oude meuk

Onderwerp

Kunsten '92 (16 nieuwsberichten)

 • De nieuwe bewindspersoon voor cultuur wordt geneticus, Buitenhof- en Volkskrant-columnist Ronald Plasterk. Als minister voor OCW zal hij zelf de portefeuille Cultuur en Media op zich nemen. Dit meldt Kunsten '92 op haar website. Plasterk (49) is nu hoogleraar moleculaire genetica aan de Universiteit Utrecht, en heeft zich in zijn columns zeer kritisch uitgelaten over het onderwijs- en wetenschapsbeleid van zijn voorganger Maria van der Hoeven. Ook aan cultuur en media heeft hij enkele gedachten gewijd, waarbij hij stelt dat zowel bij kunst als bij de omroep de inhoud boven de kijkcijfers dient te gaan. Qua cultuur ligt zijn interesse vooral bij de literatuur. In 2004 was hij juryvoorzitter van de Libris Literatuur Prijs. Lobbyvereniging Kunsten '92 noemt het zeer verheugend dat cultuur nu ook op kabinetsniveau aan de orde gesteld kan worden.
  Als minister van cultuur zal Plasterk een regeerakkoord moeten uitvoeren dat de afgelopen week tot veel verwarring heeft geleid. Enerzijds benadrukken de coalitiepartners dat cultuur belangrijk is en trekken ze 100 miljoen euro extra uit voor o.a. cultuurparticipatie, cultuureducatie, behoud van (religieus) cultureel erfgoed, amateurkunst en volkscultuur. Anderzijds moet er jaarlijks 50 miljoen bezuinigd worden door het opvoeren van het profijtbeginsel (de gebruiker betaald). Dat laatste zou gevolgen kunnen hebben voor de toegangsprijzen van theaters, concertzalen en musea, wat weer in tegenspraak is met de doelstelling om de participatie aan kunst en cultuur te verhogen. (Redactie, 15/2/07)

 • Kunsten '92 wil dat de Raad voor Cultuur meer van zich laat horen en zich duidelijker uitlaat over het culturele bestel. De volgende Cultuurnota zou meer moeten zijn dan een optelsom van individuele artistieke beoordelingen. Volgens Kunsten '92 moet de Raad voor Cultuur antwoord gaan geven op "een politiek en maatschappelijk klimaat doen waarin de kunst door bepaalde maatregelen en bezuinigingen haar gezicht dreigt te verliezen". (ANP, 11/2/04)

 • Tijdens een door Kunsten '92 georganiseerd debat, kreeg staatssecretaris Medy van der Laan afgelopen weekend schouderklopjes van kunstpolitieke zwaargewichten. Het begon allemaal met Geert Dales die, na 'bestudering van cultuurbeleid door de decennia heen', verkondigde dat "Hoe meer een staatssecretaris over kunsten ontwikkelt, hoe minder hij daadwerkelijk voor elkaar krijgt". De kunsten zijn dus het meest gediend bij een visieloos persoon met eenvoudige uitgangspunten. De uitgangspunten voor kunst verschillen wat hem betreft niet veel van die van landbouw of volkshuisvesting. Waarop Jeltje van Nieuwenhoven zich meldde en zei dat Medy van der Laan dat nu juist had gedaan met haar 'Uitgangspuntennotitie'. (Volkskrant, 1/9/03)

 • Hoeveel gaat er nu precies bezuinigd worden op cultuur? De meningen lijken verdeeld op een door de Federatie van Kunstenaarsverenigingen georganiseerd debat in De Brakke Grond in Amsterdam: Wim van de Camp (CDA) zegt dat de door Kunsten '92 genoemde 34 miljoen (vijf procent van het totale cultuurbudget van het Ministerie van OC&W) overdreven is: het zou in werkelijkheid gaan om twee miljoen euro (vijf procent van de 40 miljoen die OC&W totaal moet bezuinigen). Francine Giskes (D66) wil dit echter niet voor haar rekening nemen: zij heeft van onderhandelaar Boris Dittrich begrepen dat het wel degelijk om een bezuiniging van 30 miljoen gaat, hoe jammer ze dat ook vindt. Van de Camp zou zo veel bezuinigen disproportioneel vinden: "Cultuur wordt anders zwaarder aangeslagen dan welk departement dan ook". Het debat raast voort. (VNG, 26/5/03)

 • Na het hoofdlijnenakkoord komt ook de begroting van de nieuwe regering naar buiten. Daarin staat een bezuiniging van vijf procent op Cultuur. Het is nog niet duidelijk of het gaat om de gehele cultuurbegroting, maar lobbyvereniging Kunsten '92 gaat uit van een bezuiniging van 35 miljoen euro op jaarbasis. "Dat is voldoende om bijna de hele toneelsector op te heffen", aldus de vereniging. Bovendien is het meer dan toenmalig staatssecretaris Nuis in 1996 met veel pijn en moeite aan de begroting heeft weten toe te voegen. Daarnaast worden kunstinstellingen ook nog eens getroffen door andere wettelijke maatregelen, zoals het verdwijnen van de Melkertbanen en de steiging van de arbeidskosten.
  Kunsten '92 is verbaasd, omdat nog maar enkele maanden geleden politieke partijen hebben aangegeven dat er meer geld moest worden geïnvesteerd in cultuur vanwege de positieve gevolgen voor de sociale cohesie. (Volkskrant & VNG, 19/5/03)


 • Stevijn van Heusden is de nieuwe voorzitter van Kunsten '92 en vervangt interim voorzitter Leen Vleggeert. Van Heusden was eerder directeur Kunsten van het Ministerie van OC&W en is nu algemeen directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het bestuur wordt verder uitgebreid met onder andere Paul Koek (Zuidelijk Toneel Hollandia) en Ellen Walraven ('t Barre Land). (NRC, 25/10/02)

  meer over: Ellen Walraven


 • De coalitiebesprekingen voor een centrum-rechts kabinet zijn begonnen. Voor de kunstwereld voorspelt dit weinig goeds: CDA, VVD en LPF zijn als enige partijen niet voor een aanzienlijke uitbreiding van het cultuurbudget. De woordvoerder cultuur van de LPF is ex-Elsevier-hoofdredacteur Ferry Hoogendijk, die zelfs vindt dat "alleen in hoge uitzonderingsgevallen" de overheid subsidie moet verstrekken. Operakaartjes vallen daar wat hem betreft niet onder. Alledrie de partijen zijn voor een terugtredende overheid, ten faveure van het brede publiek en het bedrijfsleven.
  Belangenvereniging Kunsten '92 waarschuwt voor subsidiekorting: "Dan wordt het hier een culturele woestijn", aldus algemeen secretaris Marianne Versteegh. Maar ze wil niet te ver op de situatie vooruitlopen: "De standpunten van de verschillende partijen zijn nog nauwelijks uitgewerkt".
  Eén stokpaardje van Rick van der Ploeg zal hoogstwaarschijnlijk het loodje leggen: culturele diversiteit. Hogendijk op de vraag wat de overheid moet doen om allochtonen bij cultuur te betrekken: "Nul komma nul". (Volkskrant, 24/5/02)

 • Er moet weer een minister voor Cultuur komen. Dat vindt Kunsten '92, de lobbyclub van de kunstwereld waarbij driehonderd instellingen zijn aangesloten. De kunstwereld moet het nu doen met een staatssecretaris, op dit moment Van der Ploeg. Cultuurbeleid zou kabinetsbeleid moeten zijn, oordeelt de club, want het raakt direct of indirect alle facetten van de samenleving. De Nederlandse kunst speelt ook nog eens internationaal gezien een rol van belang.
  Daarnaast wil Kunsten '92 dat 1 procent van de Rijksbegroting naar kunst en cultuur gaat. De vereniging gaat er alles aan doen dit in het volgende regeerakkoord te krijgen. "Jaren geleden werd dit onhaalbaar geacht, maar nu staat die 1 procent toch in het programma van enkele partijen", aldus Frans de Ruiter van Kunsten '92 donderdag.
  Kunsten '92 is op een aantal punten zeer ontevreden over Van der Ploeg. De Ruiter verwijt hem een "gebrek aan respect voor de kunstwereld, dat gebaseerd is op een gebrek aan kennis". Tevens beschuldigt Kunsten '92 de bewindsman van "gegoochel met cijfers waardoor niemand meer weet waar hij aan toe is". Van der Ploeg zou bezuinigingen verzwijgen en geld toevoegen dat elders is weggehaald en dat dan presenteren als verhogingen van het budget. Volgens de belangenorganisatie heeft Van der Ploeg 217 miljoen gulden aan de begroting van Cultuur toegevoegd en is dat wel een verdienste, maar doet hij ten onrechte voorkomen alsof het om beduidend meer geld gaat.
  Kunsten '92 heeft een prioriteitenlijst voor het nieuwe kabinet opgesteld. Behalve de minister staan daar punten in als versterking van de culturele infrastructuur, cultuureducatie, meer eigen verantwoordelijkheid voor kunstenaars en culturele instellingen, meer speelruimte voor particulier initiatief en verbetering van de concurrentiepositie van culturele instellingen. Kunsten '92 is verder ongerust over de toekomst van de Raad voor Cultuur. Van der Ploeg zou de bezetting te veel naar zijn eigen zin regelen. "Als het zo doorgaat, heeft de Raad straks een samenstelling waarin vooral Van der Ploeg zichzelf herkent", aldus De Ruiter. (ANP, 8/11/01)

 • De belangenorganisatie Kunsten '92 vreest dat de Raad voor Cultuur zo gemarginaliseerd wordt, dat er vrees is voor voortbestaan van het huidige subsidiesysteem voor de kunstwereld. Dat heeft de organisatie dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. De organisatie schrijft: "Recente benoemingen en het voornemen van de staatssecretaris om het aantal kroonleden terug te brengen tot veertien, wijzen niet op een versterking van de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de Raad, eerder op het tegendeel." De Raad zou volgens Kunsten '92 weleens een "uitvoeringsorgaan van het ministerie" kunnen worden.
  Kunsten '92 roept de Kamer dan ook op de reductie van het aantal kroonleden niet toe te staan voordat een helder voorstel over de herinrichting van de Raad voor Cultuur aan de politiek is voorgelegd. (ANP, 9/10/01)

 • Leen Vleggeert is benoemd tot nieuwe voorzitter van Kunsten '92. Dat heeft de vereniging van instellingen voor kunst, cultuur en cultuurbehoud maandag bekendgemaakt. Als voorzitter volgt hij Sybren Piersma op. Vleggeert is oud-lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en voormalig burgemeester van Gorinchem en Spijkenisse. Met de verkiezingen voor de deur moet hij proberen in de politiek meer aandacht voor kunst en cultuur te krijgen. (ANP, 8/10/01)


 • Kunsten '92, het actieplatform van kunstenbonden, kijkt met gemengde gevoelens terug op de behandeling van de Cultuurnota in de Tweede Kamer. De verwachtingen waren hooggespannen, toen de Pvda de motie Nicolaï/Dittrich (VVD/D66) leek te gaan steunen, waarin Staatssecretaris Van der Ploeg werd opgeroepen enkele subsidieafwijzingen te heroverwegen. Maar even later trok PvdA-Kamerlid Judith Belinfante, tot verbazing van D66 en VVD, haar steun aan de motie in. Ze diende een eigen motie in, die veel minder verstrekkend was. "Wij zijn natuurlijk blij voor de instellingen die met de motie Belinfante geholpen zijn", aldus een woordvoerster van Kunsten '92, "Maar als je naar het bedrag van nog geen 5 miljoen gulden kijkt, is het natuurlijk peanuts". Kunsten '92 verwacht dat de motie Nicolaï/Dittrich alsnog zal worden aangenomen. De bond is positief over de toekomst van de cultuurbegroting. Alle politieke partijen zijn het er over eens dat het budget 1 procent van de rijksbegroting moet worden, ongeveer 300 miljoen gulden meer dan de 1,3 miljard gulden nu. Van der Ploeg denkt dat dit percentage in een volgende kabinetsperiode kan worden bereikt. "Het zijn enorme stappen vooruit", aldus de zegsvrouw van Kunsten '92. "En wij zijn blij met elke stap". (ANP, 14/11/00)

  meer over: Tweede Kamer


 • De kunstenwereld actiet verder. Echter niet met stakingen of door het onderbreken van voorstellingen. Wel met een grootse kaartenactie en door te spreken op alle gelegenheden waar de cultuurnota op tafel komt. Bezoekers van voorstellingen of concerten krijgen kaarten onder ogen die zij kunnen tekenen. De eisen: 150 miljoen gulden structureel erbij, en 25 miljoen incidenteel. De kaarten worden gestuurd aan de voorziter van de Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven. De actievoerders roepen de politiek op "goed op te letten" wat de staatsecretaris met de 40 miljoen extra doet die nu is vrij gekomen. "Wij willen dat daarbij een onderzoek komt naar de geldstromen in de sector", zegt Frans De Ruiter van Kunsten '92, samen met FNV KIEM een van de voortrekkers van de actie. "Het is zo langzamerhand niet meer te achterhalen waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat." Op 16 oktober worden hoorzittingen gehouden waar organisaties hun bezwaren toe kunnen lichten. (ANP, 28/9/00)

 • De kunstwereld laat weten geen genoegen te nemen met de budgetverruiming voor cultuur die staatssecretaris Van der Ploeg voorstelt. FNV Kiem, de Vereniging van Werkgevers in de Kunsten, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Kunsten '92 en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond eisen 150 miljoen extra. Komt dit geld niet tijdens de Algemene Beschouwingen (die tot donderdag duren), dan volgen er meer acties zoals de wegblokkade eerder deze week. Ook wordt er gedreigd met onderbrekingen van voorstellingen en zelfs totale stakingen. Het extra geld moet ten goede komen aan handhaving van bewezen kwaliteit, goed functionerende orkesten, dans- en theaterinstellingen, verbetering van arbeidsvoorwaarden en stijgende werkgeverslasten.
  Ook in de theaterwereld is woedend gereageerd op de Cultuurnota. De Appel en het TIN hebben aangekondigd naar de rechter te stappen nu Rick van der Ploeg de adviezen van de Raad voor Cultuur heeft overgenomen. Beide instellingen noemen de adviezen 'wankel en onzurgvuldig'.
  Orkater is in een rare positie terecht gekomen. In de cultuurnota is één miljoen gulden uitgetrokken voor het gezelschap, mits de gemeente Amsterdam hen ook steunt. Maar dat wordt lastig. "De bestedingsruimte van de wethouder is uiterst beperkt", zegt Bert Janmaat, secretaris van de Kunstraad. Mocht er meer geld komen, dan zijn er al prioriteiten gemaakt. De Trust bijvoorbeeld, die door een rekenfoutje 3 ton minder kreeg Wel kan hij indenken dat er een uitruil plaats vindt. "Bijvoorbeeld: het rijk heft die zeven ton korting op TGA op en Amsterdam houdt Orkater binnen boord." (Volkskrant, 20/9/00)

 • Actie! De verontwaardiging over de komende Cultuurnota is kunstenbreed. Daarom verzamelden zo'n 250 actievoerders uit alle hoeken van de kunstwereld zich vanmiddag op de Cornelis Lelylaan in Amsterdam. Onder het motto "Blokkeren? Geen kunst! - Geen kunst blokkeren" werd het verkeer dat vanaf de snelweg de stad in wilde kortstondig stilgelegd. Koepelorganisaties als FNV KIEM, Kunsten '92, De Federatie van Kunstenaarsbelangen, de VSCD, de VNT en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond hadden deze actie georganiseerd, samen met veel instellingen en individuele kunstenaars. Zij protesteerden hiermee tegen "de huidige situatie die in de kunstenwereld is ontstaan naar aanleiding van het beleid van staatssecretaris Van der Ploeg en het advies van de Raad voor Cultuur". Titus Muizelaar en Gijs Scholten van Asschat hielden midden op straat een persconferentie, en verwoorden de eisen van de actievoerders: 150 miljoen gulden extra voor de kunstenbegroting en een consistent kunstbeleid. "Dus niet een situatie waarbij zoals nu, elke nieuwe bewindspersoon bedenkt jaar welke maatschappelijke functie de kunst moet vervullen om bestaansrecht te hebben", aldus Scholten van Asschat.
  De woordvoerders waarschuwden: "Als de staatssecretaris ingrijpende besluiten over het voortbestaan van instellingen baseert op onzorgvuldige adviezen, dan zal de rechter hem terugfluiten. Wij roepen de Tweede Kamer op om de chaos die dan ontstaat te voorkomen". Woordvoerder John Leerdam, directeur van Cosmic: "We roepen al jaren dat er meer geld bij moet. En nu komt er voor alles extra geld, behalve voor de kunsten die als een soort stiefkind behandeld worden. Als er morgen bij de presentatie van de Cultuurnota geen extra geld voor de kunsten komt, zullen er door het hele land meer acties als deze georganiseerd gaan worden." (VNG, 18/9/00)

 • Sybren Piersma wordt de nieuwe voorzitter van Kunsten '92, de lobby-organisatie van zo'n 300 culturele instellingen. Piersma is ook voorzitter van de VPRO en PvdA gemeenteraadslid in Amsterdam. Met de nieuwe voorzitter komt ook een nieuwe organisatie-vorm, met een klein bestuur en een brede Raad van Advies, waarin ook scheidend voorzitter Frans de Ruiter zitting neemt. (NRC, 3/5/00)


 • De actie-groep Kunsten '92 vindt dat er een apart televisienet voor kunsten, cultuur en informatie moet komen, dit hebben zij in een brief aan de informateurs van Paars II laten weten. (AD, 19/5/98)

  meer over: televisie


praat mee

schrijf een mini