oude meuk

Onderwerp

Raad voor Cultuur (65 nieuwsberichten)

 • In het vandaag verschenen advies van de Raad voor Cultuur voor de periode 2009-2012 zijn geen grote verschuivingen voorgesteld. Het advies is de invulling van de zogenaamde Basisinfrastructuur, en binnen de theatersector zijn de posten volgens verwachting verdeeld. De Raad zegt echter dat er 26,6 miljoen euro extra nodig is om de Basisinfrastructuur adequaat te kunnen laten functioneren. Minister Plasterk van cultuur heeft al direct bij de presentatie van het advies gezegd dat er geen extra geld is en dat hij van de Raad op 15 juni een nieuw advies verlangt dat binnen het budget van 244,5 miljoen blijft.
  Binnen de theatersector wordt een goed deel van de extra middelen verdeeld. Wel opvallend is dat de raad gezelschappen van met dezelfde functies ook ongeveer gelijke budgetten geeft. Toneelgroep Amsterdam, Het Nationale Toneel en het Ro Theater krijgen ieder vijf ? zes miljoen euro (vooral voor het Ro een flinke verhoging). De regiogezelschappen Noord Nederlands Toneel, Oostpool en Het Zuidelijk Toneel krijgen ieder zo'n 2,5 miljoen, vooral voor HZT een aderlating. De 'nieuwe' regiogezelschappen (rondom de Paardenkathedraal in Utrecht en de fusie van Het Vervolg en Els Inc. in Maastricht) moeten de komende vier jaar gaan groeien en krijgen 1,7 miljoen, net zoals Tryater. De Raad is overigens niet tevreden met de aanvraag van Het Vervolg, en wil een nieuw plan zien.
  Bij de productiehuizen is er geen sprake van budgettaire gelijkschakeling, maar vrijwel alle in de Basisinfrastructuur opgenomen huizen krijgen een flinke budgetverhoging, vooral om te compenseren dat zij geen projectgelden meer kunnen aanvragen bij het nieuwe Superfonds. Ook het Theater Instituut Nederland krijgt een miljoen extra, met name voor de internationale activiteiten. (Redactie, 15/5/08)

  meer over: subsidies


 • In een brief aan kabinetsinformateur Wijffels pleit de Raad voor Cultuur voor een minister voor de beleidsterreinen cultuur, media, communicatie en innovatie. De Raad hoopt wil daarmee het maatschappelijk belang van de kunst benadrukken, in tegenstelling tot het economisch belang. Verder pleit de Raad voor een prominentere plaats van het cultuurbeleid in het regeringsbeleid, en voor uitbreiding van het cultuurbudget tot één procent van de rijksbegroting. (NRC, 4/1/07)


 • Henk Scholten wordt per 15 januari de nieuwe directeur van het Theater Instituut Nederland. Hij volgt daar Kees Vuyk op, die universitair hoofddocent is geworden aan de Universiteit Utrecht. Scholten (53) is nu nog directeur van de Stadsschouwburg Utrecht en is daarnaast lid van de Raad voor Cultuur. Eerder, van 1993 tot 1998, was hij directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten. Scholten is "vereerd" met zijn benoeming: "Ik heb op verschillende plekken in het theater gewerkt, maar zie het Theater Instituut toch als het hart van de sector. In mijn nieuwe functie hoop ik bij te dragen aan de verdere versterking van de positie van het Nederlandse theater in binnen- en buitenland."
  Wie Scholten in Utrecht gaat opvolgen is nog niet bekend. Tot 15 januari is communicatie-adviseur Wim van Luyken interim-directeur van het instituut. (Redactie, 19/10/06)


 • De Raad voor Cultuur heeft haar aanvullende advies uitgebracht. Hierin reageert de Raad op de reacties van de instellingen op het oorspronkelijke advies. In enkele gevallen heeft dat geleid tot een andere beoordeling, zoals in de theatersector bij Carver. "De Raad is er in zijn advies dus kennelijk ten onrechte van uitgegaan dat de artistieke leiding tot dusverre niet alleen in handen was van Beppie Melissen." Carver krijgt nu naast een positief advies ook prioriteit.
  De Raad maakt zich ook zorgen over de stapeling van bezuinigingen op de culturele sector (naast bezuinigingen van het rijk zijn er de bezuinigingen van de gemeenten en het uitblijven van inflatiecorrectie) en vraagt om 18 miljoen euro meer om alle positief beoordeelde instellingen te kunnen subsidiëren. (Redactie, 23/6/04)

 • Het advies van de Raad voor Cultuur biedt vooral behoud: een zeer groot aantal instellingen krijgen net zoveel als in de huidige cultuurnotaperiode. Zo'n 100 instellingen vliegen eruit en zo'n 70 nieuwe aanvragers komen erin. In totaal adviseert de Raad om het beschikbare budget van 392,5 miljoen te verdelen over 422 instellingen. Daarnaast vindt de Raad subsidie wenselijk voor 13 instellingen, mits daar extra geld voor komt.
  Onder de afvallers bevinden zich Het Theaterfestival, Carver, Kas en de Wolf, ZEP, Carina Molier, het Volksbuurtmuseum en het ITs. De Theatercompagnie, ZT Hollandia, Dogtroep en Alex d'Electrique moeten flink inleveren. De Raad heeft nog ruimte gevonden voor nieuwe aanvragers: Bambie, Els Inc., Generale Oost, De Berenkuil en Kassys. De Appel maakt na vier jaar zijn rentree. Meer geld is er voor Het Gasthuis, Golden Palace, het Veemtheater, Het Toneel Speelt en Hotel Modern.
  De Raad zegt geschrokken te zijn door de slechte kwaliteit van de beleidsplannen van Het Nationale Toneel en Toneelgroep Amsterdam. Bij beide gezelschappen vindt de Raad dat de positie, taken en verantwoordelijkheden niet helder worden verwoord. Het advies luidt om beide instellingen slechts twee jaar te ondersteunen, en daarna opnieuw te beoordelen op basis van een nieuw beleidsplan.
  De Raad is positief over bijdrage van de Zomerfestivals aan het culturele klimaat. Oerol, Boulevard en Noorderzon krijgen meer geld. Daarnaast is er een nieuwe categorie 'Beeldend locatietheater' toegevoegd en in dat genre krijgen Peergroup (van Sjoerd Wagenaar) en The Lunatics nu geld. Daar staat tegenover dat de Raad minder geld geeft aan Vis à Vis en de Dogtroep. (Redactie, 19/4/04)

 • Kunsten '92 wil dat de Raad voor Cultuur meer van zich laat horen en zich duidelijker uitlaat over het culturele bestel. De volgende Cultuurnota zou meer moeten zijn dan een optelsom van individuele artistieke beoordelingen. Volgens Kunsten '92 moet de Raad voor Cultuur antwoord gaan geven op "een politiek en maatschappelijk klimaat doen waarin de kunst door bepaalde maatregelen en bezuinigingen haar gezicht dreigt te verliezen". (ANP, 11/2/04)

  meer over: Kunsten '92


 • Staatssecretaris Medy van der Laan heeft Winnie Sorgdrager voor vier jaar herbenoemd tot voorzitter van de Raad voor Cultuur, tegen de zin van de Benoemings Advies Commissie (BAC). Die had geadviseerd om Sorgdrager voor één jaar te herbenoemen, zodat zij de advisering voor de Cultuurnota 2005-2008 kon afronden. Van der Laan besliste echter dat de vacature niet openbaar gemaakt zou worden. De BAC vindt dit strijdig met het principe van transparant bestuur, dat door Van der Laan herhaaldelijk is uitgedragen. Extra pikant is ook dat beide vrouwen partijgenoten (D66) zijn. Het CDA en de SP eisen opheldering van de staatssecretaris (Volkskrant & NRC, 14/1/04)

 • Het aantal Cultuurnota-aanvragen was in 1999 onverwacht groot: 734 instellingen deden een beroep op rijkssubsidie. Voor de aankomende Cultuurnota 2005 - 2008 is de Raad voor Cultuur, die de aanvragen moet beoordelen, beter voorbereid. Er loopt zelfs een weddenschap tussen secretaris Ton Brandenbarg en voorzitter Winnie Sorgdrager. Winnie verwacht 1000 aanvragen, Ton houdt het op 850. Inzet is een kist goede wijn. De uitslag is eind dit jaar bekend: op 1 december moeten de aanvragen binnen zijn op het Ministerie van OC&W. (Volkskrant, 18/9/03)

 • De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) wil dat de Raad voor Cultuur en staatssecretaris Van der Laan meer rekening houden met de wensen van de theaters en concertgebouwen. Alleen het criterium kwaliteit is niet genoeg, het rijk moet ook kijken naar functies. Welk repertoire een groep gaat spelen, voor welke doelgroepen, de mate van regionale spreiding en worteling over het land, educatieprogramma's en ruimte voor nieuwe makers moeten ook belangrijke criteria worden, aldus de VSCD. (ANP, 10/9/03)

  meer over: VSCD


 • De Raad voor Cultuur heeft haar vooradvies 'Cultuur, meer dan ooit' aangeboden aan staatssecretaris Cees van Leeuwen. In het advies staat dat de Raad de kunst- en cultuurwereld minder door regels belemmerd wil zien. De Raad is in grote lijnen tevreden over de gang van zaken in de kunst- en cultuurwereld, die mede daardoor met minder regels toe kan. Het adviesorgaan is minder gelukkig met de ontwikkelingen in medialand. De opvolger van Van Leeuwen moet nu een 'uitgangspuntennota' opstellen voor het toekomstige culturele beleid, waarbij het vooradvies van dienst kan zijn. Het vooradvies vormt samen met de uitgangspuntennota het kader voor de Cultuurnota 2005-2008. (ANP, 14/4/03)

 • Kunstinstellingen verzetten zich tegen plannen van staatssecretaris Van Leeuwen om de Cultuurnota minder toegankelijk te maken. De plannen vormen een ingrijpende wijziging van het huidige subsidiesysteem: werkplaatsen, productiehuizen, festivals, podia en muziekensembles zouden hun aanvraag voortaan moeten richten aan het Fonds voor Podiumkunsten en Amateurkunst (FAPK) en het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM). Deze vijf categorieën instellingen vormen nu 22 procent van de totaal 450 instellingen die via de Cultuurnota gesubsidieerd worden. Ze nemen 5 procent van het budget in.
  Het voornaamste argument voor deze wijziging is de overbelasting van de Raad voor Cultuur tijdens de vorige beoordelingsronde, in 2000. Toen kreeg de Raad veel kritiek van aanvragers vanwege de onduidelijke motivering van de toe- en afwijzingen. De Raad voor Cultuur heeft echter al van Rick meer middelen gekregen om de beoordeling soepeler te laten verlopen. Volgens Bert Holvast, directeur van de Federaties van Kunstenaarsverenigingen (FVKV) is daarmee het probleem opgelost: "Waarom moet het systeem dan nog op de helling?". Bovendien vrezen de instellingen gevaar voor de vernieuwende en experimentele kunstvormen, die juist vaak gemaakt wordt bij de werkplaatsen en productiehuizen. Deze 'integrale advisering', waarbij de Raad voor Cultuur het hele veld bij betrekt, is ook voor de Raad zelf reden om haar zorgen uit te spreken over dit plan. (Volkskrant, 27/2/03)

 • De Raad voor Cultuur is bang dat er de komende jaren in het hele land minder optredens op de kleine podia te beleven zijn. Ook is zij bezorgd dat de spreiding van dans, muziek en theater over Nederland verminderd. De kleine podia hebben te weinig tijd om in te spelen op de veranderende situatie, die is ontstaan nadat begin dit jaar het nieuwe Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) werd opgericht. De Raad schrijft dit in een brief aan staatssecretaris Van Leeuwen van Cultuur. Eerder gaven het Nederlands Impresariaat, Muziek en Theater Netwerk, Gaudeamus en het Nationaal Pop Instituut financiële ondersteuning aan de kleine podia. Er zijn wel overgangsregelingen, die ervoor zorgen dat de theaters tot het begin van het volgend seizoen een bijdrage op het oude niveau krijgen, maar die regelingen lopen tot 2003. De Raad vindt dat deze verlengd moeten worden tot 2005. De poppodia hebben al tot 2005 respijt hebben. (ANP, 14/11/02)

  meer over: subsidies


 • De Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad hebben het nieuwe beleidsplan van Het Nationale Ballet gewogen en te licht bevonden. "Bleek en zielloos", noemen de adviescolleges de plannen. Ze adviseren Rick dan ook om het gezelschap voorlopig niet meer subsidie te geven. Het Nationale Ballet komt pas weer in aanmerking voor meer geld als de problemen met de artistieke leiding zijn opgelost en er een extern onderzoek naar de financiën is verricht. (ANP, 12/4/02)

 • Volgend seizoen is Wayne Eagling geen artistiek leider van Het Nationale Ballet meer. Het bestuur van HNB heeft besloten zijn dienstverband te beëindigen. Ted Brandsen werd op 1 januari 2002 aangesteld als adjunct artistiek directeur om de rust binnen het gezelschap te herstellen, maar een nieuw advies van de Kunstraad en de Raad voor Cultuur gooit roet in het eten. Dit advies wordt pas op 12 april openbaar, maar volgens een anonieme bron wordt erin gesuggereerd dat Eaglings aanblijven een oplossing van de problematiek binnen het gezelschap in de weg staat. (Parool, 4/4/02)

 • Discordia heeft haar rechtszaak tegen staatssecretaris Van der Ploeg verloren. De rechter vond niet dat de besluitvorming van de Raad voor Cultuur onzorgvuldig is geweest. Voor het gezelschap is de volgende stap een bezwaarschrift bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (NRC, 15/3/02)

 • Er moet weer een minister voor Cultuur komen. Dat vindt Kunsten '92, de lobbyclub van de kunstwereld waarbij driehonderd instellingen zijn aangesloten. De kunstwereld moet het nu doen met een staatssecretaris, op dit moment Van der Ploeg. Cultuurbeleid zou kabinetsbeleid moeten zijn, oordeelt de club, want het raakt direct of indirect alle facetten van de samenleving. De Nederlandse kunst speelt ook nog eens internationaal gezien een rol van belang.
  Daarnaast wil Kunsten '92 dat 1 procent van de Rijksbegroting naar kunst en cultuur gaat. De vereniging gaat er alles aan doen dit in het volgende regeerakkoord te krijgen. "Jaren geleden werd dit onhaalbaar geacht, maar nu staat die 1 procent toch in het programma van enkele partijen", aldus Frans de Ruiter van Kunsten '92 donderdag.
  Kunsten '92 is op een aantal punten zeer ontevreden over Van der Ploeg. De Ruiter verwijt hem een "gebrek aan respect voor de kunstwereld, dat gebaseerd is op een gebrek aan kennis". Tevens beschuldigt Kunsten '92 de bewindsman van "gegoochel met cijfers waardoor niemand meer weet waar hij aan toe is". Van der Ploeg zou bezuinigingen verzwijgen en geld toevoegen dat elders is weggehaald en dat dan presenteren als verhogingen van het budget. Volgens de belangenorganisatie heeft Van der Ploeg 217 miljoen gulden aan de begroting van Cultuur toegevoegd en is dat wel een verdienste, maar doet hij ten onrechte voorkomen alsof het om beduidend meer geld gaat.
  Kunsten '92 heeft een prioriteitenlijst voor het nieuwe kabinet opgesteld. Behalve de minister staan daar punten in als versterking van de culturele infrastructuur, cultuureducatie, meer eigen verantwoordelijkheid voor kunstenaars en culturele instellingen, meer speelruimte voor particulier initiatief en verbetering van de concurrentiepositie van culturele instellingen. Kunsten '92 is verder ongerust over de toekomst van de Raad voor Cultuur. Van der Ploeg zou de bezetting te veel naar zijn eigen zin regelen. "Als het zo doorgaat, heeft de Raad straks een samenstelling waarin vooral Van der Ploeg zichzelf herkent", aldus De Ruiter. (ANP, 8/11/01)

 • De belangenorganisatie Kunsten '92 vreest dat de Raad voor Cultuur zo gemarginaliseerd wordt, dat er vrees is voor voortbestaan van het huidige subsidiesysteem voor de kunstwereld. Dat heeft de organisatie dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. De organisatie schrijft: "Recente benoemingen en het voornemen van de staatssecretaris om het aantal kroonleden terug te brengen tot veertien, wijzen niet op een versterking van de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de Raad, eerder op het tegendeel." De Raad zou volgens Kunsten '92 weleens een "uitvoeringsorgaan van het ministerie" kunnen worden.
  Kunsten '92 roept de Kamer dan ook op de reductie van het aantal kroonleden niet toe te staan voordat een helder voorstel over de herinrichting van de Raad voor Cultuur aan de politiek is voorgelegd. (ANP, 9/10/01)

  meer over: Kunsten '92


 • Staatssecretaris Van der Ploeg blijft bij zijn besluit om de subsidie aan Maatschappij Discordia stop te zetten. De Raad voor Cultuur heeft in een aanvullend advies opnieuw negatief geadviseerd over de toneelgroep. Na stopzetting van de subsidie in de Cultuurnota 2001-2004 stapte Discordia naar de Commissie voor de Bezwaarschiften. Die oordeelde dat de Raad opnieuw moest adviseren.
  In zijn brief aan Discordia schrijft Van der Ploeg nu dat hij deels afwijkt van de mening van zijn eigen commissie en dat hij vindt dat de Raad voor Cultuur zijn werk gewoon goed gedaan heeft, zeker nu het aanvullend advies eventuele twijfels nog heeft weggenomen. "De Raad voor Cultuur heeft wel degelijk een oordeel gegeven over de kwaliteit van de verrichtingen als toneelgezelschap."
  De raadsman van Discordia, prof. mr. P. Nicolaï, is verbaasd: "Opmerkelijk is dat Van der Ploeg in zijn besluit het standpunt inneemt dat het oordeel van de Raad voor Cultuur in beroepsprocedures niet voor bestrijding vatbaar is op basis van adviezen van andere deskundigen. Die stellingname houdt in feite in dat niet de staatssecretaris maar de Raad voor Cultuur bepaalt of een subsidierelatie die tientallen jaren heeft voortgeduurd, dient te worden beëindigd." Volgens Nicolaï is dit in strijd met de vaste rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: "Daarin wordt uitgegaan van een eigen bevoegdheid van de bewindsman en een louter adviserende functie van de Raad voor Cultuur." Discordia zal de kwestie bij de rechter gaan aanvechten. De liquidatiesubsidie van het gezelschap is per 1 oktober stopgezet. (NRC, 6/10/01)

  meer over: Discordia


 • De Raad voor Cultuur wil niet dat staatssecreatris Van der Ploeg van Cultuur zijn belangrijkste adviesorgaan inkrimpt. De bewindsman wil dat de Raad teruggaat naar vijftien adviseurs. De Raad houdt vast aan achttien tot twintig vertegenwoordigers, specialisten uit de wereld van kunst en cultuur. Van der Ploeg wil het aantal omlaag brengen omdat hij afwil van het 'vertegenwoordigings-idee'. Hij stuurt aan op een 'romp-raad', met slechts tien specialisten en meer raadsleden met een brede blik die niet een bepaalde discipline vertegenwoordigen. De Raad voor Cultuur hecht juist erg aan die specialisten, aangezien zij de deskundigheid waarborgen. Bovendien zou het draagvlak in de kunstwereld afnemen als er geen vertegenwoordigers meer betrokken zijn bij het opstellen van subsidie-adviezen. (Volkskrant, 26/9/01)


 • De commissie voor de bezwaarschriften van het ministerie van OCenW vindt dat het advies van de Raad voor Cultuur over Discordia niet deugt. Daarnaast vindt de commissie dat de voorstellingsverslagen ten onrechte door de Raad geheim zijn gehouden. In een brief deelt staatssecretaris Van der Ploeg echter mee dat hij ervan uitgaat dat het nieuwe advies van de Raad voor Cultuur niet zal leiden tot een positief subsidieadvies. Hij weigert dan ook om de liquidatie-subsidie die het gezelschap tot en met september krijgt te verlengen tot het eind van het jaar. Discordia heeft inmiddels een kort geding aangespannen tegen de staatssecretaris. (VNG, 24/8/01)

  meer over: Discordia


 • Het ministerie van OC&W en de Raad voor Cultuur moeten zorgvuldiger zijn bij de procedures van subsidietoekenning. Daarbij moet het principe van 'hoor en wederhoor' worden toegepast om ongecontroleerde meningen en feiten uit te bannen. Dat vindt de Commissie voor de bezwaarschriften van het ministerie van OC&W, die ernstige kritiek heeft op de huidige werkwijze. Negatieve informatie over kunstinstellingen moet voortaan niet alleen duidelijk, volledig en schriftelijk worden vastgelegd maar ook ter kennis van de betrokken instelling worden gebracht. Tijdens een zitting van de Commissie werd de huidige handelwijze om negatieve informatie niet altijd te checken en positieve informatie soms te negeren gekwalificeerd als "levensgevaarlijk".
  De Commissie voor de bezwaarschriften onder voorzitterschap van mr. C. H. van Alderwegen komt tot het dringende advies aan ministerie en Raad in een uitspraak in een beroepsprocedure tegen de afwijzing van een subsidie aan de stichting Cococon, een stichting voor jonge musici. Een negatief advies van de raad, dat door het ministerie werd overgenomen was volgens de Commissie voor de bezwaarschriften "gebrekkig gemotiveerd" en "niet op zorgvuldige wijze tot stand gekomen". De staatssecretaris herriep de beslissing, maar besloot vervolgens opnieuw tot afwijzing van de subsidie, met een andere motivatie. Cococon stapt nu naar de rechter. Daarnaast zijn nog honderden bezwaarprocedures niet afgerond van andere instellingen die niet zijn opgenomen in de Cultuurnota 2001-2004. De mogelijkheid van nieuwe gevallen als Djazzex en het Dutch Jazz Orchestra zijn dus zeer reëel. (NRC, 31/7/01)


 • De Raad voor Cultuur waarschuwt voor een te snelle invoering van het nieuwe fonds voor de programmering van podiumkunsten. In een advies aan staatssecretaris Van der Ploeg heeft de raad ruim tien punten van kritiek op de plannen. Het fonds moet in de plaats komen van de veelheid aan aparte subsidieregelingen. Podia kunnen er terecht voor aanvullende subsidies voor bijvoorbeeld minder toegankelijke producties en risicovolle evenementen.
  De staatssecretaris concludeerde dat 'het veld' de komst van een fonds wel ziet zitten en stelde een overgangsregeling van een jaar voor. Dat is in de ogen van de Raad te kort. De Raad vreest dat de sector "voortijdig schade oploopt". Dat het fonds al per 1 september dit jaar actief zou zijn, noemt de raad een "weinig realistisch perspectief". De Raad zet onder andere vraagtekens bij de eis dat kleinschalige podia met elkaar moeten samenwerken om in aanmerking te komen voor geld van het fonds. De eis is volgens de raad "ver buiten de mogelijkheden" van veel van de podia. Het nieuwe fonds zal onder andere de financiën beheren die nu door organisaties als het Nederlands Impresariaat en het Muziek en Theater Netwerk worden beheerd. Vooral het voorgestelde opheffen van het netwerk baart het adviescollege zorgen. (ANP, 4/7/01)

  meer over: subsidies


 • De commissie-Sorgdrager, die in opdracht van het rijk en de gemeente Amsterdam de patstelling onderzoekt rond de financiën van het Holland Festival, presenteert eind juni haar bevindingen. De commissie is ingesteld omdat de twee hoofdsubsidiënten vorig jaar tegengestelde visies uitten op het festival: de Raad voor Cultuur noemde het in zijn huidige vorm 'oninteressant'. Als gevolg hiervan weigerde staatssecretaris Van der Ploeg de OCW-subsidie te verhogen van 2,4 naar de 4 miljoen gulden die het Holland Festival nodig acht. De Amsterdamse Kunstraad adviseerde de gemeente juist om meer geld aan het festival te geven: 2,4 miljoen gulden in plaats van zeven ton. In afwachting van de bevindingen van de commissie heeft festivaldirecteur Ivo van Hove in zijn beleidsplan voor dit jaar geen aanspraak gemaakt op extra geld. Het festival blijft in zijn huidige vorm multidisciplinair en het accent ligt nog altijd op internationaal theater en muziektheater. (Volkskrant, 2/5/01)

  meer over: Holland Festival


 • Staatssecretaris Van der Ploeg heeft het bezwaar tegen de subsidiestop van Toneelgroep De Appel in Den Haag ongegrond verklaard. De bezwaarschriftencommissie adviseerde de staatssecretaris al de meeste bezwaren van De Appel ongegrond te verklaren. Zo oordeelde de commissie onder meer dat de procedure om tot een beoordeling te komen wel degelijk voldoende zorgvuldig was. Wel vindt de commissie dat de Raad voor Cultuur onvoldoende duidelijk heeft gemaakt op grond van welke gegevens hij zijn kwaliteitsoordeel heeft gebaseerd. De staatssecretaris neemt dit deel van het advies van de commissie niet over. Er is volgens de commissie ook geen sprake van vooringenomenheid door de Raad voor Cultuur, zoals De Appel had betoogd. Daarnaast was de commissie het niet eens met de Appel dat de contra-expertises van externe deskundigen die de toneelgroep had laten uitvoeren, bestudeerd hadden moeten worden door het adviesorgaan. (ANP, 17/4/01)

  meer over: De Appel


 • De Raad voor Cultuur is gecharmeerd van het idee van staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) om waarschuwingen uit te delen aan culturele organisaties die slecht presteren. Deze 'gele kaarten' zouden ook tussentijds moeten worden uitgedeeld en niet alleen eens in de vier jaar, wanneer de subsidieverlening aan de orde komt. Dat staat in de notitie 'Kiezen en verdelen' die de Raad maandag aan de bewindsman heeft gestuurd. De Raad heeft de nota geschreven op aandringen van de Tweede Kamer. De nota beoordeelt of het huidige cultuurbeoordelingssysteem voldoet. Volgens de opstellers is dat het geval, maar is het systeem wel toe aan een "onderhoudsbeurt".
  De verbeteringen die de Raad voorstelt, zijn onder meer gericht op een duidelijker rolverdeling tussen politiek en de Raad en een betere afstemming met andere overheden en fondsen. Ook moet de besluitvorming doorzichtiger worden. Aan het begin van een nieuwe Cultuurnotaperiode geeft de Raad een vooradvies met beoordelingscriteria voor culturele instellingen. "Als een bewindspersoon daarnaast nog andere prioriteiten wil aangeven, moet in de procedure duidelijk zijn dat het om aparte criteria voor subsidieverlening gaat. Daar zal de Raad zich vervolgens over uitspreken", aldus de notitie.
  De Raad houdt eraan vast om elke cultuurinstelling om de vier jaar te beoordelen, maar maakt een uitzondering voor onder meer rijksmusea en -archieven. Deze instellingen moeten een financiële garantie krijgen die langer reikt dan vier jaar, al worden ze wel binnen die periode beoordeeld. Voor alle andere gesubsidieerde instellingen blijft alles bij het oude. In april of mei geeft de Raad nader advies over de relatie tussen de Raad met de fondsen en andere overheden. De suggestie om een apart financieel orgaan in het leven te roepen, wijst de Raad af. Het lijkt de culturele deskundigen beter om de financiële expertise binnen de Raad uit te breiden. (ANP, 19/3/01)


 • Stevijn van Heusden, zakelijk directeur van het Amsterdamse Stedelijk Museum is er helemaal uit. Wat is er nu misgegaan de afgelopen Cultuurnota: "De staatssecretaris en de Tweede Kamer zijn op de stoel van de Raad voor Cultuur gaan zitten en omgekeerd en dan dérailleert het systeem." Gelukkig hoeft van hem niet het hele systeem op de schop. Dat is ook niet zo raar: Van Heusden was één van de ontwerpers van de in 1988 ingevoerde Kunstenplan-systematiek. Wel moeten een aantal oorspronkelijke uitgangspunten opnieuw tegen het licht gehouden worden. Zo was het altijd de bedoeling geweest dat er een onderscheid is tussen A en B-instellingen is: A-instellingen krijgen structurele subsidie en B-instellingen krijgen voor vier jaar subsidie. Daarnaast moet de Raad voor Cultuur meer gezag krijgen, door bijvoorbeeld buitenlandse prominenten op te nemen en zuiver inhoudelijke oordelen te vellen. Het verdelen van geld moet aan de politiek worden overgelaten.
  Tijdens een door Kunsten '92 georganiseerd debat in Amsterdam bleek dat er onder culturele instellingen weinig animo is voor het omgooien van het hele systeem voor kunstsubsidies. Instellingen willen graag vasthouden aan een centrale, inhoudelijke beoordeling en niet worden overgeleverd aan de prioriteiten van gemeenten, zoals bijvoorbeeld Ad Melkert wil. Ab Gietelink van Stichting Nomade verwoorde de algemene wens tot een meer 'interactieve' beoordeling van instellingen door de Raad. Vrijwel niemand van de aanwezigen denkt dat de grote hoeveelheid aanvragen die voor deze cultuurnota zijn ingediend moet worden teruggebracht.
  Raadsvoorzitter Winnie Sorgdrager was aanwezig om te zeggen dat de antwoorden op de vragen van staatssecretaris Rick van der Ploeg om verbeteringen van het systeem binnen enkele weken worden gegeven. De Raad is daarnaast tot half maart druk met evalueren en zal daarna definitieve aanbevelingen doen. (VNG & ANP, 14/2/01)


 • Voorzetjes van staatssecretaris Rick van der Ploeg voor de herziening van het landelijke cultuurbeleid: kunstinstellingen moeten ook voor een termijn langer dan vier jaar subsidie kunnen krijgen. Verder vindt hij dat er een ondergrens bepaald moet worden voor de aangevraagde subsidie. Instellingen die minder geld aanvragen moeten dit bij fondsen doen, die hen dan een meerjarige subsidie moeten kunnen geven. Verder vindt van der Ploeg dat tussentijdse beoordeling (met gele kaarten) mogelijk moet zijn - dit moet het probleem van teveel aanvragen in korte tijd gedeeltelijk oplossen. In zijn adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur (die de opdracht heeft de cultuurnotaprocedure door te lichten) volhardt de staatsecretaris in zijn idee dat de politiek bij de kunsten betrokken moet blijven. "Kunst is een regeringszaak bij uitnemendheid", citeert hij oud-premier Schermerhorn met instemming. (Volkskrant, 8/2/01)

 • Staatssecretaris Van der Ploeg ziet graag dat het Theatermuseum in Amsterdam haar deuren openhoudt. Eerder deze week werd in het nieuwe beleidsplan van het TIN aangekondigd dat het museum dicht zou gaan als gevolg van de subsidievermindering. Ook zouden er 11 van de 49 formatieplaatsen moeten verdwijnen. Er is bij de medewerkers grote onrust ontstaan over de op stapel staande bezuinigingen door directeur Dragan Klaic. Van der Ploeg wil zich niet mengen in de personeelskwestie maar "neemt de signalen serieus". Het ministerie zal met een specifieker standpunt komen zodra zij het beleidsplan daadwerkelijk onder ogen heeft gehad. Het plan had pas 22 januari op de deurmat hoeven liggen maar onder de druk van de plotselinge publiciteit is het gisteren al naar het ministerie gestuurd. Het plan is opgesteld op verzoek van het ministerie nadat het eerste beleidsplan door de Raad voor Cultuur was afgewezen. In plaats van de gevraagde 7,4 miljoen kreeg het instituut maar 5,25 miljoen. Dat betekent een korting van 24 procent op de bestaande subsidie. De ondernemingsraad van het TIN gaat zich nu over het nieuwe plan beraden. De bevindingen van het ministerie zullen er ook bij worden betrokken. In maart hoopt men eruit te zijn. (Volkskrant, 17/1/01)

 • "Kunt u de beleefdheid opbrengen naar de heer Melkert te luisteren!" met deze woorden probeerde men de opgewonden goegemeente tot stilte te manen. Op de gezamelijke nieuwjaarsborrel van de AUB, VNT, CJP, DOD, VSCD en nog één of twee was men zo intens verdiept in conversatie en bitterballen dat het niet iedereen opviel dat de fractie-voorzitter van de PvdA een toespraak hield. Terwijl ook Melkert vindt dat het allemaal anders moet: "Wij moeten op zoek naar een nieuwe culturele infrastructuur." De PvdA-leider vindt dat de Raad voor Cultuur zich moet richten op het vervullen van een adviesrol voor regering en parlement. Melkert betwijfelt of de rijksoverheid bij de verdeling van het geld voor cultuur een hoofdrol moet blijven spelen. De overheid zou zich moeten beperken tot het subsidiëren van een twintigtal grote culturele instellingen met (inter)nationale uitstraling. De rest van de beoordeling zou aan provincies en gemeenten moeten worden overgelaten. Een nieuw, zelfstandig Fonds voor de Kunst is een oplossing voor instellingen die buiten deze verdeling tussen hogere en lagere overheden vallen.
  In een eerste reactie noemt Rick van der Ploeg de plannen van Melkert "een interessante bijdrage aan de discussie". Rick was niet betrokken bij de formulering van deze toespraak, maar volgens hem leefde binnen de PvdA-fractie al enige maanden het verlangen om "de regionale factor te benadrukken". Eind januari stuurt Van der Ploeg een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij "een aantal varianten agendeert" voor een nieuw stelsel van kunstsubsidiëring. In februari volgt een advies van de Raad voor Cultuur, in maart komt Van der Ploeg met een definitieve notitie. Winnie Sorgdrager, voorzitter van de Raad voor Cultuur, wil nog niet inhoudelijk reageren op de voorstellen van Melkert. "Er zullen nog andere voorstellen volgen, die we allemaal rustig gaan bekijken. Zelf zijn we ook bezig met een evaluatie." (VNG & NRC, 8/1/01)

 • De manier waarop nu de subsidies aan de kunstwereld worden toegekend, moet op de helling. Een meerderheid in de Tweede Kamer bleek daar maandag voor tijdens de behandeling van de Cultuurnota 2001-2004. De Raad voor Cultuur heeft door gebrek aan tijd en middelen niet altijd goede adviezen kunnen gegeven. Een deel van de Kamer vraagt zich daarom af of besluiten om subsidie in te trekken of te korten wel kunnen worden doorgevoerd.
  VVD, GroenLinks en Socialistische Partij willen daarbij dat negatieve beoordelingen opnieuw worden bekeken. GroenLinks stelt een bevriezingsperiode van een half jaar voor waarin de gezelschappen kunnen blijven bestaan. De VVD wil dat een commissie de "ergste gevallen" uit de Cultuurnota gaat heroverwegen. Woordvoerder Nicolaï denkt dan bij voorbeeld aan gezelschappen als De Appel en Orkater, die volgens het nieuwe Kunstenplan respectievelijk geen of aanzienlijke minder subsidie krijgen van het Rijk. Die commissie zou vergelijkbaar moeten zijn met die voor de muziek, die de gevolgen van de opheffing van drie orkesten bestudeert. De commissie voor "ergste gevallen" zou voor de zomer moeten adviseren. Nicolaï bestreed berichten dat er een motie in de maak zou zijn om het hele Kunstenplan te herzien.
  De PvdA wil het hele proces van beoordeling omdraaien en bij de lagere overheden beginnen, omdat ,"veel initiatieven van onderop ontstaan". Volgens Judith Belinfante moeten eerst de lagere overheden oordelen, dan de landsdelen en dan de Rijksoverheid, die wel de regie houdt. Met dit systeem kan volgens haar worden voorkomen dat de landelijke culturele infrastructuur gaten krijgt, met andere woorden: er lokaal belangwekkende gezelschappen wegvallen zonder dat er iets voor in de plaats komt. (ANP, 13/11/00)

 • Theatergroep Carrousel krijgt geen inzicht in de voorstellingsverslagen die mede het advies van de Raad voor Cultuur bepaald hebben. De Raad noemt de verslagen "stukken voor intern beraad", die niet zelfstandig een functie hebben. De Raad wil voorkomen dat de namen van de deskundige vrijwilligers die de voorstellingsverslagen maken bekend worden, om deze te vrijwaren van "repercussies jegens hun persoon". (Volkskrant, 27/10/00)

  meer over: Caroussel


 • Rinus Knobel, artistiek leider van Teneeter, moet vertrekken om eventuele rijkssubsidie voor het gezelschap niet in de weg te staan. De Raad voor Cultuur stelde in zijn advies dit voorjaar dat de subsidie aan Teneeter geschrapt moest worden, omdat de jeugdtheatergroep niet vernieuwend meer zou zijn. Na uitgebreide gesprekken hebben rijk, provincie en gemeente nu een overlevingsplan opgesteld. Teneeter krijgt twee jaar de kans zich alsnog te bewijzen en wordt hierbij gefinancierd door de gemeente en de provincie. Wanneer na die twee jaar de beoordeling positief uitvalt, krijgt Teneeter weer volledige rijkssubsidie. Is het oordeel negatief dan houdt de subsidie definitief op. Voorwaarde voor een kwaliteitsverbetering vinden de subsidiegevers het opstappen van Rinus Knobel. Het bestuur van het gezelschap legt zich hierbij neer. Knobel heeft 24 jaar bij Teneeter gewerkt. (Volkskrant, 26/10/00)

 • De koek wordt verdeeld: Het Toneel Speelt en Warner en Consorten krijgen alsnog rijkssubsidie, respectievelijk 390.000 en 260.000 gulden. Orkater krijgt er 900.000 bij en komt nu op 1,9 miljoen. Bijna alle gezelschappen met een positief advies van de Raad voor Cultuur krijgen 30 procent extra subsidie, met een maximum van 300.000 gulden. Dit staat in het voorstel dat staatssecretaris Van der Ploeg doet aan de Tweede Kamer. Het extra geld waar de Kamer om gevraagd heeft, verdeelt hij voornamelijk over de podiumkunsten (14,7 miljoen) en de muzikale sector (7,4 miljoen). Het Nederlands Danstheater en de Nederlandse Opera krijgen ook extra geld, vanwege hun rol als boegbeeld van de Nederlandse cultuur. Door een constructie met het ministerie van VWS krijgt het Handtheater ook alsnog subsidie - het Handtheater maakt voorstellingen met en voor doven en de kosten hiervoor worden nu gedeeld door de departementen voor cultuur en welzijn. (ANP & Volkskrant, 19/10/00)

 • Torn niet aan negatieve beoordelingen. Dit stelt de Raad voor Cultuur in een brief aan staatssecretaris Van der Ploeg over de verdeling van de 40 miljoen extra voor het kunstenplan. De Raad is blij met het extra geld, maar wijst op de prioriteiten - in het advies van de Raad wordt al aangegeven wat er met extra geld gedaan zou moeten worden. Instellingen met een negatief advies moeten niet nu opeens weer meedingen, vindt de Raad. (Volkskrant, 12/10/00)

 • De Raad voor Cultuur gaat zich bemoeien met de verdeling van het extra geld dat vrijgekomen is voor de Cultuurnota. Op eigen initiatief komt de Raad met een aanvullend advies. Van de 35 miljoen extra waarom gevraagd werd in het Advies van de Raad is 17 miljoen gehonoreerd. Met de veertig miljoen extra valt te verwachten dat de Raad nadruk legt op de overige 18 miljoen en vervolgens een goede besteding bedenkt voor de rest van het geld. Vier jaar geleden kwam er ook extra geld vrij, dat werd toen door de Kamer verdeeld. Dat wil de Raad nu voorkomen. (Volkskrant, 3/10/00)

 • Slechts 4 procent van het totale budget voor cultuur gaat naar Noord Nederland, terwijl daar 10 procent van de bevolking woont. Daar is men in Groningen, Friesland en Drenthe niet blij mee. Het Noorden is te bescheiden en de angst en ontzag voor de Randstad zijn te groot, dat zijn twee van de oorzaken die aangewezen worden. "In de Raad voor Cultuur zit niemand uit het Noorden." Er gaat zoveel aandacht uit naar werkgelegenheid voor deze provincies "dat cultuur een luxe is geworden". Er is inmiddels een brandbrief gestuurd aan de staatssecretaris. (Volkskrant, 30/9/00)

  meer over: Friesland, Groningen


 • Actie! De verontwaardiging over de komende Cultuurnota is kunstenbreed. Daarom verzamelden zo'n 250 actievoerders uit alle hoeken van de kunstwereld zich vanmiddag op de Cornelis Lelylaan in Amsterdam. Onder het motto "Blokkeren? Geen kunst! - Geen kunst blokkeren" werd het verkeer dat vanaf de snelweg de stad in wilde kortstondig stilgelegd. Koepelorganisaties als FNV KIEM, Kunsten '92, De Federatie van Kunstenaarsbelangen, de VSCD, de VNT en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond hadden deze actie georganiseerd, samen met veel instellingen en individuele kunstenaars. Zij protesteerden hiermee tegen "de huidige situatie die in de kunstenwereld is ontstaan naar aanleiding van het beleid van staatssecretaris Van der Ploeg en het advies van de Raad voor Cultuur". Titus Muizelaar en Gijs Scholten van Asschat hielden midden op straat een persconferentie, en verwoorden de eisen van de actievoerders: 150 miljoen gulden extra voor de kunstenbegroting en een consistent kunstbeleid. "Dus niet een situatie waarbij zoals nu, elke nieuwe bewindspersoon bedenkt jaar welke maatschappelijke functie de kunst moet vervullen om bestaansrecht te hebben", aldus Scholten van Asschat.
  De woordvoerders waarschuwden: "Als de staatssecretaris ingrijpende besluiten over het voortbestaan van instellingen baseert op onzorgvuldige adviezen, dan zal de rechter hem terugfluiten. Wij roepen de Tweede Kamer op om de chaos die dan ontstaat te voorkomen". Woordvoerder John Leerdam, directeur van Cosmic: "We roepen al jaren dat er meer geld bij moet. En nu komt er voor alles extra geld, behalve voor de kunsten die als een soort stiefkind behandeld worden. Als er morgen bij de presentatie van de Cultuurnota geen extra geld voor de kunsten komt, zullen er door het hele land meer acties als deze georganiseerd gaan worden." (VNG, 18/9/00)

 • De Raad voor Cultuur heeft opnieuw erop aangedrongen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor cultuur. De raad vindt dat het vanzelfsprekend moet zijn dat de cultuur meeprofiteert van alle financiële meevallers die het kabinet te verwerken krijgt. Het extra geld moet niet alleen besteed worden aan het redden van gezelschappen, maar ook aan compensatie voor hogere kosten voor instellingen door ARBO- en sociale wetgeving. (AD, 9/9/00)

  meer over: ARBO


 • Van drie kanten krijgt Rick van der Ploeg om zijn oren. In zijn State of de Union ter gelegenheid van de opening van Het Theaterfestival hekelt econoom Arie van der Zwan het beleid van de staatssecretaris. Hij noemt de opdracht aan de kunst om nieuwe publieksgroepen te werven "een klassieke misrekening". Daarnaast stelt hij dat het erg meevalt met Van der Ploeg's stelling dat lager opgeleiden, jongeren en allochtonen te weinig deelnemen aan het culturele leven.
  Ook Festival directeur Arthur Sonnen heeft kritiek. Volgens hem heeft Van der Ploeg ervoor gezorgd dat het marktdenken zich definitief heeft kunnen nestelen in de wereld van de kunst. "Wie van kunst cultuur maakt en van cultuur economie, maakt uiteindelijk van kunst fastfood"
  Tegelijkertijd stelde Winne Sorgdrager tijdens de opening van het academisch jaar in Groningen dat het politieke debat op dit moment meer gaat "over de omvang van (...) de subsidies dan over de principiële kanten van het kunst- en cultuurbeleid." De voorzitter van de Raad voor Cultuur pleit ervoor om kunst boven iedere marktdiscussie te verheffen. Ook ziet ze weinig heil in de welzijnsbenadering van de jaren zestig en zeventig. (Volkskrant, AD, Metro & VNG, 1/9/00)

 • Pearle, de vereniging van Europese kunstinstellingen heeft kritiek op het advies van de Raad voor Cultuur. Op de jaarlijkse jaarvergadering in Parijs stelt deze vereniging dat de Raad 'met twee maten' meet. De Raad had zich niet in moeten laten met de opdracht van staatsecretaris van der Ploeg om "eerst te kijken wat er in moet en dan te kijken wat eruit kan". (Volkskrant, 14/7/00)

  meer over: Parijs


 • De Raad voor Cultuur heeft zich gebogen over de beleidsplannen voor de voortgezette opleidingen in het kunstvakonderwijs. Staatssecretaris Rick van der Ploeg had de raad hierom gevraagd. En nu wil de raad dat de staatssecretaris zijn bezuinigingen op het kunstvakonderwijs terugdraait. Er is op dit moment reeds 15 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd. Van der Ploeg heeft besloten een geplande 10 miljoen af te blazen. De raad vindt dit echter niet genoeg om de financiële problemen bij de voortgezette opleidingen op te lossen. Verder wil de raad een nieuwe voortgezette opleiding choreografie in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. De raad adviseert ook meer studieplaatsen voor toegepaste kunst en minder studieplaatsen voor autonome, beeldende kunst. (Volkskrant, 8/7/00)

 • Hoe verweer je je tegen een negatief advies van de Raad voor Cultuur? Je gaat op gesprek bij het ministerie van OC&W. Daar word je "beleefd en beschaafd" ontvangen, zegt Marc van Warmerdam mede-directeur van Orkater. Ambtenaren luisteren, maar zeggen niks. "Zonder dat hij zijn handen er aan kan branden laat zo'n ambtenaar weten dat het advies hem bevreemdt." Orkater heeft ook een officieel verweerschrift ingediend, maar niet teveel geld uitgegeven aan juridisch advies van dure advocaten: "wij maken van dat geld liever voorstellingen." Frank Groothof probeert het met een pakket van honderden brieven ondertekend door liefhebbers. Hij krijgt een ton, maar dat is veel te weinig. Na tien jaar bedelen om subsidie heeft hij het zo langzamerhand gehad: "ik word er zo moe van." De RvC reageert alleen op feitelijke onjuistheden die in officiële verweerschriften worden genoemd. Maar zelfs wanneer dat het geval is, is niet gezegd dat het advies bijgesteld wordt. Medio juli komt de raad met zijn herziene advies. (Volkskrant, 29/6/00)

 • Het Holland Festival heeft dit jaar 118.000 bezoekers getrokken, 27.000 meer dan vorig jaar. Hierbij moet worden aangemerkt dat het gratis toegankelijke Werelddorp 40.000 bezoekers trok, en dat 29.000 mensen 'Zingharo' bezochten, een voorstelling die helemaal niet in de festivalperiode plaatsvond. Festivaldirecteur Ivo van Hove vindt het essentieel dat er meer geld komt voor het festival. Op de kritiek van de Raad voor Cultuur zegt Ivo: "Of er komt meer geld, zodat het festival ook inderdaad kan groeien, òf men moet de moed opbrengen om nú te stoppen. (AD, 24/6/00)

 • Artistiek leider David Greaves is door het bestuur van de Amsterdamse jongerentheatergroep Artisjok Nultwintig ontslagen. Het ontslag komt voort uit de meningsverschillen die tussen algemeen directeur Marion Schiffers en artistiek leiders David Greaves en Nita Liem ontstonden bij het samenstellen van de subsidieaanvraag 2001 - 2004. Medewerkers hebben protest tegen het ontslag aangetekend. De Raad voor Cultuur schrijft in haar advies het vreemd te vinden dat men niet van het conflict op de hoogte is gesteld. In de gesprekken tussen de Raad en het gezelschap werd het belang van Greaves juist steeds benadrukt. (Parool, 22/5/00)

  meer over: Amsterdam


 • De Raad voor Cultuur had zwaar ingezet op internet als verspreidingsmiddel voor het Advies Cultuurnota. Vanaf twaalf uur zou het hele advies beschikbaar zijn op www.cultuur.nl, maar de vele artistiek leiders, dirigenten, mimers en andere geïnteresseerde culturello's kregen nul op het rekest. Door de grote interesse was de site zo goed als onbereikbaar. De Raad houdt vol dat de server niet down is gegaan, maar alleen "vrij traag" was. De Raad meldt ook dat de website 7000 bezoekers heeft gekregen op maandag 15 mei. (Volkskrant, 18/5/00)

  meer over: internet


 • Het Nationale Ballet heeft - net als bijvoorbeeld Carrousel en het TIN - eveneens een directe aanval op de leider van de organisatie te verwerken gekregen. De Raad spreekt van "veel zorgen over het artistiek beleid" en "dansers van goed niveau, maar de Raad twijfelt of ze adequaat worden ingezet". Volgens Jaap Mulders, zakelijk leider van het Nationale Ballet, is het negatieve advies te wijten aan het kamp waarin de Raad voor Cultuur zich bevindt. "Een aantal mensen ziet het Nationale Ballet onder Wayne Eagling niet zitten. De Raad zit op die lijn. Maar ze mogen niet op de persoon spelen." (Volkskrant, 18/5/00)

 • De Appel heeft de lopende serie voorstellingen van 'De gang, de gal en het maal' afgebroken, vanwege de naderende beëindiging van hun structurele subsidie. De groep zegt te willen spelen, maar ze zien zich genoodzaakt voorlopig alle artistieke activiteiten op te schorten om zich naar behoren te kunnen verweren tegen het advies van de Raad voor Cultuur. (VNG, 17/5/00)

 • Onder de titel 'Van de schaarste ende overvloed' heeft de Raad voor Cultuur vandaag haar advies voor de Cultuurnota aangeboden aan staatssecretaris Rick van der Ploeg. Van de 754 aanvragen zijn er 422 positief beoordeeld. Van de positief beoordeelde instellingen zijn er 170 nieuw. Van de op dit moment gesubsidieerde instellingen kregen er 40 een negatief advies. De Raad vraagt aan Rick 35 miljoen gulden extra om meer instellingen te kunnen honoreren, bovenop het huidige cultuur-budget van 742 miljoen gulden en de 131 miljoen die Van der Ploeg heeft uitgetrokken voor het Actieplan Cultuurbreik.
  De grootste verschuivingen vinden plaats in de sectoren Muziek en Theater. Van de 160 aanvragen in de sector Theater zijn er 82 positief beoordeeld. 32 daarvan zijn nieuw. Enkele instellingen kregen een negatief advies, zoals De Appel, Maatschappij Discordia, Carrousel, FACT, InDependance, Teneeter, en Orkater, hoewel die laatste in het bestel mag blijven als er meer geld beschikbaar komt. Daar tegenover staan enkele jonge aanvragers, die nu een positief advies krijgen: Dood Paard, 't Barre Land, Gasthuis, Het Filiaal, Carina Molier, De Wetten van Kepler, Aluin en Kas & De Wolf. Toneelgroep Amsterdam krijgt minder subsidie, de combinatie Hollandia/Het Zuidelijk Toneel evenveel als nu, en de fusie van De Trust en Art&Pro krijgt meer geld.
  De Raad is zeer kritisch over enkele grote instellingen. Het Holland Festival moet zich na 2001 gaan bezinnen op haar koers en moet er rekening mee houden een tweejaarlijks festival te worden. Het TIN moet gereorganiseerd worden en krijgt minder subsidie en Felix Meritis krijgt een nagatief advies en moet volgens de Raad gesloten worden.
  Overigens heeft de Raad de twee-procentsregeling van Rick van der ploeg naast zich neer gelegd. De regeling bleek "onwerkbaar" en leidde bij instellingen, die er te laat van op de hoogte waren, tot "haastwerk en gelegenheidsbudgettering". (VNG, 15/5/00)

 • Het ministerie van Financiën incasseert de ene meevaller na de andere, maar voor kunst en cultuur is slechts 40 miljoen gulden extra beschikbaar. En dat terwijl uit de voorjaarsnota 2000 blijkt dat er 5,6 miljard extra te besteden is. Die 40 miljoen voor cultuur gaat overigens naar het Nationaal Restauratiefonds voor de restauratie van enkele grote monumenten. De Federatie van Kunstenaarsverenigingen en FNV Kiem zijn "bijzonder teleurgesteld" over het gebrek aan geld, omdat de Raad voor Cultuur al in januari om extra ruimte op de begroting heeft gevraagd. De Federatie en de vakbond verwijten Rick van der Ploeg dat hij het initiatief van de Raad "volstrekt onvoldoende heeft opgepakt". (NRC, 10/5/00)

 • Rick van der Ploeg maakt zich geen zorgen over de onpartijdigheid in de Raad voor Cultuur. Belangrijk is dat de Raad deskundig oordeelt en dat kan alleen door professionals die zelf in de culturele sector werken. "Deskundigheid houdt dus in veel gevallen ook een vorm van betrokkenheid in", aldus de staatssecretaris in zijn antwoord op kamervragen van D66. Reden voor zijn zorgeloosheid vindt Rick ondermeer in het reglement van orde van de raad, dat stelt dat betrokkenen de vergadering verlaten op het moment dat hun instelling beoordeeld wordt. Daarnaast worden de leden in het openbaar geworven en blijft een botsing van belangen dus "niet verborgen". Binnenkort wordt een lijst met de namen van leden met een dubbelrol naar de kamer gestuurd. (Volkskrant, 6/4/00)

 • D66 Tweede Kamerlid Boris Dittrich wil van Rick opheldering over de onafhankelijkheid van de Raad voor Cultuur. Hij deed dit naar aanleiding van een uitzending van NOVA over de werkwijzen van een van de raadscommissies. Er werd daar nogal nonchalant gedaan over aanvragen van instellingen waar een van de commissieleden bij betrokken is. Partijdigheid zou worden voorkomen, doordat zo'n commissielid bij de bespreking van die aanvraag "even op de gang" zou gaan staan. Rick beloofde in 1998 dat de besluitvormingsprocedure van de Raad volstrekt transparant zou zijn, nadat de Raad in opspraak was geraakt. Dittrich wil nu een overzicht van de organisaties waaraan commissieleden zijn verbonden en of die instellingen zijn gehonoreerd. (AD, 10/3/00)

  meer over: Boris Dittrich


 • De Raad voor Cultuur heeft de Webwijzer prijs van januari gewonnen. De prijs is ingesteld door minister Van Boxtel van nieuwe media en wordt toegekend aan de beste overheidssites op internet. De site is ontwikkeld door Media !ntegration en gemaakt door Media @vantage. (AD, 25/2/00)
  zie ook: www.cultuur.nl

  meer over: internet


 • De Raad voor Cultuur adviseert Rick om het budget voor cultuur uit te breiden, vanwege het recordaantal subsidie-aanvragen voor het volgende kunstenplan. Volgens de Raad kan er grote onrust en teleurstelling in de culturele wereld bestaan, wanneer kwalitatief goede aanvragen niet gehonoreerd worden. Van der Ploeg wil vernieuwing, maar heeft niet meer geld beschikbaar. Van der Ploeg had de Raad gevraagd om de doorstroming in het bestel te bevorderen, maar de Raad onderschrijft dat niet helemaal: "Doorstroming is geen doel op zich, maar een middel. De Raad zal zich inspannen om de doorstroming te bevorderen daar waar dat nodig is en nuttig is." (NRC & Volkskrant, 27/1/00)

 • Johan Simons en Theu Boermans zeggen dat de fusies van respectievelijk HZT en Hollandia en De Trust en Art & Pro alleen doorgaan als de aangevraagde subsidies bij het ministerie van OC&W volledig worden gehonoreerd. De combinatie HZT/Hollandia heeft 7,3 miljoen aangevraagd bij het rijk, de som van de twee huidige subsidies. Ook De Trust en Art & Pro hebben hun gezamenlijke subsidies bij elkaar opgeteld (4,8 miljoen gulden), maar vragen "substantieel meer" aan. Staatssecretaris Van der Ploeg heeft al in zijn nota 'Cultureel ondernemerschap' geschreven dat "instellingen die een fusie aangaan, mogen er niet op voorhand vanuit gaan dat die fusie gehonoreerd zal worden met een optelsom van de oude subsidies." Een woordvoerder van de minister liet weten dat de aanvragen volgens de gebruikelijke procedure zullen worden beoordeeld. De Raad voor Cultuur laat weten zich niet onder druk gezet te voelen door de twee artistiek leiders. "Het is in ieder geval een heel duidelijk standpunt dat de gezelschappen uitdragen", aldus Paul Broekhof, secretaris van de Commissie Theater van de Raad.
  Overigens wil Johan Simons alleen naar Eindhoven als hij het Hollandia-concept kan meenemen. "Ik wil toneel blijven maken op locaties, maar ook jonge mensen opleiden. Die vaderrol vind ik razend belangrijk." De combinatie van schouwburg-theater en locatieprojecten levert een groot voordeel op: "Het schouwburgpubliek zal makkelijker naar locaties komen, terwijl liefhebbers van locatietoneel vaker de drempel van de schouwburg over zullen gaan." (NRC & Volkskrant, 5/1/00)

 • Winnie Sorgdrager, ex-minister van Justitie, wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur. Het kabinet heeft haar voorgedragen. De huidige voorzitter, Jan Jesserun (65), ambieert geen tweede ambtstermijn. De vertrouwenscommissie van de Raad voor Cultuur heeft positief gereageerd op de benoeming van Sorgdrager. (Volkskrant & AD, 11/9/99)


 • VVD, D66 en CDA hebben besloten een motie in te dienen tegen de 'Van der Ploeg-norm'. De partijen zijn tegen het plan van de staatssecretaris om culturele instellingen die niet drie procent van hun subsidie besteden aan activiteiten voor 'nieuwe groepen' (met name jongeren en allochtonen) een strafkorting van drie procent op hun subsidie op te leggen. Het debat over de kwestie in de Tweede Kamer was nogal absurd; de kamerleden interumpeerden elkaar zo vaak, dat de staatssecretaris zijn betoog moest afronden, zonder alle vragen te hebben beantwoord. Van der Ploeg vindt het raar dat de Kamer nu al wil stemmen over deze maatregel, terwijl het debat nog niet is afgerond. Hij beloofde de kamer binnen enkele maanden een gedetailleerde uitwerking van de drie-procentsregeling te sturen. De staatssecretaris gaf aan waarom hij heeft gekozen voor een strafkorting in plaats van stimuleringsmaatregelen: "Als de culturele diversiteit louter met extra subsidies gestimuleerd wordt, zullen de bestaande instellingen doorgaan op de huidige voet, terwijl nieuwe instellingen zich zullen opwerpen voor de nieuwe fondsen. Dan zou ik terecht het verwijt krijgen bezig te zijn met welzijnswerk. Ik wil juist de bestaande instellingen, de beste van Europa, erbij betrekken".
  Overigens zet de Raad voor Cultuur vraagtekens bij de termen "maatschappelijk bereik" en "subsidie per bezoek", die door staatssecretaris Rick van der Ploeg zijn voorgesteld in zijn uitgangspuntenbrief. De Raad betwijfeld of het hanteerbare toetsstenen zijn voor subsidieaanvragen en vraagt om overleg. (NRC & Volkskrant, 1/7/99)

 • De Raad voor Cultuur komt nog meer onder vuur te liggen nu zelfs staatssecretaris Van der Ploeg zijn adviesorgaan de les leest. Naar aanleiding van het laatste advies van de Raad over het Dutch Jazz Orchestra (DJO), dat opnieuw negatief uitviel, stelt Van der Ploeg vijf vragen aan de Raad omtrent haar besluitvorming. Een van de punten die de staatssecretaris aan de orde stelt is de expertise van de leden van de commissie muziek om het DJO te beoordelen. Zowel de rechter als Van der Ploeg hadden hierom gevraagd, maar de Raad weigerde opheldering te verschaffen. "Dodelijk", noemt Walter van de Leur van het DJO de brief: "Het lijkt de omgekeerde wereld wel. In plaats van dat de Raad de staatssecretaris adviseert, adviseert hij de Raad. "De Raad zelf beschouwt de vragen van Van der Ploeg niet als pijnlijk: "Wij zien het slechts als een aanvulling op het oorspronkelijke advies", aldus een woordvoerster. (AD, 21/5/99)

 • Een half jaar nadat staatssecretaris Rick van der Ploeg sprak over een overheid die met culturele ondernemers danst, distantieert de Raad voor Cultuur zich van dit beeld. "Van der Ploeg beschouwt economisering als doelstelling voor het kunstbeleid. Daarvan nemen wij nadrukkelijk afstand," aldus raadsvoorzitter Jan Jessurun. Het raadslid Lieuwe Visser verwoordt het krachtiger: "Cultureel ondernemerschap, verschrikkelijk. De term alleen al deugt niet." De Raad voor Cultuur heeft een 'vooradvies' voor de Cultuurnota 2001-2004 geschreven. In juli zal Van der Ploeg namelijk de uitgangspunten voor deze nota presenteren. Het centrale thema van het vooradvies, het streven naar meer culturele diversiteit, is terug te vinden in de titel van het rapport: 'Cultuur voor culturen'. Ook wordt geadviseerd het subsidiestelsel flexibeler te maken. Net als van der Ploeg erkent de Raad dat het huidige vierjarige subsidiestelsel een statisch kunstbestel in de hand werkt. De Raad wil een voorzichtig begin maken met een 'functiebenadering', het afstemmen van beleid op de functie die een bepaalde kunstvorm vervult, in plaats van het subsidiëren van kunstinstellingen. Dit om te voorkomen dat er met subsidiegelden "tien maal hetzelfde wordt gedaan." Jan Jessurun: "Als je in één sector overaanbod hebt, allemaal van hoge kwaliteit, is dat mooi. Maar het kan toch betekenen dat je geld verschuift naar iets anders, waar de kwaliteit een tandje minder is, omwille van de variatie in het aanbod." (Parool, 20/4/99)

 • Jan Jesserun stapt per 31 december dit jaar op als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Dit heeft naar eigen zeggen niets te maken met de ophef die is ontstaan over slordige subsidietoewijzingen door de Raad, maar meer met zijn 65e verjaardag, deze maand. (Theatermaker, 7/4/99)


 • Opnieuw heeft de rechter de Raad voor Cultuur ongelijk gegeven in een procedure over niet toegekende subsidie. Nadat het dansgezelschap Djazzex in september al in het gelijk was gesteld heeft nu ook het Dutch Jazz Orchestra een rechtszaak tegen de Raad gewonnen. De rechter oordeelde dat er in de Raad voor Cultuur onvoldoende deskundigheid is om het orkest te beoordelen en heeft de Raad tien weken de tijd gegeven om een nieuwe beslissing te nemen. Walter van de Leur van het DJO voelt zich gesterkt in zijn opvatting dat de Raad "op een regenachtige zondagmiddag een pot subsidie zit te verdelen". Maar uiteindelijk komt het DJO er nog goed vanaf: het bestaat nog, in tegenstelling tot Djazzex, dat zich na het negatieve advies heeft moeten opheffen. voormalig zakelijk leider Marijke Prins is echter blij dat de Raad voor Cultuur wederom is berispt. Wat er met de door de rechter aan Djazzex toegewezen schadevergoeding van een half miljoen gulden gaat gebeuren is nog niet duidelijk: "iets met jazz en dans, meer kan ik er nog niet over zeggen." (Volkskrant, 5/3/99)

  meer over: dans, subsidiekorting


 • Er zijn een aantal nieuwe leden voor de Raad voor Cultuur benoemd. De nieuwkomers zijn prof. mr. Inge van der Vlies, hoogleraar bestuursrecht aan de UvA, Siewert Verster, oprichter van het Orkest van de Achtiende Eeuw, stedebouwkundige ir. Mariet Schoenmakers, schrijver en columnist Anil Ramdas en beeldend kunstenaar Heiner Holtappels. (Parool, 8/2/99)


 • Ton Brandenbarg is benoemd tot opvolger van Atzo Nicolaï als algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur. Brandenbarg was de directeur van het Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag, Nicolaï is nu Tweede Kamerlid voor de VVD. (Theatermaker, 2/10/98)

  meer over: Atzo Nicolaï


 • Rick van der Ploeg heeft beloofd dat de Raad voor Cultuur een helder en overzichtelijk systeem gaat hanteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Hij zei dit naar aanleiding van vragen van D66 Tweede Kamerlid Dittrich. "De kunstwereld heeft recht op een zo transparant mogelijk beoordelingssysteem", aldus de staatssecretaris. De Raad voor Cultuur raakte in opspraak toen de rechter het Ministerie van OC&W veroordeelde tot het betalen van 500.000 gulden liquidatiekosten aan Djazzex, dat na een volgens de rechter onterechte beslissing geen subsidie meer kreeg. (Volkskrant & AD, 23/9/98)

 • Raad voor Cultuur in opspraak! De Raad, in 1996 opgericht om de vier kunstraden te vervangen, heeft een rechtszaak verloren die de dansgroep Djazzex tegen hen had aangespannen. De commissie 'Dans' van de Raad kon geen voorstellingsrapporten over Djazzex laten zien en kon zelfs niet bewijzen überhaupt een voorstelling van dit gezelschap gezien te hebben. Er blijken meer van dit soort voorbeelden: voorstellingen die in december in première gingen zijn volgens de Raad al in september bezocht en een rockopera werd "buitengewoon geslaagd" bevonden, terwijl de voorstelling nooit gemaakt bleek. Voorzitter Jan Jesserun neemt de verantwoordelijkheid voor deze fiasco's en wijt ze aan de overhaaste oprichting van de Raad. Hij vindt het principe eens subsidie, altijd subsidie echter "puur slecht". Koos Terpstra is het daarmee eens. De regisseur nam vorig jaar zitting in de commissie 'Theater'. "Je kunt altijd wel kritiek hebben, maar ik wilde weten of en hoe ik iets kan veranderen." Het systeem blijkt echter erg log. Subsidie wordt beschouwd als een recht en wie het niet meer krijgt stapt naar de rechter. Voor Djazzex heeft het allemaal geen zin meer. De groep heeft zich vorig jaar opgeheven. (Volkskrant, 19/9/98)

  meer over: rechtszaken


 • De Raad voor Cultuur heeft het advies aan Nuis uitgebracht dat de culturele fondsen moeten samenwerken zodat er geen overlappigen meer zijn en zodat zij een breder publiek erkennen. Beslissingen over toekenning moeten door meer dan een persoon genomen worden. (AD, 11/4/98)


praat mee

schrijf een mini