oude meuk

Onderwerp

Fonds voor de Podiumkunsten (17 nieuwsberichten)

 • Orkater start met ingang van 2007 De Nieuwkomers. Jonge professionele theatermakers krijgen de gelegenheid om binnen Orkater hun eigen muziektheatervoorstelling te maken. Susies haarlok en The Sadists, Daniël Samkalden en acteur/maker Greg Nottrot gaan volgend seizoen aan de gang. Dankzij financiële ondersteuning van het VSB-Fonds en het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten kunnen tot 2010 twee tot drie producties per jaar gemaakt worden. (Redactie, 4/3/07)

  meer over: Orkater


 • Nog een extra muziektheatertraject erbij; het kameroperahuis is een productiehuis annex werkplaats voor kameropera en kleinschalig muziektheater en opereert vanuitde Zwolse Schouwburg Odeon. Het kameroperahuis wil het genre helpen ontwikkelen en op een artistiek inhoudelijk hoger plan tillen als productiehuis en jonge makers stimuleren door hen gelegenheid te geven om een werkplaatsproductie te maken en door stageplaatsen bij gezelschappen te creëren. Het kameroperahuis wordt geleid door Annemarie Reitsma. Een artistieke commissie, bestaande uit Jan Willem de Vriend (chefdirigent en artistiek leider van het Orkest van het Oosten en het Combattimento Consort), Guy Coolen (artistiek leider Muziektheater Transparant Antwerpen) en Mirjam Grote Gansey (theatervormgever, art-director en docent scenografie), draagt zorg voor de selectie van de gezelschappen en de makers en de artistieke ontwikkeling op langere termijn. Het kameroperahuis wordt tot en met december 2008 gefinancierd door het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. (Redactie, 1/3/07)

  meer over: opera, Zwolle


 • Bert Holvast, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen (FvKv) bepleit de oprichting van een nieuw Fonds voor de Muziek, dat een deel van de taken van het FAPK en het FPPM moet overnemen. Het nieuwe fonds zou 12 tot 15 miljoen euro per jaar moeten gaan verdelen. Dit geld moet uit de budgetten van de huidige fondsen gehaald worden. Het Fonds voor Scheppende Toonkunst moet worden opgenomen in het nieuwe fonds. Wat overblijft van het FAPK en FPPM moet worden samengevoegd tot een Fonds voor Theater en Dans
  Holvast doet deze suggestie in een advies aan staatssecretaris Van der Laan dat oorspronkelijk bedoeld was voor het komen tot een nieuwe methode voor het ‘subsidiëren van componeeractiviteiten’. Holvast vindt echter dat een herverkaveling van het fondsenlandschap nodig is voor het voorkomen van onnodige bureaucratie. Bovendien waarschuwt hij voor een groot FAPK, dat dreigt een 'buitenministerie' te worden. (Volkskrant & NRC, 29/4/06)

  meer over: fondsen, subsidies


 • Het Fonds voor de Podiumkunsten (FPK) en het Fonds voor Amateurkunst (FAK) zijn gefuseerd tot het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (FAPK). De fondsen waren al samen gehuisvest in Den Haag en denken door een fusie efficiënter te kunnen gaan werken. Het nieuwe fonds heeft een subsidiebudget van 14 miljoen euro per jaar. (NRC, 4/7/02)

  meer over: fondsen


 • De Tweede Kamer-fractie van de VVD vindt dat groepen die een subsidieaanvraag doen van minder dan 250.000 euro niet in de Cultuurnota thuishoren. Over deze kleinere bedragen moet het Fonds voor de Podiumkunsten beslissen. De fractie vindt de procedure zoals die nu is te bureaucratisch voor kleine groepen en denkt dat het Fonds sneller en flexibeler kan beslissen. (NRC, 13/3/02)

  meer over: Tweede Kamer


 • ELS Inc. zal voor de jaren 2002, 2003 en 2004 een structurele subsidie ontvangen van het Fonds voor de Podiumkunsten. Met deze "meerjarige programma subsidie" kunnen twee voorstellingen gemaakt worden en workshops georganiseerd voor het ensemble. (VNG, 4/3/02)

  meer over: Els Inc


 • Drie geldschieters hebben het Internationaal Theaterschool Festival van Amsterdam gered. De dertiende editie van het festival dreigde niet door te gaan wegens een gat in de begroting van ruim 135.000 euro. De festivalorganisatie klopte bij het Rijk en de gemeente Amsterdam aan voor extra subsidie, maar kreeg bij beide overheden nul op het rekest. Het Fonds voor de Podiumkunsten HGIS, VandenEnde Foundation en Hooge Huys verzekeringen kwamen uiteindelijk met het nodige geld op tafel. (ANP, 21/2/02)

 • Erik Vos' verblijf in Tartastan is onderdeel van een groot plan om de Oost-Europese opera op te stoten in de vaart der volkeren. Eurostage, Stichting Global City Opera en 30 Nederlandse provincietheaters hebben hiervoor een plan gemaakt. Tussen 2001 en 2003 zullen West-Europese regisseurs werken met de operagezelschappen van Kazan (Tartastan) en Rousse (Bulgarije). De deelnemende provincietheaters garanderen twee produkties per jaar van deze operahuizen te programmeren. Voor de financiering voor deze ontwikkelingshulp is 9, 1 miljoen subsidie aangevraagd bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW en het Fonds voor de Podiumkunsten.
  Van het Nederlandse opera-aanbod komt 75 procent uit Oost Europa, maar deze produkties worden steeds ouderwetser. Behalve Erik Vos' 'Falstaff' en de 'Nozze di Figaro' staan ook bewerkingen van Dario Fo's 'Barbier van Sevilla' en 'L'Italiana in Algeri' in de planning. De Nederlandse Opera, waarvoor Fo de ensceneringen maakte is hier niet zo heel gelukkig mee. Maar Peter Ultee, directeur van Eurostage zegt de rechten hiervoor bij Dario Fo zelf te kopen. (AD, 9/11/00)

 • De Cultuurnota is er. Het advies van de Raad voor Cultuur is vrijwel geheel overgenomen. Bovendien heeft Van der Ploeg inderdaad zo'n 35 miljoen gulden extra begroot, die ook conform de wens van de Raad verdeeld worden. In hun advies 'Van de schaarste en de overvloed' had de Raad namelijk 35 miljoen gulden extra gevraagd en meteen al verdeeld. Er zijn echter een paar opvallende afwijkingen:
 • Orkater krijgt 1 miljoen, onder voorwaarde dat de Gemeente Amsterdam ook een substantiele bijdrage doet. In een eerste reactie zegt Orkater dat Amsterdam dat nooit van plan is geweest, en dat het miljoen een doekje voor het bloeden is.
 • 't Barre Land krijgt 600.000 gulden, een ton meer dan de Raad adviseerde. In de nota staat dat dat is besloten naar aanleiding van het convenantenoverleg.
 • Het Toneel Speelt en Warner & Consorten krijgen géén subsidie uit het extra geld, omdat bij de verdeling van extra geld voorrang is gegeven aan reeds gesubsideerde instellingen.
 • Het Fonds van de Podium Kunsten krijgt maar 1 miljoen meer, terwijl de Raad adviseerde om uit de extra middelen 6,5 miljoen aan het Fonds te geven.
 • Het Ministerie spreekt van "een forse impuls voor de cultuursector". Ongeveer de helft van de bestaande instellingen krijgt extra subsidie.
  Maar is 35 miljoen extra voor cultuur niet wat mager in deze miljardenregen op Prinsjesdag? Tijdens een televisieinterview verklaarde Rick van der Ploeg in een tête-á-tête met Marc van Warmerdam dat er "dit jaar meer geld bijkomt, dan in het regeerakkoord voor vier jaar gepland was". Ook klonk hij tevreden over het feit dat er vijf keer zoveel instellingen in het bestel bijkomen dan er uitvallen. Op de opmerking van Marc van Warmerdam dat die nieuwe instellingen te weinig krijgen om redelijk te bestaan, reageerde hij door te stellen dat hij 't Barre Land ("een zeer veelbelovend jong theatergezelschap") een ton extra toekent. In reactie op de Kunstblokkade van gisteren vindt de staatssecretaris het "interessant dat het maatschappelijk draagvlak voor cultuur groeit". Maar het is verder aan de Kamer om daar mee om te gaan. Overigens vindt Van der Ploeg de kunstenaarsactie "fantastisch". Vooral de plek van de actie vindt hij goed gekozen: "Vlakbij het Surinameplein, dat is toch een teken naar het multiculturele publiek." (VNG, 19/9/00)

 • Op vrijdag 30 juni zal in de Amsterdamse Theaterschool de eerste Regieprijs Podiumkunsten.nl worden uitgereikt. Deze regieprijs wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende student die in 2000 afstudeert aan de regie-opleiding. De prijs bestaat letterlijk uit een rugzakje met daarin 10.000 gulden produktiegeld en 2,5 maanden loonkostensubsidie. Daarnaast krijgt de winnaar een jaar lang de facilitaire ondersteuning van het Landelijk Bureau Podiumkunsten tot zijn of haar beschikking. Hierbij kan worden gedacht aan advies en/of hulp bij selectie en aan assistentie bij publiciteit en financiële zaken. De jury bestaat uit Wijbrand Schaap (Algemeen Dagblad), Ernst Braches (FACT), Rob Ligthert (De Federatie/Theater van het Oosten) en Els Maas (Theaterschool). De prijs wordt ter beschikking gesteld door het Landelijk Bureau Podiumkunsten, een samenwerking tussen PodiumKunstWerk, het Fonds voor de Podiumkunsten en het Landelijk Bureau Kunsten & Media. (TM, 0/6/00)

  meer over: Ernst Braches


 • Het Fonds voor de Podiumkunsten, het Fonds voor Amateurkunst en PodiumKunstWerk hebben gezamenlijk hun beleidsplannen voor de periode 2001-2005 gepresenteerd. Belangrijkste punt is dat de fondsen vinden dat podiumkunstenaars meer rekening moeten houden met hun publiek. Volgens Ben Hurkmans, directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten, vormen makers zich helemaal geen beeld van hun publiek, met als gevolg dat ze te weinig publiek of een verkeerde doelgroep trekken. De fondsen hebben een aantal intrumenten ontwikkeld om de professionaliteit van jonge podiumkunstenaars te bevorderen. Ook komen er startstipendia voor net afgestudeerden, zoals in de beeldende kunst al langer gebruikelijk is. Om allochtone kunstenaars te stimuleren wordt 'The Phenix Foundation' opgezet, die organisatorische, financiële en artistieke ondersteuning biedt. (Trouw, 1/4/00)

  meer over: fondsen


 • Mr. Titus Ahrens is per 1 november voor een periode van vier jaar benoemd tot voorzitter van het Fonds voor de Podiumkunsten. De 44-jarige Ahrens is afkomstig van het ministerie van VROM. Het totale budget van het fonds is 27 miljoen gulden. (Volkskrant, 24/11/99)


 • De plannen van Van der Ploeg richten zich te eenzijdig op het publieksbereik van kunst. Hiermee voert de staatssecretaris een verkapte bezuiniging van 25 miljoen door voor de makers. Belangengroepen voor kunstenaars schrijven dit aan de Tweede Kamer aan de vooravond van het debat over het kunstbeleid. "Van der Ploeg vormt een bedreiging voor de kunstsector", zegt Jack Verduyn Lunel, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. Niet iedereen is echter zo negatief. Henk Scholten, ex-directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten en directeur van de Staddsschouwburg Utrecht, vindt de plannen daadkrachtig. Van der Ploeg voert eindelijk uit wat zijn voorgangers Aad Nuis en Hedy d'Ancona in theorie beleden. Toneelschrijver Oscar van Woensel keert zich tegen de staatssecretaris: "Hij verafschuwt alles wat naar elite ruikt. Echt een PvdA-staatsman". (Volkskrant, 3/11/99)

 • Het Fonds voor de Podiumkunsten wil vanaf 2001 meer invloed gaan uitoefenen op aard en inhoud van de aanvragen. Het grote aantal regels en regelingen moet worden teruggedrongen en het Fonds moet meer als 'coach' gaan fungeren, die actief talentvolle kunstenaars opspoort en 'subsidierijp' maakt. De verschillende adviesafdelingen moeten worden vervangen door één commissie van adviseurs. Dit maakte Fonds-directeur Ben Hurkmans bekend tijdens een bijeenkomst in het TIN. Het gaat voorlopig om een proef-project in de vier grote steden. (NRC, 18/5/99)


 • Het Maastrichtse theatergezelschap Het Vervolg krijgt een extraatje van 267.500 gulden. Ruim anderhalve ton daarvan komt van het Fonds voor de Podiumkunsten, de rest van de provincie Limburg. Van dit geld kan het gezelschap enkele jonge acteurs van de Maastrichtse toneelschool in dienst nemen. Deze acteurs zullen, samen met de rest van ensemble spelen in de monsterproduktie 'Berlin Alexanderplatz', naar het boek van Alfred Döblin in de regie van Léon van der Sanden. (AD, 20/1/99)

  meer over: Maastricht


 • De toneelgroepen Dood Paard en 't Barre Land krijgen geen tweejaarlijkse subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten. Wel waren ze positief beoordeeld, maar het geld was op. Het was beleid voorrang te geven aan diversiteit, met als gevolg dat veel aanvragen van muziektheater- en mimegroepen wel gehonoreerd zijn. (Volkskrant, 24/9/98)

 • 19 van de 85 aanvragers van subsidie bij het Fonds voor de Podiumkunsten hebben tussentijdse subsidie gekregen. Naast muziek-, mime- en dansgroepen krijgen de theatergroepen 't Volk, De Regentes, De Gasten Komen, BND, Peter Zegveld en De Federatie tweejaarlijkse subsidie. Deze speciale regeling is nog door Aad Nuis getroffen voor jonge gezelschappen die tussen de wal van de structurele subsidies en het schip van de ad hoc-subsidies dreigden te vallen. (Parool, 17/9/98)

  meer over: subsidies


praat mee

schrijf een mini