oude meuk

Cultuurnota 2001-2004

Harde Cijfers: Hoe onafhankelijk is de Raad voor Cultuur?

De afgelopen weken hebben velen vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van de Raad voor Cultuur. Dat de commisie leden nevenfuncties hebben is geen geheim, maar in hoeverre heeft dat invloed gehad op de beoordeling? Moose zet de regels en de centen voor u op een rij:

De Regels

Al in maart 2000 vroeg D66 Tweede Kamerlid Boris Dittrich om inzicht in de nevenfuncties van de commissieleden van de Raad. Over pesoonlijke betrokkenheid van Raads- en commissieleden zeggen de regelementen van de raad voor Cultuur het volgende:

Artikel 10
1. Indien in een vergadering kwesties aan de orde komen, waarbij een lid van de Raad middellijk of onmiddellijk een eigen belang heeft of kan hebben of wanneer het gaat om belangen van rechtspersonen waarbij hij als lid van het bestuur, adviseur, commissaris of functionaris is betrokken, woont hij de beraadslagingen en de besluitvorming over het desbetreffende onderwerp niet bij.
2. In geval van twijfel of sprake is van de in het eerste lid bedoelde situatie, besluit de voorzitter of het betrokken lid van de Raad de beraadslagingen en de besluitvorming over het desbetreffende onderwerp al dan niet kan bijwonen.
3. Indien de in het eerste en tweede lid bedoelde beraadslagingen en besluitvorming leiden tot een advies, wordt in dat advies of in een dat advies begeleidend schrijven mededeling gedaan van de wijze waarop het eerste onderscheidenlijk tweede lid toepassing heeft gevonden.

In Bijlage 3 van het algemene deel van het Raadsadvies staat een lijst van alle nevenfuncties van de Raads- en Commissieleden, lees: een overzicht van welke mensen tijdens welke vergaderingen afwezig waren. Bij deze bijlage staat nog het volgende:

Voor de goede orde zij er op gewezen, dat onder betrokkenheid niet alleen wordt verstaan de functionele betrokkenheid, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 10 van het reglement, maar ook gevallen waarin een lid om persoonlijke redenen er de voorkeur aan heeft gegeven om niet bij de behandeling van bepaalde beleidsplannen betrokken te zijn.

Dit verklaart bijvoorbeeld de opmerking "alle overige Rotterdamse instellingen" bij Jan Zoet.

De Centen

commissielid/instelling
subsidie cultuurnota
1997/2001
gevraagde subsidie
per 2001
subsidie cultuurnota
2001/2004
opmerkingen

mw. P. Blok (voorzitter)
Huis aan de Werf673.000,-3.654.000,-1.000.000,-monitoring / voorstellingsbezoek

R.J. Burgzorg
Fonds voor de Podiumkunsten24.475.000,-38.254.000,-25.975.000,-monitoring / gesprek (door commissie Bovensectoraal)
Volksbuurtmuseum 600.000,-500.000,-

mw. drs. N. Fischer
Fonds voor de Podiumkunsten24.475.000,-38.254.000,-25.975.000,-monitoring / gesprek (door commissie Bovensectoraal)
Het Huis van Bourgondië673.000,-1.128.000,-673.000,-monitoring/voorstellingsbezoek
Het Vervolg2.047.000,-3.500.000,-2.500.000,-monitoring / voorstellingsbezoek
Hotel Modern 125.000,-125.000,-
Würz 557.000,-0,-

drs. A. Sonnen
Artisjok/Nultwintig227.000,-837.000,-315.000,-monitoring / gesprek
Het Syndicaat 672.000,-500.000,-
Het Theaterfestival201.000,-564.000,-400.000,-monitoring / voorstellingsbezoek
Het Zuidelijk Toneel/
Theatergroep Hollandia
6.847.000,-7.301.000,-6.800.000,-monitoring / voorstellingsbezoek/contact
Jekerstudio 300.000,-0,-
Fonds voor de Podiumkunsten24.475.000,-38.254.000,-25.975.000,-monitoring / gesprek (door commissie Bovensectoraal)

drs. J. Arpots
Fonds voor de Podiumkunsten24.475.000,-38.254.000,-25.975.000,-monitoring / gesprek (door commissie Bovensectoraal)

mw. J.E. Smit
ELS Inc. 971.000,-0,-contact
Europese Mime Federatie100.000,-276.000,-0,-monitoring
Fonds voor de Podiumkunsten24.475.000,-38.254.000,-25.975.000,-monitoring / gesprek (door commissie Bovensectoraal)
Moving Academy for Performing Arts103.000,-735.000,-0,-monitoring
Muziek en Theater Netwerk2.411.000,-0,-0,-geen aanvraag ingediend

drs. J.L.M. Zoet
Fonds voor de Podiumkunsten24.475.000,-38.254.000,-25.975.000,-monitoring / gesprek (door commissie Bovensectoraal)
Schouwburg Rotterdam 750.000,-350.000,-contact
Alle overige Rotterdamse instellingen ?
Alle overige schouwburgen ?

praat mee

schrijf een mini