oude meuk

Onderwerp

fondsen (6 nieuwsberichten)

 • In het vandaag gepresenteerde Beleidsprogramma van het nieuwe kabinet staat dat er een nieuw fonds voor cultuurparticipatie en amateurkunst in. Dit fonds moet kunst- en cultuur-beoefening gericht gaan ondersteunen. Amateurkunst wordt nu nog gesteund door het FAPK, dat nu fuseert met het FPPM en het FST. Dat amateurkunst een apart fonds zou krijgen daardoor al voor de hand. Het FAPK besteedt nu ruim acht ton aan amateurkunst. Over het budget voor het nieuwe fonds is nog niets bekend.
  De coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie wil verder dat alle jongeren onder de 18 jaar in aanraking komen met kunst, cultuur en de geschiedenis van Nederland. Ook de wijzigingen in het subsidiestelsel worden in het beleidsprogramma 'Samen werken, samen leven' genoemd. Die wijzigingen moeten leiden tot "een divers aanbod, excellentie en brede toegankelijkheid." (Redactie, 14/6/07)

  meer over: cultuureducatie


 • Nieuws van het FAPK: Hans van Maanen, hoogleraar kunst en maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen, is benoemd tot waarnemend directeur. Hij volgt Oeds Westerhof op die een half jaar interim was, maar door ziekte moest aftreden. Van Maanen (1946) studeerde Nederlands en theaterwetenschap in Utrecht en werkte daarna bij het Grootlimburgs Toneel in Maastricht en de Toneelschool in Amsterdam. Zijn voornaamste onderzoeksgebied is het Nederlandse cultuurbeleid.
  Tegelijkertijd maakte het ministerie van OCW bekend dat Geert Dales de oprichting van het nieuwe Fonds voor Muziek, Theater en Dans zal begeleiden als voorzitter van de stuurgroep Fonds in Fusie. Dit fonds wordt een fusie van het FAPK, FPPM en het Fonds Scheppende Toonkunst (FST). Dales (55) is burgemeester van Leeuwarden, en was eerder VVD-wethouder van Financiën in Amsterdam en daarvoor directeur van het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst. Organisatieadviseur Hans Andersson wordt projectdirecteur van de stuurgroep. De overige leden zijn nog niet bekend. (ANP, Volkskrant, 3/4/07)

  meer over: Superfonds


 • Bert Holvast, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen (FvKv) bepleit de oprichting van een nieuw Fonds voor de Muziek, dat een deel van de taken van het FAPK en het FPPM moet overnemen. Het nieuwe fonds zou 12 tot 15 miljoen euro per jaar moeten gaan verdelen. Dit geld moet uit de budgetten van de huidige fondsen gehaald worden. Het Fonds voor Scheppende Toonkunst moet worden opgenomen in het nieuwe fonds. Wat overblijft van het FAPK en FPPM moet worden samengevoegd tot een Fonds voor Theater en Dans
  Holvast doet deze suggestie in een advies aan staatssecretaris Van der Laan dat oorspronkelijk bedoeld was voor het komen tot een nieuwe methode voor het ‘subsidiëren van componeeractiviteiten’. Holvast vindt echter dat een herverkaveling van het fondsenlandschap nodig is voor het voorkomen van onnodige bureaucratie. Bovendien waarschuwt hij voor een groot FAPK, dat dreigt een 'buitenministerie' te worden. (Volkskrant & NRC, 29/4/06)


 • Kunstinstellingen verzetten zich tegen plannen van staatssecretaris Van Leeuwen om de Cultuurnota minder toegankelijk te maken. De plannen vormen een ingrijpende wijziging van het huidige subsidiesysteem: werkplaatsen, productiehuizen, festivals, podia en muziekensembles zouden hun aanvraag voortaan moeten richten aan het Fonds voor Podiumkunsten en Amateurkunst (FAPK) en het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM). Deze vijf categorieën instellingen vormen nu 22 procent van de totaal 450 instellingen die via de Cultuurnota gesubsidieerd worden. Ze nemen 5 procent van het budget in.
  Het voornaamste argument voor deze wijziging is de overbelasting van de Raad voor Cultuur tijdens de vorige beoordelingsronde, in 2000. Toen kreeg de Raad veel kritiek van aanvragers vanwege de onduidelijke motivering van de toe- en afwijzingen. De Raad voor Cultuur heeft echter al van Rick meer middelen gekregen om de beoordeling soepeler te laten verlopen. Volgens Bert Holvast, directeur van de Federaties van Kunstenaarsverenigingen (FVKV) is daarmee het probleem opgelost: "Waarom moet het systeem dan nog op de helling?". Bovendien vrezen de instellingen gevaar voor de vernieuwende en experimentele kunstvormen, die juist vaak gemaakt wordt bij de werkplaatsen en productiehuizen. Deze 'integrale advisering', waarbij de Raad voor Cultuur het hele veld bij betrekt, is ook voor de Raad zelf reden om haar zorgen uit te spreken over dit plan. (Volkskrant, 27/2/03)

 • Het Fonds voor de Podiumkunsten (FPK) en het Fonds voor Amateurkunst (FAK) zijn gefuseerd tot het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (FAPK). De fondsen waren al samen gehuisvest in Den Haag en denken door een fusie efficiënter te kunnen gaan werken. Het nieuwe fonds heeft een subsidiebudget van 14 miljoen euro per jaar. (NRC, 4/7/02)

 • Het Fonds voor de Podiumkunsten, het Fonds voor Amateurkunst en PodiumKunstWerk hebben gezamenlijk hun beleidsplannen voor de periode 2001-2005 gepresenteerd. Belangrijkste punt is dat de fondsen vinden dat podiumkunstenaars meer rekening moeten houden met hun publiek. Volgens Ben Hurkmans, directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten, vormen makers zich helemaal geen beeld van hun publiek, met als gevolg dat ze te weinig publiek of een verkeerde doelgroep trekken. De fondsen hebben een aantal intrumenten ontwikkeld om de professionaliteit van jonge podiumkunstenaars te bevorderen. Ook komen er startstipendia voor net afgestudeerden, zoals in de beeldende kunst al langer gebruikelijk is. Om allochtone kunstenaars te stimuleren wordt 'The Phenix Foundation' opgezet, die organisatorische, financiële en artistieke ondersteuning biedt. (Trouw, 1/4/00)

praat mee

schrijf een mini