oude meuk

Onderwerp

Rick van der Ploeg (60 nieuwsberichten)

 • Rick van der Ploeg mocht bezuinigen op subsidies van een aantal culturele instellingen in Amsterdam, zo heeft de Raad van State besloten. Het betrof een slepend conflict naar aanleiding van subsidiekortingen die Van der Ploeg tussen 1998 en 2000 had doorgevoerd. De instellingen, waaronder het TIN, vonden dat Van der Ploeg hiermee tegen de afspraken inging die zij met de vorige staatssecretaris Aad Nuis hadden gemaakt. Het rechtscollege vondt dat de relatief geringe korting op de salarisbudgetten geen ernstige aantasting van de financiële armslag kon betekenen. (Parool, 5/8/02)


 • "Ik ben geslaagd." Rick van der Ploeg kijkt terug op zijn ambtsperiode en is tevreden met zichzelf. Hij is er trots op dat het subsidie-systeem is gaan "kraken en piepen". Dat komt volgens hem doordat er in zijn ambtsperiode 150 miljoen euro voor de kunsten is bijgekomen. Daardoor kregen meer instellingen kans op geld en kreeg de Raad voor Cultuur het veel drukker. "Meer geld, meer werk, ik ben er trots op", aldus de staatssecretaris in de Tweede Kamer, tijdens een overleg over een betere werkwijze voor de beoordeling van kunstinstellingen. Over het feit dat veel gevestigde instellingen onder zijn bewind minder of geen subsidie hebben gekregen is hij niet ongelukkig: "Er komt misschien nog weleens een tijd dat we met weemoed terugdenken aan de periode waarin we zoveel nieuwe instellingen een kans konden geven." (ANP, 4/4/02)


 • De kamerfracties van de VVD, D66 en Groen Links zijn vernietigend in hun oordeel over het handelen van staatssecretaris Van der Ploeg in het conflict met het Holland Festival. Het voortbestaan van het festival komt in gevaar.
  Kamerlid A. Nicolaï (VVD): "Van der Ploeg heeft laks, traag en niet netjes gehandeld. Ik twijfel of hij wel recht wil doen aan het Holland Festival. Eerder al bleek dat hij liever mooi, jong en allochtoon ziet dan een instituut van bewezen kwaliteit."
  Kamerlid B. Dittrich (D66): "Dit is een nodeloze escalatie van een discussie die veel te lang heeft geduurd. Het betekent een dikke onvoldoende voor Van der Ploeg en een zwarte bladzijde in zijn politieke nalatenschap."
  VVD, D66 en Groen Links hebben alle begrip voor het aftreden van het festivalbestuur. Nicolaï: "Dit is niet een bestuur van actievoerders, dat zegt al wat. Ze hebben goede gronden om deze stap te nemen." Dittrich: "Dit is consequent. Ik hoop dat het aftreden slechts een fase in de onderhandelingen is en dat Van der Ploeg door deze dramatische stap wél in de buidel zal tasten. Anders wordt een mooi en prestigieus festival door bureacratisch gesteggel de nek omgedraaid."
  De PvdA-fractie blijft achter partijgenoot Van der Ploeg staan, en hekelt het afgetreden bestuur. Kamerlid J. Belinfante (PvdA): "Dit is een heilloze, overhaaste stap. Het bestuur probeert een financiële doorbraak te forceren zonder kwalitatieve garanties te geven. We gaan niet zomaar geld weggeven." De Kamerleden zien geen rol voor de Kamer in het oplossen van het conflict, maar zijn allen van plan om vragen aan Van der Ploeg te stellen in het overleg over de cultuurbegroting van de vaste Kamercommissie op 3 december. Alleen Dittrich wil proberen in de Kamer zelf "geld bijeen te sprokkelen". Nicolaï: "We hebben vorig jaar al veertig miljoen extra voor hem geregeld, we blijven niet aan de gang." Belinfante: "We kunnen hoogstens aan Van der Ploeg vragen hoe het verder moet." (NRC, 6/11/01)

 • Staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur heeft 3,25 miljoen gulden per jaar extra toegezegd voor een nieuw landelijke Fonds voor Programmering- en Marketingondersteuning. Dat deed hij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het fonds moet podia ertoe bewegen spannender te programmeren en tegelijk meer publiek binnen te halen. Het totaal beschikbare budget komt op 18 miljoen gulden, waarvan 16,6 miljoen gulden rechtstreeks uit de rijkskas. De rest hangt af van de medewerking van de provincies. Het Fonds komt waarschijnlijk in Den Haag, met consulenten in verschillende delen van het land. (ANP, 4/10/01)

  meer over: subsidies


 • De Amsterdamse burgemeester Job Cohen heeft in zijn 'State of the Union' kritiek geuit op het beleid van staatssecretaris voor cultuur Rick van der Ploeg. Zijn rede was de tradtionele opening van Het Theaterfestival. Cohen pleitte voor een duidelijk onderscheid tussen drie taken van kunst- en cultuurbeleid: beheer van het erfgoed, het bevorderen van het scheppen van nieuwe schoonheid en cultuurspreiding. Dragers van het culturele erfgoed moeten structureler subsidie krijgen en niet iedere vier jaar om geld hoeven vragen. Scheppers van nieuwe schoonheid moeten meer vrijheid krijgen en niet lastig gevallen worden met eisen over spreiding en bezoekersaantallen. Verder vindt Cohen dat cultuurspreiding niet tot de kunstpolitiek behoort maar tot de cultuurpolitiek. Allochtonen worden te veel op een hoop gegooid en gemeenten zouden spreidingsbeleid moeten uitvoeren. Gemeenten zijn kleinschalig genoeg om de rijke schakeringen in een multiculturele stad te herkennen. Het doel moet dan zijn om kunstenaars uit verschillende culturen in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten. (NRC, 7/9/01)

 • Het Theatermuseum moet open blijven vindt staatsecretaris Rick van der Ploeg. Hij gaat niet akkoord met het herziene beleidsplan van directeur Dragan Klaic. Het TIN krijgt 24% minder subsidie en Klaic wil dit tekort ondervangen door het museum te sluiten. Medewerkers verzetten zich hiertegen. Van der Ploeg sluit zich bij hen aan: "Het kan niet zo zijn dat de schat goed bewaard wordt, maar onbenut blijft als bron van tentoonstellingen in het eigen, met dat doel verbouwde huis." Klaic moet zijn plannen wijzigen, desnoods ten koste van internationale activiteiten. Voor Klaic is dit een 'nieuw moment'. Tot nu toe golden de internationale activiteiten als een kerntaak. (Volkskrant, 13/2/01)

 • Voorzetjes van staatssecretaris Rick van der Ploeg voor de herziening van het landelijke cultuurbeleid: kunstinstellingen moeten ook voor een termijn langer dan vier jaar subsidie kunnen krijgen. Verder vindt hij dat er een ondergrens bepaald moet worden voor de aangevraagde subsidie. Instellingen die minder geld aanvragen moeten dit bij fondsen doen, die hen dan een meerjarige subsidie moeten kunnen geven. Verder vindt van der Ploeg dat tussentijdse beoordeling (met gele kaarten) mogelijk moet zijn - dit moet het probleem van teveel aanvragen in korte tijd gedeeltelijk oplossen. In zijn adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur (die de opdracht heeft de cultuurnotaprocedure door te lichten) volhardt de staatsecretaris in zijn idee dat de politiek bij de kunsten betrokken moet blijven. "Kunst is een regeringszaak bij uitnemendheid", citeert hij oud-premier Schermerhorn met instemming. (Volkskrant, 8/2/01)

 • Rick van der Ploeg veroordeelt de afgelasting van 'Aïsja'. In antwoord op Kamervragen beschrijft hij de situatie als "ernstig te betreuren" en "een ongewenste aantasting van het grondwettelijke recht van vrije meningsuiting en van artistieke vrijheid". "In religies opgenomen geboden of verboden behoren geen dwingend stempel te drukken op het handelen van mensen, tenzij zich daaraan uit vrije wil onderwerpen", aldus de staatssecretaris. (AD, 26/1/01)

 • In een toespraak tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling liet Rick van der Ploeg weten vijf theatervoorstellingen te willen laten maken voor leerlingen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). De bewindsman heeft daar een half miljoen gulden voor uitgetrokken. De 120.000 vmbo-scholieren, jongeren tussen de 14 tot 17 jaar, zijn samen ongeveer 60 procent van de middelbare scholieren in Nederland. Theaters en docenten klagen dat er geen theater voor deze leerlingen is. (ANP, 24/1/01)


 • "Kunt u de beleefdheid opbrengen naar de heer Melkert te luisteren!" met deze woorden probeerde men de opgewonden goegemeente tot stilte te manen. Op de gezamelijke nieuwjaarsborrel van de AUB, VNT, CJP, DOD, VSCD en nog één of twee was men zo intens verdiept in conversatie en bitterballen dat het niet iedereen opviel dat de fractie-voorzitter van de PvdA een toespraak hield. Terwijl ook Melkert vindt dat het allemaal anders moet: "Wij moeten op zoek naar een nieuwe culturele infrastructuur." De PvdA-leider vindt dat de Raad voor Cultuur zich moet richten op het vervullen van een adviesrol voor regering en parlement. Melkert betwijfelt of de rijksoverheid bij de verdeling van het geld voor cultuur een hoofdrol moet blijven spelen. De overheid zou zich moeten beperken tot het subsidiëren van een twintigtal grote culturele instellingen met (inter)nationale uitstraling. De rest van de beoordeling zou aan provincies en gemeenten moeten worden overgelaten. Een nieuw, zelfstandig Fonds voor de Kunst is een oplossing voor instellingen die buiten deze verdeling tussen hogere en lagere overheden vallen.
  In een eerste reactie noemt Rick van der Ploeg de plannen van Melkert "een interessante bijdrage aan de discussie". Rick was niet betrokken bij de formulering van deze toespraak, maar volgens hem leefde binnen de PvdA-fractie al enige maanden het verlangen om "de regionale factor te benadrukken". Eind januari stuurt Van der Ploeg een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij "een aantal varianten agendeert" voor een nieuw stelsel van kunstsubsidiëring. In februari volgt een advies van de Raad voor Cultuur, in maart komt Van der Ploeg met een definitieve notitie. Winnie Sorgdrager, voorzitter van de Raad voor Cultuur, wil nog niet inhoudelijk reageren op de voorstellen van Melkert. "Er zullen nog andere voorstellen volgen, die we allemaal rustig gaan bekijken. Zelf zijn we ook bezig met een evaluatie." (VNG & NRC, 8/1/01)

 • Onder de titel 'Rickie, geef me nog een likkie' heeft Orkater een carnavalskraker opgenomen. Met het lied hopen ze meer subsidie los te peuteren bij Rick van der Ploeg. Peter Blok en Annet Malherbe zijn voor de gelegenheid in de huid gekropen van het duo Cor Kater en zijn Corrie. Orkater is in onderhandeling met verschillende platenmaatschappijen voor het uitbrengen van het lied op CD. Alle Tweede Kamerleden zijn sowieso voorzien van een exemplaar voordat zij op 13 november de Cultuurnota van Van der Ploeg bespreken. Er is ook een clip gemaakt die aan verschillende muziekzenders is aangeboden.
  Orkater had een subsidieaanvraag van 3 miljoen ingediend, maar kreeg niets. Van der Ploeg heeft de toneelgroep toch 1 miljoen toegezegd, die vervolgens verhoogd werd tot 1,9 miljoen. Orkater is niet tevreden en vreest bovendien voor de commercialisering van de kunstenwereld. "We zijn nu even commercieel met deze nummer één. Als dit de kunst is die jij wilt, dan zijn we heel ver heen", aldus Cor en Corrie. (ANP, 31/10/00)

 • Muziek- en theatergezelschappen moeten meer hun best doen om hun publiek te bereiken, aldus de staatssecretaris Rick van der Ploeg. Reclame is voor de meeste gezelschappen de sluitpost op de begroting en daar moet verandering in komen; om de prikkel te vergroten moet er ook meer subsidie voor publiciteit en programmering zijn. (AD, 30/9/00)


 • Van drie kanten krijgt Rick van der Ploeg om zijn oren. In zijn State of de Union ter gelegenheid van de opening van Het Theaterfestival hekelt econoom Arie van der Zwan het beleid van de staatssecretaris. Hij noemt de opdracht aan de kunst om nieuwe publieksgroepen te werven "een klassieke misrekening". Daarnaast stelt hij dat het erg meevalt met Van der Ploeg's stelling dat lager opgeleiden, jongeren en allochtonen te weinig deelnemen aan het culturele leven.
  Ook Festival directeur Arthur Sonnen heeft kritiek. Volgens hem heeft Van der Ploeg ervoor gezorgd dat het marktdenken zich definitief heeft kunnen nestelen in de wereld van de kunst. "Wie van kunst cultuur maakt en van cultuur economie, maakt uiteindelijk van kunst fastfood"
  Tegelijkertijd stelde Winne Sorgdrager tijdens de opening van het academisch jaar in Groningen dat het politieke debat op dit moment meer gaat "over de omvang van (...) de subsidies dan over de principiële kanten van het kunst- en cultuurbeleid." De voorzitter van de Raad voor Cultuur pleit ervoor om kunst boven iedere marktdiscussie te verheffen. Ook ziet ze weinig heil in de welzijnsbenadering van de jaren zestig en zeventig. (Volkskrant, AD, Metro & VNG, 1/9/00)

 • Staatssecretaris Van der Ploeg is van Cultuur is bereid water bij de wijn te doen met betrekking tot het Theater van het Oosten/De Federatie. Het nieuwe gezelschap zou het ondanks een voorzichtig positief advies van de Raad voor Cultuur over het artistieke beleid vanaf 2001 met ruim een miljoen minder moeten doen. De bewindsman lijkt bereid dat besluit grotendeels terug te draaien. Dit gebeurde nadat de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincies Overijssel en Gelderland dreigden weg te lopen uit het convenantenoverleg. De gemeente Arnhem voelde er weinig voor om met Van der Ploeg te praten over de subsidiëring van de verschillende kunstinstellingen als er geen enkele onderhandelingsmarge is.
  Deze taktiek heeft zijn vruchten afgeworpen: de toekomst van een theaterwerkplaats in Gelderland (nu InDependance) en het jeugdtheater in die provincie (nu Teneeter) lijkt gegarandeerd, al zal er wel sprake moeten zijn van een andere artistieke invulling en een bescheidener subsidie. Een nieuwe theaterwerkplaats zal nauwer dan InDependance moeten samenwerken met de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en gezelschappen uit de regio (Arnhemse Courant & Gelderlander, 29/8/00)

 • De Raad voor Cultuur heeft zich gebogen over de beleidsplannen voor de voortgezette opleidingen in het kunstvakonderwijs. Staatssecretaris Rick van der Ploeg had de raad hierom gevraagd. En nu wil de raad dat de staatssecretaris zijn bezuinigingen op het kunstvakonderwijs terugdraait. Er is op dit moment reeds 15 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd. Van der Ploeg heeft besloten een geplande 10 miljoen af te blazen. De raad vindt dit echter niet genoeg om de financiële problemen bij de voortgezette opleidingen op te lossen. Verder wil de raad een nieuwe voortgezette opleiding choreografie in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. De raad adviseert ook meer studieplaatsen voor toegepaste kunst en minder studieplaatsen voor autonome, beeldende kunst. (Volkskrant, 8/7/00)

 • Het ministerie van Financiën incasseert de ene meevaller na de andere, maar voor kunst en cultuur is slechts 40 miljoen gulden extra beschikbaar. En dat terwijl uit de voorjaarsnota 2000 blijkt dat er 5,6 miljard extra te besteden is. Die 40 miljoen voor cultuur gaat overigens naar het Nationaal Restauratiefonds voor de restauratie van enkele grote monumenten. De Federatie van Kunstenaarsverenigingen en FNV Kiem zijn "bijzonder teleurgesteld" over het gebrek aan geld, omdat de Raad voor Cultuur al in januari om extra ruimte op de begroting heeft gevraagd. De Federatie en de vakbond verwijten Rick van der Ploeg dat hij het initiatief van de Raad "volstrekt onvoldoende heeft opgepakt". (NRC, 10/5/00)

 • De Appel leeft zich uit in hun nieuwste reclamecampagne: in de kranten staan korte briefjes aan bekende personen ("Beste Rick van der Ploeg. Daar vraag je wat: je richten op jongeren...") die vervolgens uitgenodigd worden voor de nieuwste Appel-voorstelling. Klinkt als een geniaal idee van een enorm duur reclamebureau, maar nee, dat kan De Appel niet betalen. Artistiek leider Aus Greidanus: "Je identiteit kan je het best zelf bepalen. Het is gewoon hier binnen het gezelschap verzonnen". In het briefje aan Rick van der Ploeg heeft de groep zo vlak voor de verdeling van de subsidies niet willen sarren. Men heeft alleen de vraag willen stellen op wie je je als gezelschap nu moet richten. Nu zijn dat jongeren en allochtonen, "bij het kunstenplan 2004 worden dat misschien wel weer de ouderen". De voorlichter van Rick: "Een uitnodiging per brief met postzegel was goedkoper geweest". (Volkskrant, 6/4/00)

 • Rick van der Ploeg maakt zich geen zorgen over de onpartijdigheid in de Raad voor Cultuur. Belangrijk is dat de Raad deskundig oordeelt en dat kan alleen door professionals die zelf in de culturele sector werken. "Deskundigheid houdt dus in veel gevallen ook een vorm van betrokkenheid in", aldus de staatssecretaris in zijn antwoord op kamervragen van D66. Reden voor zijn zorgeloosheid vindt Rick ondermeer in het reglement van orde van de raad, dat stelt dat betrokkenen de vergadering verlaten op het moment dat hun instelling beoordeeld wordt. Daarnaast worden de leden in het openbaar geworven en blijft een botsing van belangen dus "niet verborgen". Binnenkort wordt een lijst met de namen van leden met een dubbelrol naar de kamer gestuurd. (Volkskrant, 6/4/00)

 • Staatssecretaris Van der Ploeg heeft een 'Actieplan Cultuurbereik' opgesteld. Het plan komt erop neer dat de provincies en de dertig grootste gemeenten betrokken raken bij het cultuurbeleid om een "ander aanbod voor een breder publiek" te bewerkstelligen. Dit moet gebeuren door samenwerkingsverbanden tussen culturele instellingen. De plannen moeten door de gemeenten en provincies worden aangedragen, maar worden direct door het rijk gefinancierd. Er is geen extra geld gemoeid met het Actieplan, het wordt gefinancierd uit bestaande middelen. Voor 15 april moeten gemeenten en provincies laten weten of ze willen meedoen. (NRC, 16/3/00)


 • Rick van der Ploeg vindt het initiatief van Guilly Koster om bij de voorstelling 'Atom Tattoo' alleen allochtonen toe te laten 'ludiek'. Zijn reactie: "Dit plan is niet iets dat ik zelf zou bedenken." Maar: "Ik ben benieuwd naar de uitkomst van vanavond. Misschien is het voor veel mensen net zo als met Guinness: pas na twee drie keer drinken ga je het waarderen.". Kaartjes voor het Kosteravondje kosten vijf gulden, dertig gulden onder de gangbare prijs. Van der Ploeg heeft een financiële bijdrage aan de Dogtroep toegezegd en het Fonds voor de Podiumkunsten heeft zich garant gesteld voor eventuele tekorten. (Volkskrant & Parool, 1/2/00)

  meer over: Dogtroep


 • Staatssecretaris Rick van der Ploeg heeft 734 aanvragen voor structurele subsidie in het komende Kunstenplan ontvangen. Een record volgens het ministerie. Voor de huidige kunstenplanperiode waren er 473 aanvragen. Samen verzoeken de aanvragers om iets minder dan één miljard gulden; bijna het dubbele van het beschikbare bedrag. Van de huidige 734 aanvragen zijn er 450 afkomstig van instellingen en gezelschappen die nog niet door het Rijk worden ondersteund. Deze 'nieuwe' instellingen vragen samen ongeveer 275 miljoen, 30% van het totaal aangevraagde bedrag. Deze nog niet gesubsidieerde instellingen vragen dus veel minder subsidie aan (gemiddeld 0,6 miljoen) dan reeds gesubsidieerde instellingen (gemiddeld 2,6 miljoen). (Spits & NRC, 19/1/00)
  zie ook: Vera Liefhebber


 • Theu Boermans en Rick van der Ploeg kunnen niet vaak betrapt worden op het hebben van dezelfde mening, maar over één ding zijn ze het eens: het toneel mist maatschappelijke relevantie. Volgens Boermans heeft dat echter niet te maken met het aantal en het soort bezoekers, zoals de staatssecretaris denkt, maar met "het thema en de uitspraak" van een toneelstuk en met "de werking daarvan op de samenleving." Boermans zei dit in de Marga Klompé-lezing die hij in het Theaterinstituut hield voor de presentatie van Het Theaterjaarboek 1998/'99. De artistiek leider van De Trust wijt dit gebrek aan maatschappelijke relevantie aan het gebrek aan oorspronkelijk repertoire en het ontbreken van een vakkundige traditie. De "autonome kunstenaars" uit de jaren zeventig en tachtig verergerden de zaak door zich af te zetten tegen de "toegepaste kunstenaars" die toneel zien als de uitvoering van een toneeltekst. Volgens Boermans moet de sector snel solidair worden, om te voorkomen dat het toneel door de overheid "wordt uitgeleverd aan de principes van de markt. (NRC, 16/11/99)

  meer over: Theu Boermans


 • Van der Ploeg krijgt zijn nota onbeschadigd door de Tweede Kamer. Ondanks grote bezwaren die er aanvankelijk tegen de voorstellen waren, nam een meerderheid genoegen met de toezegging dat kwaliteit in de kunst het belangrijkste criterium blijft. De toon van het betoog van de staatssecretaris was wel veel milder dan in zijn Nota 'Cultuur als confrontatie'. Hij gaf in zijn betoog aan dat er ondanks strakkere richtlijnen voor publieksaantallen en het binnenhalen van jongeren en allochtonen, ruimte blijft voor culturele instellingen en kunstenaars die een kwalitatief hoogstaand aanbod hebben, maar daarmee niet meer publiek trekken. Zij zullen niet op hun subsidie worden gekort, beloofde hij. "Daarmee is hij de Kamer ver tegemoet gekomen", aldus VVD-woordvoerder Nicolai. De overige grote partijen (PvdA, D66, CDA) sloten zich hierbij aan. (Volkskrant, 5/11/99)

  meer over: Tweede Kamer


 • De plannen van Van der Ploeg richten zich te eenzijdig op het publieksbereik van kunst. Hiermee voert de staatssecretaris een verkapte bezuiniging van 25 miljoen door voor de makers. Belangengroepen voor kunstenaars schrijven dit aan de Tweede Kamer aan de vooravond van het debat over het kunstbeleid. "Van der Ploeg vormt een bedreiging voor de kunstsector", zegt Jack Verduyn Lunel, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. Niet iedereen is echter zo negatief. Henk Scholten, ex-directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten en directeur van de Staddsschouwburg Utrecht, vindt de plannen daadkrachtig. Van der Ploeg voert eindelijk uit wat zijn voorgangers Aad Nuis en Hedy d'Ancona in theorie beleden. Toneelschrijver Oscar van Woensel keert zich tegen de staatssecretaris: "Hij verafschuwt alles wat naar elite ruikt. Echt een PvdA-staatsman". (Volkskrant, 3/11/99)

 • Staatssecretaris Van der Ploeg wil in sommige gevallen culturele 'functies' gaan subsidiëren in plaats van instellingen. Dit staat in de nota 'Cultureel Ondernemerschap' die maandag 25 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd. Van der Ploeg maakt een onderscheid tussen vier hoofdtypen cultureel ondernemers: kunstenaars, producenten, opdrachtgevers en programmeurs. Voor iedere groep moet een eigen beleid ontwikkeld worden. Zo wil Van der Ploeg de huidige scheiding tussen gesubsidieerd en ongesubsidieerd overbruggen. Ook moeten particuliere opdrachtgevers meer kansen krijgen, net als intensieve sponsoring. Hiervoor moeten nieuwe financieringsvormen komen zoals projectfinanciering, ontwikkelingsbudgetten en een participatiemaatschappij die risicodragend vermogen zou kunnen verstrekken aan cultuurproducties die waarschijnlijk zullen renderen. (Volkskrant & AD, 26/10/99)

  meer over: sponsoring


 • "Wij kunnen veel leren over Cultureel Ondernemerschap" stelt Van der Poeg na zijn werkbezoek in New York. Een aantal Amerikaanse ideeën zou hij dan ook graag in Nederland uitproberen. Bijvoorbeeld dat jongeren via school gratis kaartjes krijgen en ook eens hun ouders mee kunnen nemen. Ook het wervend gebruik van Internet geniet de aandacht van de staatssecretaris. "Daarmee loopt Nederland achter." (Volkskrant, 22/10/99)

  meer over: Broadway


 • Rick krabbelt nog meer terug: kunstinstellingen zullen niet na vier jaar worden getoetst op hun inspanningen een diverser publiek aan te trekken. De drie-procentsnorm, die eerst als strafkorting en later als gewone subsidievoorwaarde zou gaan gelden, verdwijnt uit het komende kunstenplan. Enkel de 'stimuleringsregel' van twee procent extra subsidie blijft van kracht, als kunstinstellingen zich extra inspannen voor doelgroepen. Dit is geheel vrijwillig en er wordt niets ingehouden als zij er geen moeite voor doen, benadrukte de staatssecretaris. Rick van der Ploeg veranderde zijn plannen na een motie van D66, VVD en CDA, waarin deze partijen hem vroegen de plannen in te trekken. De instellingen blijven wel verplicht in hun beleidsplannen aan te geven hoe zij nieuwe gezichten in hun publiek denken te krijgen. (Parool, 7/10/99)

 • Rick krabbelt terug: gezelschappen zullen geen strafkorting krijgen als zij niet drie procent van hun subsidie reserveren voor het aantrekken van jongeren en allochtonen. Staatssecretaris Rick van der Ploeg heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Van der Ploeg wil de drieprocentsnorm bij de gewone subsidievoorwaarden scharen, zodat kunstinstellingen pas na vier jaar worden getoetst op hun inspanningen een ander publiek te trekken. Ook kunnen instellingen dispensatie aanvragen voor de regeling, indien er goede redenen zijn om zich te onttrekken aan de 'doelgroepactiviteiten'. Tenslotte stelt Van der Ploeg een 'stimuleringsregel' van twee procent extra subsidie voor, als instellingen zich extra willen inspannen voor doelgroepen. De staatssecretaris benadrukt in zijn brief dat hij de instellingen wil afrekenen op hun inspanningen om een ander publiek aan te trekken, niet op de resultaten die ze boeken. (Parool, 23/9/99)

 • VVD, D66 en CDA hebben besloten een motie in te dienen tegen de 'Van der Ploeg-norm'. De partijen zijn tegen het plan van de staatssecretaris om culturele instellingen die niet drie procent van hun subsidie besteden aan activiteiten voor 'nieuwe groepen' (met name jongeren en allochtonen) een strafkorting van drie procent op hun subsidie op te leggen. Het debat over de kwestie in de Tweede Kamer was nogal absurd; de kamerleden interumpeerden elkaar zo vaak, dat de staatssecretaris zijn betoog moest afronden, zonder alle vragen te hebben beantwoord. Van der Ploeg vindt het raar dat de Kamer nu al wil stemmen over deze maatregel, terwijl het debat nog niet is afgerond. Hij beloofde de kamer binnen enkele maanden een gedetailleerde uitwerking van de drie-procentsregeling te sturen. De staatssecretaris gaf aan waarom hij heeft gekozen voor een strafkorting in plaats van stimuleringsmaatregelen: "Als de culturele diversiteit louter met extra subsidies gestimuleerd wordt, zullen de bestaande instellingen doorgaan op de huidige voet, terwijl nieuwe instellingen zich zullen opwerpen voor de nieuwe fondsen. Dan zou ik terecht het verwijt krijgen bezig te zijn met welzijnswerk. Ik wil juist de bestaande instellingen, de beste van Europa, erbij betrekken".
  Overigens zet de Raad voor Cultuur vraagtekens bij de termen "maatschappelijk bereik" en "subsidie per bezoek", die door staatssecretaris Rick van der Ploeg zijn voorgesteld in zijn uitgangspuntenbrief. De Raad betwijfeld of het hanteerbare toetsstenen zijn voor subsidieaanvragen en vraagt om overleg. (NRC & Volkskrant, 1/7/99)

 • De jubilerende barbier Pasquale Capone (50 jaar in het vak) in Het Parool: "Van der Ploeg, hij kent mij wel. Ik heb hem bij een debat in de Balie eens aangesproken, maar hij was een beetje nerveus. Hij is in feite een mooi persoon, maar hij laat zich die haren knutselen door een goedkope kapper. Hij moet eens naar een goede barbier gaan. Zich eens laten verzorgen zoals het hoort. Want hij wordt er goed voor betaald door de burgers." (Parool, 19/6/99)


 • Iedereen was er op de 80e verjaardag van Ton Lutz: Gerardjan Rijnders, Judith Herzberg, Sacha Bulthuis, John Lanting, Mary Dresselhuys, Hans Croiset, John Kraaijkamp sr. & jr., Nettie Blanken, Annemarie Oster, etcetera, etcetera. En wie er niet was had een brief, telegram of fax gestuurd, zoals Ellen Vogel, Peter Oosthoek, burgemeester Patijn en Rick van der Ploeg. De Maestro zelf was kort in zijn dankwoord: "Heerlijk dat jullie bestaan!" (Volkskrant, 18/6/99)


 • Een door Rick van der Ploeg ingestelde adviesgroep stelt dat de culturele educatie te versnipperd is. De 240 creativiteitscentra, muziekscholen en stichtingen voor kunstzinnige vorming moeten opgaan in een structuur van hoogstens 40 regionale instituten. Boven deze instituten moet een landelijke koepel komen die zich bezighoud met belangenbehartiging, scholing, informatieuitwisseling en kwaliteitswaarborging. Van der Ploeg zal nog deze zomer reageren op het advies. Al eerder liet hij weten ervoor te zijn dat de LOKV (de landelijke organisatie voor kunsteducatie) zich opsplitst in een branche-organisatie, een expertisecentrum, een festivalbureau en een onderwijspoot. (Volkskrant, 17/6/99)

  meer over: cultuureducatie


 • Onder de titel 'Cultuur als confrontatie' heeft Staatssecretaris Van der Ploeg zijn uitgangspuntenbrief voor de cultuurnota gepubliceerd. In deze brief somt Van der Ploeg zijn eerder genoemde ideeën nog eens op en werkt hij ze verder uit. Het belangrijkste punt in de brief is dat er, naast kwaliteit, drie nieuwe criteria moeten komen om culturele instellingen te beoordelen. Dit moet leiden tot "een flinke doorstroming" in de gesubsidieerde cultuur. De drie nieuwe criteria zijn:
 • Maatschappelijk bereik. Instellingen moeten minstens drie procent van hun budget besteden aan het bereiken van nieuwe publieksgroepen, met name jongeren en allochtonen. Als ze dat niet doen worden ze drie procent gekort op hun subsidie. Daarnaast wordt de zogenaamde 15-procentsregeling aangescherpt. Instellingen moeten nog steeds 15 procent van hun budget uit eigen inkomsten halen, maar sponsorgelden tellen daarbij niet langer mee.
 • Subsidie per bezoek. Voor iedere kunstvorm is een richtbedrag vastgesteld voor de hoeveelheid geld die de overheid toelegt op de toegangsprijs. Bij theater is dit 90 gulden. Een instelling die per bezoeker anderhalf keer zoveel kost, "heeft een grotere bewijslast om de gevraagde subsidie te motiveren", schrijft de staatssecretaris.
 • Positie in het bestel. Iedere instelling kan aanspraak maken op subsidie, niet alleen op basis van kwaliteit, maar ook omdat ze belooft een bepaalde functie in het bestel te vervullen.
 • Rode draad door de brief van Van der Ploeg is het zoeken naar een "breder en divers" publiek. De staatssecretaris vindt dat de wensen van het publiek in de afgelopen decennia ten onrechte zijn verontachtzaamd. Van der Ploeg wil "het beste populair maken en het populaire beter". Nu al is bekend dat hij daar 131 miljoen voor wil uittrekken. Daar horen de kunstvouchers voor scholieren bij (25 miljoen) en ook 20 miljoen voor de programmeurs van de schouwburgen.
  Al direct is er veel kritiek gekomen op de uitgangspuntennota. Zowel de vakbond FNV-KIEM als de Federatie van Kunstenaarsverenigingen stellen dat de financiële onderbouwing van de staatssecretaris niet deugt. Bovendien kunnen ze niet begrijpen hoe een breder publiek bereikt kan worden zonder dat er concessies worden gedaan aan de kwaliteit. Volgens de FNV en de Federatie wekt de nota de indruk dat alle vernieuwing van de staatssecretaris moet komen. Ze zeggen dat veel van de gewenste ontwikkelingen al gaande zijn.
  Belangrijker is de kritiek uit de politiek zelf. De regeringspartijen VVD en D66 hebben, net als het CDA principiële kritiek op een aantal hoofdpunten van Van der Ploeg. CDA en VVD vinden dat het nieuwe kunstbeleid van bovenaf moet en kan worden opgelegd. Daarnaast vinden de partijen dat de kunstbegroting niet mag worden gebruikt voor welzijnsbeleid, zoals het bewerkstelligen van culturele diversiteit. Wel is er waardering voor het opschudden van de bestaande structuren en het zoeken van de confrontatie en wisselwerking. VVD en D66 willen nog deze maand een kamerdebat met Van der Ploeg. (NRC & Volkskrant, 9/6/99)

 • In het Theater aan de Parade in Den Bosch zijn de belangrijkste toneelprijzen uitgereikt.
 • De Colombina is gewonnen door Sien Eggers voor haar rol in 'De Cocu Magnifique' van Het Toneelhuis. [minirecensie]
 • De Arlecchino is gewonnen door Paul Hoes voor zijn rol in 'Jefta of semitische liefdes' van Het Toneel Speelt.
 • De Hans Snoek Prijs voor de beste jeugdtheatervoorstelling is gewonnen door 'De Tolbrug' van Ybycus.
 • De Theo d'Or is gewonnen door Marieke Heebink voor haar rol in 'Een ideale vrouw' van Toneelgroep Amsterdam. [minirecensie]
 • De Louis d'Or is gewonnen door Lucas van der Eynde voor zijn rol in 'De Cocu Magnifique' van Het Toneelhuis. [minirecensie]
 • De Prosceniumprijs is gewonnen door het Onafhankelijk Toneel voor hun uitvoering van 'De Woudduivel' in de regie van Mirjam Koen. [minirecensie]
 • De Toneel Publieksprijs is gewonnen door zowel 'Wilhelmina; je maintiendrai' als 'Hamlet' van Het Nationale Toneel. [minirecensie 'Wilhelmina'] [minirecensie 'Hamlet']
 • Het geheel werd verder opgeleukt door een Toneelgroep Amsterdam-modeshow, met Hans Kesting als lady-speaker; Stef Bos; een basketbal-opera;fragmenten uit 'De prijs van de liefde' van Henri de Bataille, gespeeld door Theo Mann Bouwmeester gespeeld door Trudy de Jong, Louis Bouwmeester gespeeld door Pierre Bokma, de jonge minnaar gespeeld door Jacob Derwig, en door het dienstmeisje gespeeld door Halina Reijn; een dronken Rick van der Ploeg; en door een ontroerende speech, waarin Marieke Heebink haar prijs opdroeg aan haar moeder. Overigens moeten de beide winnaars van de Publieksprijs het prijzengeld delen. Zowel het Impresariaat Jacques Senf als Het Nationale Toneel krijgen 50.000 gulden. Ook demissionair staatssecretaris Van der Ploeg, die de prijs uitreikte, noemde de uitslag onwaarschijnlijk, "het lijkt de politiek wel". Beide voorstellingen kregen een cijfer van 8,6333. (VNG, 6/6/99)

 • De Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars wil de krachten bundelen tegen het beleid van Rick van der Ploeg. Zijn opvatting over vraag en aanbod in de kunst en zijn nadruk op het commerciële belang zijn levensgevaarlijk voor de vrijheid van de kunstenaar, aldus de vereniging (AD, 29/5/99)


 • In de kunstwereld is zeer negatief gereageerd op de plannen van demissionair staatssecreatris Rick van der Ploeg voor het bereiken van een grotere culturele diversiteit. Verschillende organisaties vinden pleiten voor extra geld voor het bereiken van culturele diversiteit, in plaats van dit geld uit de bestaande budgetten te halen. Van der Ploeg spoort schouwburgen aan de moed te hebben "ook een weinig bekende Marokkaanse voorstelling te programmeren. "Waar zijn die dan? Geef ze maar!" aldus de heer Knopper van de VSCD. "In het bedrijfsleven probeert de overheid al ruim een jaar tevergeefs het aantal allochtone werknemers te verhogen. Maar het lukt niet", zegt J. Jong van de VNT. De Federatie voor Kunstenaarsverenigingen vindt de plannen te gevoelig voor een demissionair kabinet en pleit nogmaals voor de verlenging van de kunstenplanperiode. (AD, 27/5/99)

 • In de nota 'Ruim baan voor culturele diversiteit' stelt demissionair staatssecretaris Rick van der Ploeg veertig tot zestig miljoen gulden beschikbaar voor allochtone kunst. Volgens Van der Ploeg maken migranten als publiek en makers nauwelijks deel uit van de gesubsidieerde kunst. "Cultuurverkenners" en "makelaars" moeten ervoor gaan zorgen dat allochtone talenten een podium en subsidie krijgen. Gesubsidieerde culturele instellingen moeten al het mogelijke doen om een culturele diversiteit te bereiken. Daar zullen ze in de hun toegekende subsidie ook op worden afgerekend. Van der Ploeg wil verder dat meer allochtonen in besturen, raden van toezicht en adviescommissies komen. Vrouwen en mensen van buiten de randstad moeten ook beter worden vertegenwoordigd, vindt Van der Ploeg: "Ik wil geen positieve discriminatie, alsjeblieft niet, dat wringt met de artistieke autonomie. Kunstbeleid is geen welzijnswerk. Kwaliteitsbeoordeling staat voorop. Wel zeg ik dat je, om kwaliteit van minderheden te kunnen beoordelen, misschien van iets andere huize moet komen. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat kunstenaars uit minderheidsgroepen ook zijn vertegenwoordigd in adviesraden en fondsen." Over enkele weken stuurt de demissionaire staatssecretaris zijn "uitgangspuntenbrief" naar de Kamer, waarin hij zijn beleidsvoornemens nader zal toelichten. (Parool & NRC, 26/5/99)

 • De Raad voor Cultuur komt nog meer onder vuur te liggen nu zelfs staatssecretaris Van der Ploeg zijn adviesorgaan de les leest. Naar aanleiding van het laatste advies van de Raad over het Dutch Jazz Orchestra (DJO), dat opnieuw negatief uitviel, stelt Van der Ploeg vijf vragen aan de Raad omtrent haar besluitvorming. Een van de punten die de staatssecretaris aan de orde stelt is de expertise van de leden van de commissie muziek om het DJO te beoordelen. Zowel de rechter als Van der Ploeg hadden hierom gevraagd, maar de Raad weigerde opheldering te verschaffen. "Dodelijk", noemt Walter van de Leur van het DJO de brief: "Het lijkt de omgekeerde wereld wel. In plaats van dat de Raad de staatssecretaris adviseert, adviseert hij de Raad. "De Raad zelf beschouwt de vragen van Van der Ploeg niet als pijnlijk: "Wij zien het slechts als een aanvulling op het oorspronkelijke advies", aldus een woordvoerster. (AD, 21/5/99)

 • Na de Nacht van Wiegel zitten verschillende bewindslieden uit het inmiddels gevallen kabinet van het mooie weer te genieten op een terrasje in Den Haag. Rick betaalt de bon met een honderdje, maar blijft lachen... (Volkskrant & VNG, 20/5/99)


 • Het aantal studenten in het kunstvakonderwijs is sinds 1990 met 25 procent gedaald. In de rest van het HBO-onderwijs zijn de studentenaantallen juist gestegen. Omdat het budget voor het gehele HBO gelijk blijft, leidt deze toename tot een verlaging voor het budget per student. En daar heeft het kunstvakonderwijs extra onder te lijden. Dit is te lezen in het rapport 'Beroep Kunstenaar' dat op 10 mei aan staatssecretaris Van der Ploeg is overhandigd. Het al eerder geopperde idee om de kunstopleidingen te clusteren, wordt in dit rapport uitgewerkt. Veranderingen in het kunstvakonderwijs zouden volgens het rapport in het studiejaar 2004/2005 ingevoerd kunnen worden. Van der Ploeg zal voor eind juni zijn voorstellen naar aanleiding van dit rapport aan de Tweede Kamer sturen. (AD, 11/5/99)

 • Tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van de VNT, waarop Rick van der Ploeg veel kritiek uitte op Het Pamflet, kreeg de staatssecretaris stevige kritiek. Zijn partijgenoot Felix Rottenberg waarschuwde hem niet in de valkuil van zijn ambtenaren te tuinen: "Flikker dat hele departement eruit!", aldus de voorzitter van de pamfletcommissie. Mede-ondertekenaar Ger Thijs was ook al niet positief: "Ik had graag een visionaire staatssecretaris gehad. Iemand met een droom." (Theatermaker, 10/5/99)

 • De initiatiefgroep Tussen Schip en Wal heeft een pamflet aangeboden aan Rick van der Ploeg. De meer dan tweehonderd ondertekenaars pleiten voor een Stimuleringsfonds voor Culturele Diversiteit; zeven procent van de cultuurbegroting (dat is zo'n 50 miljoen gulden) moet worden besteed aan niet-Nederlandse kunst. "Het wordt hoog tijd dat we naast de Haagse hopjes plaats inruimen voor Marokkaanse koekjes en dropveters uit IJsland" aldus een van de ondertekenaars. Op dit moment voert de overheid op multi-cultureel gebied een incidentenbeleid. Rick van der Ploeg beschouwt het pamflet als een steuntje in de rug. Zijn nota over culturele diversiteit zal over enkele weken verschijnen, maar hij beloofde nu al een 'substantieel budget'. Van der Ploeg wil echter de grote steden meer betrekken bij de plannen en bij de versterking van het budget. Bestaande fondsen en instellingen mogen een nieuw stimuleringsfonds niet gebruiken als "excuus-Truus" om zelf niets meer aan hun eigen beleid op het gebied van de culturele diversiteit te doen. (Volkskrant & AD, 26/4/99)

  meer over: subsidies


 • Staatssecretaris Rick van der Ploeg ziet niets in de plannen van de commissie 'Toekomst van het Toneelbestel'. Van der Ploeg maakte dit duidelijk tijdens een toespraak bij het veertigjarig bestaan van de Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen (VNT). De commissie, die in het leven is geroepen door de VNT, bepleit ondermeer de vorming twee grote nationale ensembles en het instellen van een curatorium die de subsidies over de stadsgezelschappen moet gaan verdelen. De staatssecretaris vindt eerder dat podia en programmeurs meer armslag moeten krijgen, omdat zij een goede antenne zouden hebben voor de smaak van het publiek. De voorgestelde nieuwe kwaliteitsgezelschappen kunnen volgens Van der Ploeg al snel een monopoliepositie krijgen. De vorming van een groot reisgezelschap zou stadsgezelschappen in de weg gaan zitten: "Ik ben een voorstander van de wortel in plaats van de stok. Liever reisdrang dan reisdwang." (Parool, 22/4/99)

  meer over: subsidies


 • Een half jaar nadat staatssecretaris Rick van der Ploeg sprak over een overheid die met culturele ondernemers danst, distantieert de Raad voor Cultuur zich van dit beeld. "Van der Ploeg beschouwt economisering als doelstelling voor het kunstbeleid. Daarvan nemen wij nadrukkelijk afstand," aldus raadsvoorzitter Jan Jessurun. Het raadslid Lieuwe Visser verwoordt het krachtiger: "Cultureel ondernemerschap, verschrikkelijk. De term alleen al deugt niet." De Raad voor Cultuur heeft een 'vooradvies' voor de Cultuurnota 2001-2004 geschreven. In juli zal Van der Ploeg namelijk de uitgangspunten voor deze nota presenteren. Het centrale thema van het vooradvies, het streven naar meer culturele diversiteit, is terug te vinden in de titel van het rapport: 'Cultuur voor culturen'. Ook wordt geadviseerd het subsidiestelsel flexibeler te maken. Net als van der Ploeg erkent de Raad dat het huidige vierjarige subsidiestelsel een statisch kunstbestel in de hand werkt. De Raad wil een voorzichtig begin maken met een 'functiebenadering', het afstemmen van beleid op de functie die een bepaalde kunstvorm vervult, in plaats van het subsidiëren van kunstinstellingen. Dit om te voorkomen dat er met subsidiegelden "tien maal hetzelfde wordt gedaan." Jan Jessurun: "Als je in één sector overaanbod hebt, allemaal van hoge kwaliteit, is dat mooi. Maar het kan toch betekenen dat je geld verschuift naar iets anders, waar de kwaliteit een tandje minder is, omwille van de variatie in het aanbod." (Parool, 20/4/99)

 • Zowel de Stichting CJP als de organisatie van het Theaterfestival ontkennen dat de beslissing om de Grote Theaterfestivalprijs ter waarde van 50.000 gulden uit te laten reiken door CJP-houders een reactie is op het beleid van staatssecretaris Van der Ploeg om meer jongeren naar het theater te trekken. "Integendeel", zegt Theaterfestival-directeur Arthur Sonnen, "Rick van der Ploeg heeft onze beleidsnota's goed gelezen en heeft zijn beleid gevormd naar onze ideeën. Ook op het gebied van internationalisering en van allochtone theatermakers waren wij de politiek voor." (Theatermaker, 7/4/99)

 • In een eerste reactie op de plannen die staatssecretaris Van der Ploeg tijdens een bijeenkomst op het TIN lanceerde, noemen verschillende theatermakers hem nog steeds "te vaag". Gerrit Korthals Altes, zakelijk leider van TGA: "Iedereen wil dat er meer publiek komt. Dat is zo'n open deur." Ivo van Hove van Het Zuidelijk Toneel: "Het is vooral oude wijn in nieuwe zakken." Geert ter Steeg, de kersverse zakelijk leider van het Ro Theater: "Ik vind zijn analyse van de vergrijzing veel te generalistisch. Sommige voorstellingen zijn meer geschikt voor ouderen en andere meer voor jongeren." Overigens wordt Van der Ploeg geprezen voor het aanzwengelen van de discussie. (NRC, 17/3/99)

 • Tijdens een discussiebijeenkomst op het Theater Instituut Nederland heeft Rick van der Ploeg voor het eerst concreet aangegeven wat zijn plannen zijn met de podiumkunsten in het nieuwe Kunstenplan 2001-2004. De belangrijkste punten zijn: meer nieuwe groepen in het Kunstenplan. Gearriveerde groepen worden streng beoordeeld voordat hun subsidie wordt verlengd. De rol van het publiek moet groter en zaalbezetting wordt zwaarder meegeteld bij subsidietoekenning. De gemiddelde zaalbezetting in de vlakke vloer theaters moet van 55 naar 70 procent. Grotere gezelschappen moeten meer publiek trekken in de grote zaal, terwijl experimenteel, "onderzoekend en daardoor vaak kwetsbaar" theater een aparte status moet krijgen, met als voorwaarde dat de subsidie niet langer dan twee of vier jaar verkregen wordt. Van der Ploeg vindt dat er nu te veel wordt geproduceerd. Er moet beter worden gekeken naar wat het publiek wil en succesvolle produkties moeten langer kunnen doorspelen. Tenslotte wil de staatssecretaris een premie uitreiken aan toneelgroepen die erin slagen jongeren en minderheden te bereiken. Kortom: "De lat moet aanmerkelijk hoger." (Volkskrant, 16/3/99)

  meer over: publiek, subsidies


 • Bij de behandeling van de cultuurbegroting in de Eerste Kamer stelden de fracties van CDA en PvdA dat staatssecrecretaris Van der Ploeg zich schuldig dreigt te maken aan leeftijdsdisciminatie in zijn pleidooi voor verjonging van het kunstpubliek en van de culturele fondsen en raden. De senatoren hebben zich gestoord aan het negatieve beeld van "zalen vol grijze hoofden" in toespraken en interviews van Van der Ploeg. CDA-kamerlid Luimstra noemde ouderen juist "een bonus voor de kunst", omdat juist zij beschikken over het geld en de tijd om aan cultuur te doen. Van der Ploeg reageerde gisteren nogal laconiek op de kritiek. (Trouw, 10/3/99)


 • Rick van der Ploeg buigt zich opnieuw over zijn Ontwerpregeling aanvullende eisen kunstvakonderwijs. Hij doet dit onder andere naar aanleiding van de brandbrief die de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht op 10 december aan de staatssecretaris stuurde. In de ontwerpregeling zijn de eisen van toelating tot het onderwijs opgenomen en de HKU vindt dat een slecht idee. "Als je wettelijke regels opstelt voor toelating, kan elke afgewezen student naar de rechter stappen om zijn gelijk te halen", aldus Bert Groenemeijer, voorzitter van het college van bestuur van de HKU. Daarnaast keert de HKU zich fel tegen het introduceren van een lotingsysteem bij de toelating. De staatssecretaris wacht nu het definitieve rapport van de onderzoekscommissie en men verwacht dat hij halverwege februari een definitieve beslissing neemt. (Theatermaker, 9/2/99)

 • Het nieuwe gebouw van het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie in Lelystad wordt geopend met een performance door locatietheatergroep Warner & Consorten. In het gebouw is een permanene tentoonstelling van oude scheepswrakken en hun lading. Vanaf mei kan het publiek er terecht. De officiële opening wordt verricht door Rick van der Ploeg. (Parool, 29/1/99)

  meer over: museum


 • De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht stapt naar de rechter als Rick van der Ploeg blijft vasthouden aan zijn eis dat nieuwe studenten voortaan door loting moeten worden aangewezen. De kunstacademie wil kandidaten blijven uitkiezen op basis van geschiktheid en talent. (AD, 19/12/98)


 • Rick van der Ploeg wil meer geld vrijmaken voor de schouwburg- en kunsthal-directeuren. In deze categorie "bevinden zich vaak de culturele ondernemers par excellence". Programmeurs zijn "zeer gedreven om een breed publiek te trekken" en op deze manier worden de kunstenaars aangespoord "hun artistieke ambities te verbinden met de mogelijkheden die de markt biedt". (AD, 15/12/98)


 • Bij de behandeling van de cultuurbegroting in de Tweede Kamer is het proefballonnetje van Rick van der Ploeg om intendanten in te stellen die een gedeelte van de subsidiegelden mogen verdelen slecht gevallen. VVD, D66 en GroenLinks vinden dat dit de helderheid van de toekenning niet ten goede komt. De Kamer ziet een intendant meer als moderator of snuffelaar, die kan kijken welke waardevolle kunst buiten de disciplines en subsidies valt. Zo'n soort intendant zou zeer waardevol kunnen zijn op het gebied van de cultuur van nieuwe en allochtone bevolkingsgroepen. Overigens kreeg Van der Ploeg veel lof voor zijn pogingen het politieke debat over cultuur nieuw leven in te blazen. Wel was PvdA-Kamerlid Belifante kritisch over zijn beleid van jong en nieuw: "Het mag niet ten koste gaan van oudere kunstenaars." (Volkskrant& Trouw, 1/12/98)


 • In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Rick van der Ploeg dat hij de 25 miljoen gulden extra wil gebruiken om "de vergrijzing" in de culturele sector aan te pakken. Dit wil hij onder andere doen door veel geld te geven aan jonge kunstenaars, nieuwe media en educatie. Daarnaast zoekt hij verjonging in zijn adviesorganen, zoals de Raad voor Cultuur. "Op ieder deelgebied krijg je nu het oordeel van mensen die al twintig, dertig jaar meelopen. Ik zou willen dat er ook eens wat jongeren of mensen uit de hoek van de minderheden in zouden komen, zodat je de verstening van zo'n raad doorbreekt", aldus de staatssecretaris. Hij oppert het idee van enkele intendanten, "jonge, eigentijdse mensen met visie", die een gedeelte van het budget naar eigen inzicht kunnen verdelen. Hij noemt als voorbeelden voor deze functie Ivo van Hove en Emile Fallaux. (Parool, 5/11/98)

 • Rick van der Ploeg heeft beloofd dat de Raad voor Cultuur een helder en overzichtelijk systeem gaat hanteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Hij zei dit naar aanleiding van vragen van D66 Tweede Kamerlid Dittrich. "De kunstwereld heeft recht op een zo transparant mogelijk beoordelingssysteem", aldus de staatssecretaris. De Raad voor Cultuur raakte in opspraak toen de rechter het Ministerie van OC&W veroordeelde tot het betalen van 500.000 gulden liquidatiekosten aan Djazzex, dat na een volgens de rechter onterechte beslissing geen subsidie meer kreeg. (Volkskrant & AD, 23/9/98)

 • In een ingezonden brief hekelt schrijver Herman Stevens de ideeën van Rick van der Ploeg. Hij stelt dat cultureel ondernemerschap al 15 jaar gemeengoed is en dat zijn hang naar verjonging van het publiek onzinnig, omdat de statistiek laat zien dat de instapleeftijd al tijden zo rond de dertig ligt. Dus geen mosselen met een sausje, zoals Ivo van Hove tijdens het Holland Festival orakelde. "Het publiek wil the genuine article. Geen sandwichformules van in de artistieke sector verdwaalde vormingswerkers. (...) De jaren zeventig komen nooit meer terug. (Parool, 19/9/98)

  meer over: Ivo van Hove


 • De Federatie van Kunstenaarsverenigingen noemt de belofte van extra geld voor kunst en cultuur in het regeerakkoord een wassen neus. In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting is er geen sprake van extra budget voor de verschillende kunstenaars. Bovendien verwijt de Federatie de nieuwe staatssecretaris Rick van der Ploeg ervan er "populistische hapsnap-opvattingen" op na te houden. (Parool, 15/9/98)

  meer over: Bijlmer, subsidies


 • De kersverse staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg heeft met met de traditionele State of the Union het Theaterfestival geopend. In zijn met frivole metaforen gelardeerde toespraak bepleit hij een met verschillende partners dansende overheid, die enerzijds de kunstenaars te vriend houdt, maar toch ook contacten onderhoudt met de markt. Daarnaast vraagt hij van de kunstenaars een "bedrijfsmatige professionaliteit" en een "duidelijke oriëntatie op succes". Hij bedeelt de (nieuwe) media een belangrijke taak toe in het bereiken van een groter publiek voor cultuur. (Parool, 4/9/98)

 • De nieuwe Staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg wil dat scholieren gratis theater, musea en concerten kunnen bezoeken. Elke leerling moet kunstvouchers krijgen, die naar believen besteed kunnen worden. Hoeveel geld Van der Ploeg hiervoor wil uittrekken is nog niet bekend. Vanaf komend studiejaar krijgen leerlingen uit de bovenbouw van HAVO en VWO het nieuwe vak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Leerlingen moeten verplicht een aantal keer naar theater en museum en daarover een logboek bijhouden, het zogenaamde examendossier. Scholen vrezen dat dit al een zeer dure aangelegenheid zal worden. (Volkskrant, 31/8/98)

  meer over: CKV


 • De benoeming van Rick van der Ploeg tot Staatssecretaris van Cultuur en Media heeft de kunstwereld verrast. Van der Ploeg was de financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid, na studies wis- en natuurkunde en economie in Groot Britannië. Geert Dales, de directeur van het Fonds Beeldende Kunst, weet niet of een cultureel profiel garant staat voor een succesvolle bewindstermijn. "Ik verheug me op iemand die onbevangen tegen de culturele sector aankijkt", aldus Dales. Van der Ploeg had overigens al een bijbaan in de theaterwereld: hij was bestuurslid van theatergroep Mug met de Gouden Tand. Die functie zal hij moeten opgeven en dat vindt Mug-acteur Marcel Musters jammer: "Hij houdt van theater, kon er goed met je over praten en had goede tips als het erom ging hoe we subsidie moesten krijgen." (Volkskrant, 31/7/98)

  meer over: Marcel Musters


praat mee

schrijf een mini