met als voorwaarde dat de subsidie niet langer dan twee of vier jaar verkregen wordt. Van der Ploeg vindt dat er nu te veel wordt geproduceerd. Er moet beter worden gekeken naar wat het publiek wil en succesvolle produkties moeten langer kunnen doorspelen. Tenslotte wil de staatssecretaris een premie uitreiken aan toneelgroepen die erin slagen jongeren en minderheden te bereiken. Kortom: "De lat moet aanmerkelijk hoger." (Volkskrant, 16/3/99)

 • Het is armoe troef in jeugdtheaterland. Dat valt te concluderen uit het het rapport 'Het jeugdtheater van de toekomst', de weerslag van een serie interviews met artistiek leiders door Hans van Maanen. De subsidies voor jeugdtheater zijn sinds 1993 gelijk gebleven. Met klem vragen de dertien gesubsidieerde jeugdtheatergezelschappen om meer geld in het volgende kunstenplan. 15 procent van de toneelsubsidie is op dit moment bestemd voor jeugdtheater, terwijl 35 procent van alle voorstellingen uit jeugdtheater bestaat. Een klein theatergezelschap voor volwassenen krijgt twee maal zoveel subsidie als een vergelijkbare groep voor kinderen, terwijl het bezoekersaantal gelijk is. (NRC, 9/3/99)

  meer over: jeugdtheater


 • De Cultuurcommissie van het Europarlement wil iets gaan doen aan de positie van kunstenaars in Europa. Onder aanvoering van de Portugese Europarlementariër Helena Vaz da Silva pleit zij voor gunstige fiscale regelingen voor kunstenaars en degenen die beurzen, subsidies en prijzen verstrekken. Daarnaast moeten de enorme verschillen die er nu tussen de lidstaten zijn in belastingdruk en auteursrecht worden opgeheven. Volgens Da Silva zijn de kunstbudgetten van de Europese landen de laatste paar jaar sterk onder druk geraakt in de race naar de Economische en Monetaire Unie. (AD, 6/3/99)

  meer over: auteursrecht


 • Omdat Het Zuidelijk Toneel in 1997 een tekort had van7,5 ton (ruim 10 procent van de begroting), gaat het ministerie van OC&W een onderzoek instellen naar het financieel beheer van de toneelgroep. Dit onderzoek komt kort nadat twee administrateurs het gezelschap in november van financieel wanbeheer betichtten. Zo zou zakelijk en artistiek leider Ivo van Hove ten onrechte hebben bijverdiend. Volgens het ministerie staat het onderzoek "in principe" los van de brandbrief van de twee, inmiddels ontslagen, medewerkers. Penningmeester De Koning van Het Zuidelijk Toneel wijt het tekort aan het feit dat het gezelschap vierjarige subsidie krijgt; pas aan het eind van een zo'n periode wordt de totaalbalans opgemaakt. De Koning zegt dat het tekort over 1997 inmiddels alweer voor een groot deel is ingelopen. (Volkskrant & AD, 9/1/99)


 • Bij de behandeling van de cultuurbegroting in de Tweede Kamer is het proefballonnetje van Rick van der Ploeg om intendanten in te stellen die een gedeelte van de subsidiegelden mogen verdelen slecht gevallen. VVD, D66 en GroenLinks vinden dat dit de helderheid van de toekenning niet ten goede komt. De Kamer ziet een intendant meer als moderator of snuffelaar, die kan kijken welke waardevolle kunst buiten de disciplines en subsidies valt. Zo'n soort intendant zou zeer waardevol kunnen zijn op het gebied van de cultuur van nieuwe en allochtone bevolkingsgroepen. Overigens kreeg Van der Ploeg veel lof voor zijn pogingen het politieke debat over cultuur nieuw leven in te blazen. Wel was PvdA-Kamerlid Belifante kritisch over zijn beleid van jong en nieuw: "Het mag niet ten koste gaan van oudere kunstenaars." (Volkskrant& Trouw, 1/12/98)


 • 19 van de 85 aanvragers van subsidie bij het Fonds voor de Podiumkunsten hebben tussentijdse subsidie gekregen. Naast muziek-, mime- en dansgroepen krijgen de theatergroepen 't Volk, De Regentes, De Gasten Komen, BND, Peter Zegveld en De Federatie tweejaarlijkse subsidie. Deze speciale regeling is nog door Aad Nuis getroffen voor jonge gezelschappen die tussen de wal van de structurele subsidies en het schip van de ad hoc-subsidies dreigden te vallen. (Parool, 17/9/98)


 • De Federatie van Kunstenaarsverenigingen noemt de belofte van extra geld voor kunst en cultuur in het regeerakkoord een wassen neus. In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting is er geen sprake van extra budget voor de verschillende kunstenaars. Bovendien verwijt de Federatie de nieuwe staatssecretaris Rick van der Ploeg ervan er "populistische hapsnap-opvattingen" op na te houden. (Parool, 15/9/98)

 • Ondanks enthousiaste reacties komen er zeer weinig bezoekers naar de voorstelling 'De Vliegende Hollander' in het Amsterdamse Bos. De voornaamste oorzaak ligt in het slechte weer van deze zomer. Het theater heeft de bezoekers en hun vrijwillige bijdragen hard nodig, want het krijgt te weinig subsidies om te overleven. Als de bezoekersaantallen niet omhoog gaan stevent het gezelschap op een faillissement af. (Parool, 7/8/98)

praat mee

schrijf een mini